vilken status brukar tillmätas en regel i en förordning och vilka är våra rättskällor

FRÅGA
vilken status brukar tillmätas en regel i en förordning, om tillämpningen i ett konkret fall skulle ge ett annat resultat än tillämpningen av en lag som reglerar fallet? fråga 2Vilka är de bindande rättskällorna enligt grundlagen? och vilka övriga rättskällor finns det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller när en regel i en förordning står i strid med en regel i en lag?

För att besvara din första fråga finner jag det lämpligt att börja med att förklara skillnaden mellan lag och förordning. Både lag och förordning är bindande föreskrifter, det vill säga regler som ska följas. Skillnaden mellan de båda typerna av föreskrifter har att göra med vem som utfärdar dem. Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning, 8:1 RF.

För att tillämpningen av föreskrifterna ska kunna fungera på ett förutsägbart sätt finns en regelhierarki. Ordningen för denna hierarki ser ut på följande sätt:

Grundlag

Lag

Förordning

Föreskrift

I ditt fall, där du har en regel i en förordning som står i strid med en regel i en lag på så vis att tillämpningen av regeln i förordningen ger ett annat resultat än vid tillämpningen av regeln i lagen , ska företräde typiskt sett alltså ges till den regeln som omnämns i lagen.

Vilka är rättskällorna?

Rättskällor är källor som används för att komma fram till vad som är gällande rätt, dvs vad som i dagsläget utgör giltiga rättsnormer. Vad som utgör rättskällor är inget som behandlas i någon av våra grundlagar. Läran om rättskällorna och vilka de är grundar sig istället på en allmänt accepterad uppfattning om vilka källor som ger oss de mest trovärdiga svar på vad som utgör gällande rätt.

Den viktigaste rättskällan är lagtext. I det fall svar på vad som utgör gällande rätt inte kan finnas genom lagtext finns också förarbeten till lagtext, domstolarnas praxis och doktrin.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Mvh,

Jennifer Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?