Vilket ansvar har skolor vid mobbning och våld?

FRÅGA
Vilket ansvar har skolan vid mobbning o våld i klassrummen, o hur var anmäler jag en elev som hoppar på min styvdotter och tar stryptag vilket resulterade i blåmärken, läraren tar undan pojken o säger att det var inte snällt gjort, sen menar läraren att flickan ska be om ursäkt, så min fråga är bör jag polisanmäla både pojken, läraren och skolan, barnen är 13 år gamla, mvh M
SVAR

Hej M!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Alla grundskolor har ett ansvar att förebygga och förhindra kränkande behandling

Regler om grundskolors skyldigheter finns i skollagen.

6 kap 7 § skollagen stadgar att huvudmannen för en skola är skyldig att förebygga och förhindra att barn på skolan utsätts för kränkande behandling. Kränkande behandling definieras i 6 kap 3 § skollagen som "ett uppträdande som [...] kränker ett barns eller elevs värdighet." Av 6 kap 10 § skollagen framgår vidare att om person på en skola får kännedom om att en elev anser sig ha utsatts för kränkande behandling, så är de skyldiga att föra dessa uppgifter vidare till huvudmannen. Huvudmannen har därefter ett ansvar att utreda omständigheterna kring den uppgivna kränkningen.

Att en elev "hoppar på" en annan elev och tar strypgrepp på denne är uppenbarligen ett sådant uppträdande som kränker en elevs värdighet. Utifrån din beskrivning bedömer jag följaktligen att din dotter har utsatts för kränkande behandling. Detta innebär att de skyldigheter i skollagen som jag beskrev ovan aktualiserats.

Är du inte nöjd med hur skolan hanterat det kränkande beteendet, kan du kontakter skolan och klaga eller alternativt anmäla till Skolinspektionen

Såsom jag förstår din beskrivning av sakomständigheterna, har skolan inte vidtagit de åtgärder den är skyldig att vidta enligt 6 kap 10 § skollagen. Man kan också fråga sig om de förebyggande åtgärderna varit tillräckliga, med tanke på vad som skett. Sist men inte minst är det självklart inte ett adekvat svar att tvinga den utsatta eleven att be om ursäkt till angriparen. Skolan har, enligt min bedömning utifrån det du beskrivit ovan, sannolikt inte uppfyllt sin skyldighet att motverka kränkande behandling.

Jag kommer nu att behandla frågan vad du kan göra åt detta.

Smidigast är naturligtvis att kontakta skolan för att påminna dem om deras skyldigheter, och att upplysa dem om att du är missnöjd. Om du har tur kanske personalen på skolan tar sitt förnuft till fånga, och åtgärdar problemen och ber om ursäkt.

En annan idé är att anmäla det inträffade till Skolinspektionen. Enligt 26 kap 3 § skollagen utöver Statens skolinspektion (Skolinspektionen) tillsyn över skolväsendet, och det är långtifrån ovanligt vid denna typ av missförhållanden att föräldrar eller andra närstående anmäler det inträffade till Skolinspektionen, för att på så sätt förmå skolan att bättra i framtiden.

Jag lämnar en länk till Skolinspektionens hemsida, där du kan lämna in en eventuell anmälan. Vilken åtgärd som är mest lämplig avgör du själv.

Du bör inte polisanmäla någon med anledning av det inträffade

Du funderar, såsom jag förstår din fråga, på att polisanmäla pojken som angrep din styvdotter.

Pojken har uppenbarligen gjort sig skyldig till misshandel. Eftersom han är under 15 år, är han dock inte straffmyndig (1 kapitlet 6 § brottsbalken) och eftersom ingen (såsom jag förstår dig) fått några allvarliga fysiska skador är det ytterst osannolikt att polisen skulle befatta sig med det inträffade.

Inte heller har läraren gjort sig skyldiga till brott - att underlåta att avvärja misshandel kan visserligen vara straffbart för en lärare, men utifrån din beskrivning så ingrep läraren och såg till så att misshandeln upphörde.

Skolan som sådan är inte en fysisk person, och kan inte begå brott.

Det saknas följaktligen, enligt min bedömning, anledning att anmäla det inträffade till polisen. Du bör därför inte göra det.

Sammanfattning

Alla skolor har ett ansvar att motverka kränkande behandling. Skolan i din fråga verkar av allt att döma ha brustit i denna skyldighet. Du kan därför fundera på att ta kontakt med skolan och klaga, eller alternativt att anmäla det inträffade till Skolinspektionen. Däremot bör du inte anmäla det inträffade till polisen; pojken är inte straffmyndig och läraren har inte begått något brott.

Har du fler funderingar, eller om jag missförstått dig, är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (256)
2020-02-27 Vilken årskurs ska elever utbildade i utlandet placeras?
2020-02-22 Sänkning av ett högskolebetyg
2020-01-24 Kränkande behandling och förtal av lärare
2020-01-22 Får en gymnasieskola alkoholtesta eleverna?

Alla besvarade frågor (77530)