Vilket är det strängaste straffet för grov narkotikasmuggling?

2020-11-29 i Narkotikabrott
FRÅGA
Min kille sitter häktad för grov narkotikasmuggling på 5.2 kilo cannabis. Åklagaren yrkade 2 år i tingsrätten och han blev dömd 2 år. Men han och hans advokat vill överklaga till hovrätten då det inte finns konkreta bevis. Jag tänkte bara fråga om det finns en risk att få högre straff? Eller är 2 år det högsta straffet han kan få av 5.2 kilo cannabis
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vilket det strängaste straffet är som kan följa vid brottet grov narkotikasmuggling.

Den aktuella lagen är Lag (2000:1225) om straff för smuggling.

Enligt 6 § 1 st döms den som begått brott i enlighet med vad som nämns i lagens 3 § för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år. Om brottet är att anse som grovt döms personen istället för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två och högst sju år. I frågan om huruvida brottet ska anses grovt eller inte beaktas om gärningen avsett en stor mängd narkotika, om gärningen ingått som led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten varit av särskilt farlig eller hänsynslös art (se 6 § 3 st). Bedömningen grundas på en sammanvägning av omständigheterna i det enskilda fallet och det är åklagaren som måste bevisa att brottet har begåtts. När domstolen sedan ska bestämma vilken påföljd som ska utdömas i det enskilda fallet utgår den från vad som är bevisat vad gäller brottets svårighetsgrad (straffvärdet) (29 kap 1 § Brottsbalken (1967:700)).

Vidare bör nämnas att det inom processrätten finns en princip som heter "reformatio in pejus" vilken innebär att om endast advokaten överklagar så kan straffet inte bli strängare. Principen är reglerad i 51 kap 21 § 1 st Rättegångsbalken (1942:740). Detta innebär vidare att den upphör att att gälla om även åklagaren väljer att överklaga domen. Alltså, om både advokaten och åklagaren överklagar så finns risk för att straffet skärps.

Risken för ett skärpt straff förutsätter att också åklagaren, i din killes mål, valt att överklaga domen. Åklagaren måste då dessutom kunna bevisa att det föreligger omständigheter som motiverar ett strängare straff än två års fängelse.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?