FrågaFAMILJERÄTTGod man12/10/2020

Vilket ansvar har en god man och förvaltare vid omhändertagande och försäljning av testamente och fast egendom?

En person (huvudmannen) är satt under förmyndarskap och har en av överförmyndarnämnden utsedd god man och förvaltare sedan 2019.

Huvudmannen är dement och bor på ett äldreboende.

Huvudmannen har inga arvingar.

Huvudmannen har dock med advokathjälp upprättat ett testamente vilket undertecknades av huvudmannen och bevittnades av mig och ytterligare en person 2016.

Nu har det beslutats av god man/förvaltaren att sälja huvudmannens jord- och skogsbruksfastighet och tömma bostadshuset på allo lös egendom.

Testamentet som uttrycker huvudmannens vilja förvaras i huset.

Vilket ansvar har god man, förvaltaren, överförmyndarnämnden och kommunen att säkerställa att testamentet inte försvinner vid tömningen av huset?

Kan det vara fråga om undanröjande och förstörelse av urkund?

På vilka grunder har man rätt att sälja fastigheten och hur ska beslut om detta tas?

Hur får man tillgång till överförmyndarnämndens protokoll?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar över vilka åtgärder en förvaltare eller god man får vidta för huvudmannens räkning samt vilket ansvar som kommun,överförmyndare, förvaltare eller god man har inom ramen för sitt uppdrag. Dessutom berör din fråga vilka handlingar (protokoll) som överförmyndare kan vara tvungen att lämna ut.

För att besvara din fråga kommer jag utgå från dina konkreta frågor i din fråga samt reflektera lite generellt kring dessa. Jag kommer redogöra för vilket ansvar god man, förvaltare, överförmyndare och kommun har för testamentet samt redogöra för vad som gäller om testamentet skulle komma bort och vem som är ansvarigt för det. Vidare kommer jag redogöra för vem som får sälja fastigheten och vems beslut det är. Slutligen kommer jag beröra vilka handlingar du har rätt att få ut vad gäller överförmyndarens verksamhet samt var du kan vända dig.

Din fråga regleras i Föräldrabalken (FB), brottsbalken (brb) och offentlighet- och sekretesslag (OSL).

Vad är en god man?

En god man är en person som blir anförtrodd viss egendom och förvaltning för huvudmannens räkning (11 kap. 4 § FB). Deras uppdrag är mindre ingripande än en förvaltares och huvudregel är att en god man enbart får agera inom "daglig förvaltning" för huvudmannens räkning (jfr 11 kap. 5 § andra stycket FB). Det kan röra sig om inköp av mat, mobilabonnemang eller andra vardagliga transaktioner som rör mindre belopp. Ofta är god man uppdraget väl avgränsat genom avtal och den gode mannen får enbart agera inom ramen för de instruktioner som framgår där. Att vara ställd under godmanskap innebär inte att man som huvudman förlorar rådighet över sin egendom (jfr 11 kap. 4 § FB)

Vad är en förvaltare?

En förvaltare är en person som kan få i uppdrag att i princip förvalta all egendom och förmögenhet till huvudmannen. Förvaltarens uppdrag ska definieras utifrån huvudmannens behov och får inte omfatta mer egendom än vad som anses rimligt (11 kap. 7 § FB).

Att vara ställd under förvaltare innebär att man kan förlora rådighet över den egendom som förvaltaren tar hand om alternativt all sin egendom (11 kap. 8 § FB och jfr 11 kap. 9 § FB).

Om man som huvudman har flera olika förvaltare och gode män kan uppdraget fördelas mellan dem i enlighet med överförmyndarens anvisningar (12 kap. 12 § första stycket FB). Jag antar i ditt fall att den fasta egendomen är ställd under förvaltarskap.

Vad ansvarar överförmyndaren för?

Överförmyndaren är den som utövar tillsyn över gode män och förvaltare (12 kap. 9 § FB och 16 kap. 1 § FB). Det innebär att ibland måste gode män och förvaltare inhämta samtycke från överförmyndare innan de vidtar en åtgärd samt att överförmyndare ansvarar för all dokumentation vad gäller uppdraget som gode män och förvaltare har (12 kap. 9 § andra stycket FB). Dessutom ska överförmyndaren se till att den enskildes tillgångar används och förvaltas på ett betryggande sätt (16 kap. 1 § andras stycket FB).

Vilket ansvar har god man, förvaltare, överförmyndarnämnden och kjommunen att säkerställa att testamentet inte försvinner vid tömning av huset?

Den som ytterst ansvarar för att huvudmannens egendom tas om hand om är förvaltaren. Detsamma gäller om huvudmannen är ställd under godmanskap. Förvaltaren eller den gode mannen ska se till att testamentshandling tas om hand om och förvaras på ett betryggande sätt under tiden och efter det att fastigheten tömts (12 kap. 2 § första stycket FB och jfr 12 kap. 3 § FB). Det är sedan överförmyndaren som ansvarar för att dessa uppgifterna fullgörs på ett betryggande sätt.

Det är förvaltaren eller den gode mannens uppgift att se till att testamentet hanteras rent konkret på ett bra sätt. Överförmyndare eller kommunen har inget konkret ansvar för att testamentshandling inte kommer bort eller förstörs, deras uppgift är att se till att förvaltaren och/eller den gode mannen iakttar den uppgiften.

Kan det vara fråga om undanröjande och förstörelse av urkund?

Om förvaltaren uppsåtligen missbrukar sin ställning till skada för huvudmannen kan brottet trolöshet mot huvudman aktualiseras (10 kap. 5 § första stycket brb). Det skulle vara för de fall man kan bevisa att testamentet medvetet har förstörts eller "tappats bort" till skada för huvudmannen.

Om förvaltaren gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag kan man även avsätta förvaltaren (11 kap. 20 § FB). Skulle Testamentshandling försvinna finns det en möjlighet att rikta skadeståndsanspråk gentemot förvaltaren (12 kap. 14 § FB).

På vilka grunder har man rätt att sälja fastigheten och hur ska beslut om detta tas?

Vid omfattande transaktioner eller beslut ska huvudmannens samtycke inhämtas om det lämpligen kan ske (jfr 12 kap. 7 § andra stycket FB). Lämplighetsbedömning görs ur huvudmannens hälsotillstånd och i vilken omfattning denne kan se till sina egna intressen. Förvaltaren måste även inhämta överförmyndarens samtycke att sälja fast egendom (14 kap. 11 § första punkten FB). Om överförmyndare lämnat ett sådant samtycke måste egendomen säljas inom 6 månader (jfr 14 kap. 11 § femte stycket FB).

Hur får man tillgång till överförmyndarnämndens protokoll?

Den som är make, sambo eller närmaste släkting till huvudmannen har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren (16 kap. 7 § FB). Det är kommunen som ansvarar för överförmyndarverksamheten (jfr 19 kap. 1 och 5 §§ FB).

Om du omfattas av den persongruppen som får begära ut dokumentation som rör ställföreträdarskapet bör du vända dig till den kommun som huvudmannen bor i. Uppgifter som förvaras hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd är belagda med sekretess och får enbart lämnas ut till någon utanför ovan nämnda personkrets om det kan ske utan skada eller men för huvudmannen (32 kap. 4 § OSL).

Slutsats

Sammantaget kan vi konstatera att förvaltare och gode mäns uppgifter kan skilja sig åt. Däremot så ska båda iaktta omsorg för den person de företräder och därmed ansvara för att så viktiga handlingar som testamenten tas väl om hand om. Vidare så får de sälja fast egendom med överförmyndarens samtycke samt, om det är lämpligt, med huvudmannens inhämtade samtycke. Alla deras uppgifter fullgörs under straffansvar samt skadeståndsansvar, så skulle de misslyckas att fullgöra sin uppgift så finns det ett sanktionssystem att tillgripa.

Slutligen är det enbart make, sambo eller närmaste släktingar som kan beredas tillgång till allt material som rör ställföreträdarskapet. Den som står utanför denna kretsen kan enbart få tillgång till sådan information som kan lämnas ut utan skada eller men för huvudmannen.

Om du har några följdfrågor eller vill boka en tid med vår byrå är du varmt välkommen att kontakta mig direkt

Andre.blomquist@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”