Vilket brott begås om en fader tvingar på sig pussar och kramar från ett minderårigt barn, som visar att denne inte vill?

FRÅGA
HejOm en far tvingar på sig pussar eller kramar från ett minderårigt barn, som visar och säger nej, att inte vill bli pussad eller kramad.Är detta ett övergrepp och straffbart..?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att en person ska kunna dömas för ett brott måste gärningen vara beskriven i antingen Brottsbalken eller annan författning enligt legalitetsprincipen, se 1 kap. 1 § BrB.

I ovan stadgat fall blir 6 kap. BrB om sexualbrott tillämpligt.

6 kap. 6 § BrB beskriver sexuellt övergrepp mot barn, vilket kan vara fallet här, med en straffpåföljd om fängelse i högst två år. Det kan vidare falla under sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB, med en straffpåföljd om böter eller fängelse i högst två år.

Barnet i din fråga har tydligt uttryckt sitt ogillande av faderns agerande. Trots det fortsätter fadern med sina aktioner. För att en gärning ska kunna anses som brott krävs uppsåt, om inte något annat är föreskrivet, se 1 kap. 2 § BrB. I ovan fall finns det mycket som talar för att det föreligger någon form av uppsåt då gärningen begås.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (394)
2021-04-17 Våldtäkt. Hur mycket får den som utsätts försvara sig?
2021-04-13 Ändringsfrekvens av brottmål i hovrätten
2021-04-12 Vad händer när annan person betalar för sexuell tjänst?
2021-04-12 Vad innebär medhjälp till våldtäkt och medgärningsmannaskap vid våldtäkt?

Alla besvarade frågor (91320)