Vilket brott kan ha begåtts av en gärningsman som olovligen säljer digitala aktier?

Hej Jag och min make skiljer oss 2019. Vi har då ett gemensamt bolag där vi äger 50% av aktierna var. Jag är styrelseledamot i företaget och han suppleant. I samband med Bodelningen upptäcks att företaget sålts av han för ett nominellt värde till en nystartat bolag som då bara ägs av han. Så mina aktier i vårt gemensamma bolag säljs då utan min namnunderskrift. Den handling han där gjorde måste ju vara kriminell. Detta gjordes 2020. Bolaget värderades i bodelningen för vad det kan tänkas vara värt då när skilsmässan trädde i kraft så jag fick ju en summa som en värderingsman bestämde. Men jag har svårt att släppa att han varit så elak att han sålt mina aktier utan att jag skrivit på. Så jag undrar om det är försent att polisanmäla han för detta nu år 2023. Känner att jag vill ge igen för att han inte varit snäll en ända dag mot mig efter denna skilsmässa. Men är det för sent? Är detta preskriberat och är det ett brott han begått gällande detta ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Observera att jag endast kommer besvara frågan utifrån ett straffrättsligt perspektiv. Anledningen är därför att du funderar på om du ska polisanmäla honom och för att du vill veta om gärningen är preskriberad. Du är dock välkommen att ställa en ny fråga angående om själva försäljningen är civilrättsligt giltig och om äganderätten sakrättsligt har övergått till din före detta makes nya bolag, samt om du skulle kunna begära skadestånd på civilrättslig grund.

Vilken lag är tillämplig?

Det är brottsbalken (BrB) som anger vilka brott som finns och även preskriptionstiderna för olika brott.

Kan gärningen klassificeras som stöld?

Inledningsvis kan din före detta make ha begått brottet stöld. För att brottet ska vara begånget krävs ett olovligt tagande, att stöldobjektet tillhör någon annan, ett tillägnelseuppsåt och att tillgreppet ska innebära skada (8:1 BrB). Observera att det även krävs uppsåt till alla ovan nämnda villkor (1:2 BrB). Problemet dock med detta brott i ditt fall är att gärningen ska vara ett tagande, det vill säga avse ett konkret föremål (RH 1982:26). Det är svårt att se hur någon fysiskt kan ta i något digitalt. Därför bör det inte vara tal om stöld. Gärningen lär därför falla på tillgreppsvillkoret.

Kan gärningen klassificeras som olovligt förfogande?

För att dömas för detta brott krävs att någon vidtar en åtgärd av en egendom som hen har i besittning men vars äganderätt tillkommer en annan och då ägarens rätt till egendomen berövas (10:4 BrB). Egendomen måste inledningsvis vara i gärningsmannens besittning, till exempel genom avtal mellan bolagsmän. Problemet är dock även här att brottet generellt tar sikte på fysiska saker. Till exempel har en kunddatabas inte kunnat anses som något man kan ha besittning till, och därmed kunde domstolen inte heller döma gärningsmannen för olovligt förfogande (NJA 2001 s. 362). Dock har Högsta domstolen accepterat att besittning kan föreligga för en kontohavare i förhållande till medel på ett bankkonto, även om sådana medel egentligen anses vara en fordringsrätt som kontohavaren har mot banken (NJA 2011 s. 524). Det är dock oklart om digitala aktier kan liknas vid ovan nämnda fall. Eftersom man dock inte får göra analogier i straffrätt (det finns ett analogiförbud till nackdel för gärningsmannen enligt legalitetsprincipen, 1:1 BrB), så lär det ovan sagda inte kunna tillämpas på digitala aktier. Jag anser därför att gärningen inte kan klassificeras som olovligt förfogande, eftersom gärningen lär falla på besittningsvillkoret.

Kan gärningen klassificeras som behörighetsmissbruk?

Observera att jag inte antar att din före detta make har haft ett särskilt förtroendeuppdrag med uppgift att sköta försäljningen av dina aktier, varför brottet trolöshet mot huvudman (10:5 BrB) inte lär kunna aktualiseras. Därför går jag in på brottet behörighetsmissbruk, eftersom det är sekundärt till det ovan nämnda brottet. För att kunna dömas för behörighetsmissbruk ska gärningsmannen genom missbruk i annans ställe företa en rättshandling som skadar denne (10:6 BrB). Eftersom din före detta make antagligen hade tillgång till aktierna i ert gemensamma företag bör han kunna ses ha behörighet. Detta är inte detsamma som att ha befogenhet att företa en viss rättshandling, till exempel att sälja aktier i ert företag utan ditt samtycke. Att han har sålt dina aktier för eget privat bruk talar för att han har missbrukat sin behörighet, särskilt då du som innehavare till aktierna drabbas ekonomiskt, eftersom du förlorar hälften av företagets ägarvärde. Det förefaller vara tydligt att din före detta make även har haft uppsåt att sälja dina aktier till sitt nya bolag. Därför anser jag att det kan vara tal om behörighetsmissbruk.

När inträder bortfallande av påföljd?

Med bortfallande av påföljd menas egentligen preskription för en gärning, det vill säga att man inte kan bestraffas, eftersom en viss tid har gått sedan gärningen begicks. För brottet behörighetsmissbruk gäller att straffet kan bli böter eller fängelse i högst två år (10:6 BrB). Preskriptionstiden är fem år, om brottet föreskriver ett fängelsestraff i högst två år (35:1 BrB). Preskriptionen börjar löpa från dagen då gärningen begicks (35:4 BrB). Det vore därför inte försent att göra en polisanmälan, eftersom det inte har gått fem år ännu.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Det brott som jag bedömer att din före detta make kan ha begått vore behörighetsmissbruk. Vidare borde det inte var försent att göra en polisanmälan, eftersom preskriptionstiden ännu inte har inträffat, sedan inte mer än fem år har gått sedan gärningen begicks. Min rekommendation är därför att du polisanmäler honom, om du känner att du orkar och vill.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo