Vilket lands lag gäller på arvet om egendomen är beläget i ett annat land?

FRÅGA
Hej min pappa dog han var svensk medborgare hade ett hus i Irak vi är 7 syskon som är svensk medborgare Som är ärvs tagare 3 bröder 4 systrarEnligt irakiska lagar killarna får 2 del och tjerna får en del av huset I Sverige vi får lika mycket enligt svensk lag.Min fråga är vilken lands ärvs lagar gäller? Vi är alla svensk medborgare Min bröder vill tillämpa irakiska lagar dem vill ha 2 delarMvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som så, att du funderar kring vilket lands lag som ska tillämpas gällande arvsfrågor, då arvlåtaren (den avlidne) är medborgare i ett land men innehar egendom i ett annat land, vilket ska bli föremål för arvskifte.

Till att börja med fattas beslut angående lagval vid arvsfrågor av en behörig domstol. Frågan om en svensk domstol är behörig i det enskilda fallet och frågan om vilket lands lag som svensk domstol ska tillämpa, regleras och prövas genom EU:s arvsförordning (ArvsF). Arvsförordningen finner du här.

Om svensk domstol finner sig behörig att fatta beslut om arvet, ska domstolen bland annat pröva och avgöra vilket lands lag som ska tillämpas på arvet.

Som huvudregel är det lagen i det land där arvlåtaren hade hemvist vid sin död, som ska tillämpas. Vid en sådan bedömning måste domstolen utreda och ta ställning till vart arvlåtaren hade hemvist vid sin död. Vid en sådan bedömning tar domstolen bland annat hänsyn till hur varaktig och regelbunden vistelsen har varit i det berörda landet. I din fråga framkommer inte riktigt några omständigheter som talar för vart eran pappa hade hemvist vid sin bortgång och därför har jag tyvärr ingen möjlighet att göra något uttalande angående detta.
(Artikel 21.1 ArvsF).

Undantagsvis kan domstolen som handlägger arvet tillämpa lagen i ett annat land än där arvlåtaren hade hemvist vid sin död, om det av samtliga omständigheter framkommer att arvlåtaren vid sin död uppenbart hade en närmare anknytning till landet i fråga. Detta är också en bedömning som görs av behörig domstol i det enskilda fallet och därför kan jag inte uttala mig om detta undantag kan tillämpas i ditt fall eller inte.
(Artikel 21.2 ArvsF).

Arvlåtaren har även före sin död rätt att göra ett eget lagval och själv bestämma att lagen i det land där arvlåtaren var medborgare vid tidpunkten för sitt val eller vid tidpunkten för sin död, ska styra arvet i dess helhet. Av din fråga framkommer det inte om eran pappa hade gjort ett lagval gällande arvet eller inte. Om eran pappa hade gjort ett lagval före sin bortgång och då valt lagen i det land där han var medborgare, så blir svensk lag tillämplig i ert fall.
(Artikel 22.1 ArvsF).

Om det är så att irakisk domstol prövar sin behörighet och tillämplig lag i ert fall, så vill jag uppmärksamma dig på att den irakiska domstolen inte kommer att tillämpa och pröva detta med stöd av Arvsförordningen, eftersom att förordningen bara gäller gentemot alla EU-medlemsstater (förutom England, Irland och Danmark). Irakisk domstol kommer troligtvis att pröva sin behörighet och tillämplig lag med stöd av motsvarande irakisk internationell privaträtt.

Sammanfattningsvis kommer behörig domstol eller myndighet (svensk eller irakisk sådan) pröva frågan om tillämplig lag gällande ert arv. Om svensk domstol finner sig behörig att pröva ert fall, kommer den att utreda om eran pappa hade gjort ett lagval före sin bortgång som i så fall gör att svensk lag blir tillämplig. I andra hand kommer svensk domstol pröva och avgöra vart eran pappa hade sin hemvist före sin bortgång. Om han finnes ha haft hemvist i Sverige, blir svensk lag tillämplig i ert fall. Skulle samtliga omständigheter tala för att eran pappa vid sin bortgång hade en uppenbart närmare anknytning till annat land än hemvistlandet, kommer det landets lag med starkare anknytning att tillämpas. Skulle det vara så att irakisk domstol finner sig behörig att pröva ert fall, kommer den att utreda tillämplig lag med stöd av irakisk internationell privaträtt, vilket jag som svensk juriststudent tyvärr inte har någon kännedom om.

För att klargöra detta beror tillämplig lag alltså på:
1. Vilken domstol som är behörig att pröva ert arv
2. Om svensk domstol är behörig - prövas om eran pappa hade gjort ett lagval eller om domstolen måste bedöma vart han hade hemvist vid sin bortgång, eftersom att lagen i det landet i sådant fall styr arvet i dess helhet.

Hoppas att du har fått svar på din frågor!
Om du har fler frågor, är du välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (949)
2021-08-01 Jag är god man åt min farbror, hur påverkas jag rent arvsmässigt?
2021-07-31 Hur kan man göra för att makens barn ska ärva så lite som möjligt?
2021-07-31 Vilket lands lag ska tillämpas på arv?
2021-07-28 Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (94568)