Vilket gäldsansvar finns i handelsbolag och vilket är förhållandet till näringsförbud?

2017-10-25 i Bolag
FRÅGA
Jag och min kompanjon har ett handelsbolag tillsammans. Först drog kompanjonen tillbaka vår F-skatt. Sen har hon nu skickat in en konkursansökan. Båda dessa beslut är något hon själv fattat utan att rådfråga mig.Jag vill inte ha kvar bolaget. Men jag har tillräckligt med tillgångar för att betala av halva företagets skuld. Kan jag betala min del (hälften) av skulden och bli kvitt utan att få näringsförbud?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga ska jag först utreda vilket ansvar du har för bolagets skulder och sedan utreda vad som gäller för ett eventuellt näringsförbud.

Vad gäller för skulden?

Rättsförhållanden i handelsbolag, enkla bolag och kommanditbolag regleras i den så kallade handelsbolagslagen (BL). Huvudregeln för handelsbolag är enligt 2:20 BL att bolagsmännen ansvarar för bolagets skulder personligt och solidariskt, även om bolaget genomgått en konkurs. Detta innebär att de borgenärer som bolaget står i skuld till kan kräva att varje bolagsman ska betala hela skulden som denna har mot bolaget. Därefter uppkommer en regressfordran från den bolagsman som betalat skulden mot de andra bolagsmännen. Detta betyder att den bolagsman som betalar skulden till borgenären kan kräva att få återbetalat en del av skulden av andra bolagsmän.

I ditt fall är du ansvarig för hela skulden som bolaget har och kan inte betala hälften av skulden direkt för att ta dig ur avtalet. Om borgenärerna (de som bolaget står i skuld till) kräver betalning från dig är du därför tvungen att betala denna. Därefter har du rätt att kräva ersättning från den andra bolagsmannen för den del hon ansvarar.

Kan näringsförbud bli aktuellt?

Eftersom att det inte framgår särskilt tydligt av frågan hur ni har bedrivit er verksamhet, hur skulder uppkommit och hur stora de är kan jag inte besvara frågan om näringsförbud med full säkerhet. Regleringen om näringsförbud finns i lag om näringsförbud (LNF).

I handelsbolag kan en bolagsman åläggas näringsförbud enligt 3 § 2 st. 2 p. LNF. I samband med konkurs aktualiseras påföljden om en bolagsman agerat grovt otillbörligt mot borgenärer eller grovt åsidosatt sina skyldigheter i samband med att en näringsverksamhet försatts i konkurs om näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt enligt 5 § 1 st. LNF. Bedömningen av om näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt görs med stöd av 8 § LNF. Om åsidosättandet av skyldigheterna är systematiskt, syftar till betydande vinning eller orsakat eller varit ägnat att orsaka betydande skada är det försvårande för bolagsmannen. Rätten bedömer detta.

Genom att endast betala hälften av skulderna har du inte svarat mot borgenärerna som du är förpliktigad enligt BL (se ovan), eftersom att du personligen är ansvarig för hela bolagets skuld. Om det ses som att du grovt åsidosätter dina skyldigheter eller agerar grovt otillbörligt mot borgenärerna är tveksamt, men utifrån den information jag fått genom frågan kan jag inte ge ett helt säkert svar. Det är också tveksamt om det skulle ses som påkallat ur allmän synpunkt att ålägga dig näringsförbud, men eftersom att jag exempelvis inte vet om detta åsidosättande varit systematiskt är det svårt att avgöra. En risk för att det anses som betydande skada för borgenärerna finns om du endast betalar av hälften av skulderna, i strid med BL. Om du agerar så kan därför näringsförbud aktualiseras som påföljd.

Vad kan du göra härnäst?

Mitt råd är att du betalar skulderna som uppkommit i den omfattning som lagen kräver. Undviker du detta finns en viss risk för att näringsförbud kan åläggas dig och beteendet är i strid med BL. Om du betalar skulder som är större än det solidariska ansvar du har uppkommer en regressfordran mot den andra bolagsmannen och du får förhoppningsvis ut det belopp som du har rätt till.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Har du fler funderingar kan du alltid ställa en fråga till eller vända dig till info@lawline.se.

Ludvig Montan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95697)