Vilken värde ska gåvan anses ha vid förskott på arv?

2020-06-07 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej !Jag fick halva delen (50%) utav min mors sommarställe som jag samägde med henne 50/50. Sen föreslog min mor att jag istället skriver över min andel på min syster och så får jag en summa pengar av min mor istället. Sagt och gjort. Nu när min mor gått bort, kommer den halvan som min syster fick av mig räknas som en gåva från mig (som det står i mitt gåvobrev till henne) eller kommer den räknas som förskott på arv från min mor då det var min mors vilja att jag skulle skriva över min andel på min syster i utbyte mot en summa pengar ? Det finns inte dokumenterat någonstans att jag skrev över min andel på min syster i enlighet med min mors vilja i utbyte mot en summa pengar från min mor. Finns inte heller något gåvobrev rörande pengarna jag fick av min mor, som jag mottog 3 dagar efter att mitt gåvobrev till min syster undertecknats.Vill också veta detta : OM den del jag gav till min syster skulle räknas som förskott på arv från vår mor till min syster, hur fastställer man värdet på den gåvan med tanke på att den gavs för flera år sedan? Är det genom att ta taxeringsvärdet/0.75 (för att få fram marknadsvärdet) för det året gåvan gavs eller kollar man på försäljningar av andra sommarhus i närområdet med samma storlek som vårat under det året gåvan gavs och på så sätt får fram en värdering som sen delas med 2 för att få fram värdet på min systers andel dvs 50%. Är jättetacksam om ni kunde guida mig här.Mvh
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: ärvdabalk

Förskott på arv ska beakta omständigheterna
Bestämmelsen kan hittas i 6 kap 1§. Den stadgar att allting som en arvlåtare har gett sina barn vid livstiden ska anses som förskott på arv (förutom det barnen får för uppehälle och utbildning, så som kläder, mat etc). Det innebär att det finns ett antagande att allting som barnen får är förskott på arv om inte det antingen sagts eller skrivits ner att det inte ska ses som förskott på arv. Den situation som du beskriver är en intressant situation, ett liknande fall har inte behandlats i rättspraxis.

När din mor gav dig 50% av sommarstället så var detta en gåva och ska anses som ett förskott på arv. Du gav senare denna andel till din syster genom ett gåvobrev, i utbyte mot betalning från din mor. Eftersom betalningen inte var kopplad till något köp genom en handling eller liknande, så innebär det att var en gåva, följaktligen är detta också förskott på arv. Upp till nu har du därför fått förskott på arv genom 50% av sommarstället plus den betalning som din mor gav dig. Men, det är viktigt att notera att bestämmelserna om förskott på arv bygger på tanken att en arvlåtare vill behandla sina barn lika, därmed ska omständigheterna i sin helhet ska beaktas, detta står i 6 kap 1§ "eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Det betyder att avsikten inte behöver vara skriftlig i något mån, utan det räcker med att omständigheterna talar för vad din mors avsikt skulle ha varit.

Det vore märkligt att tolka att din mor ville att du skulle få två gåvor (betalning och sommarställe). Detta skulle även få orimliga resultat i och med att du skulle behöva avräkna dessa gåvor på arvet. Frågan är då vilken gåva som ska tilldelas dig och vilken som ska tilldelas din syster. Enligt rättspraxis så kan en arvlåtare frikalla sitt barn från presumtionen om förskott på arv när som helst, även flera år efter gåvotillfället. Detta måste hon anses ha gjort när hon föreslog att du skulle skriva över din andel till förmån för din syster. På detta vis gav hon dig kontanter som gåva istället. Samtidigt kan det även säga att er mor "köpte" ut dig ur din andel från sommarstället och gav denna andel till din syster. Sammantaget så ska kontantbetalningen tilldelas dig som förskott på arv och sommarstället ska tilldelas din syster som förskott på arv.

Värdet på gåvan
6 kap 3§ stadgar att förskottets värde skall ske utifrån marknadsvärdet vid gåvotillfället, om inte på grund av omständigheter annat bör gälla. Huvudregel är alltså marknadsvärdet vid gåvotillfället men denna huvudregeln kan brytas beroende på hur omständigheterna ser ut. I den rättsliga litteraturen har framkommit viss oenighet om vilket utrymme uttrycket "omständigheterna" ger för att frångå gåvans marknadsvärde. Vissa framhåller främst fästa avseende vid om arvlåtaren gett uttryck för att annan värdering bör ske och andra framhåller att det kan ske en allmän skälighetsbedömning, där en värdeförändring efter mottagandet kan beaktas. Rättspraxis i denna fråga är också oklar vilket leder till att jag endast kan ge er min bedömning av saken.

Jag menar att en skälighetsbedömning bör göras om vilket värde sommarstället ska ha. Det innebär att man väljer det resultatet som blir mest rimlig och jämlikt mellan er syskon eftersom det är mest ändamålsenligt med lagstiftarens avsikt med ärvdabalken. Det belopp som du fick ska även beaktas, i och med att det kan vara det belopp som din mor tyckte andelen var värd. Samtidigt ska inte för stor vikt fästas arvlåtarens åsikt eftersom detta frambringa ett orimligt resultat. Om du fick 500 000 kr i kontantbetalning som förskott på arv, innebär det att din mor tyckte att andelen var värd 500 000 kr. Å andra sidan kan andelen ha varit värd 1 500 000 kr. Det vore därför orimligt att din syster endast skulle behöva avräkna 500 000 kr från arvet (hon hade då fått 1 miljon kronor mer i arv i praktiken). För att få den mest rättvisande fördelning skulle vara att utgå från marknadsvärdet för det tillfälle som din syster fick sin andel, det vill säga, när du gav henne andelen i gåva. Det var vid det tillfället hon faktiskt fick gåvan och kunde använda sommarstället som hennes.

Marknadsvärdet kan räknas på vitt olika sätt men jag rekommenderar att man utgår från marknadsvärden för de liknande hus i området. Är detta svårt att göra (eftersom det var flera år sedan) så kan man utgå från taxeringsvärdet/0.75 som du föreslog.

Kommentarer
Ha i beaktande att redogörelsen ovan är den bedömning som jag skulle göra i och med att rättspraxis kring frågan är väldigt oklar. Det bör även beaktas att ett samarbete mellan syskon alltid är lättast och att man alltid ska försöka att enas om hur arvskiftet och bouppteckningen ska göras, på det viset så dras inte processen ut.

Har du några följdfrågor om mitt resonemang så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll