Vilken myndighet kan man vända sig till när Migrationsverket tagit ett felaktigt beslut?

FRÅGA
Hej Min far avled på sjukhuset här i Sverige, han var asylsökande och jag tror att han inte har fått den nödvändiga vård och behandling som han behöver för att Migrationsverket avslog hans ansökan om uppehållstillstånd. Han hade bara rätt till akut behandling och detta var en av anledningarna till hans död. Trots bevis på att han var i ett livshotat tillstånd från specialistläkare på sjukhuset så avslogs hans och min mors ansökan om uppehållstillstånd. Min fråga är om man kan begära skadestånd för detta felaktiga beslut och till vilken myndighet man kan vända sig. Min mor har glaukom och är permanent blind i ena ögat och ser med endast 20% på andra, kan hon få uppehållstillstånd för detta?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga din fars bortgång. Jag kommer att besvara din fråga i två delar, dels hur du kan hantera det felaktiga beslutet och dels om din mor kan få uppehållstillstånd.

Var du kan vända dig när du fått ett felaktigt myndighetsbeslut

I lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. finns regler om vilka möjligheter du har till sjukvård som asylsökande. Precis som du säger så hade din far bara rätt till akut behandling i och med att han fick avslag på sin asylansökan, 4 § lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Du berättar att en specialistläkare ansett att din far befann sig i ett livshotat tillstånd. Om fallet var så är det möjligt att han borde ha fått uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter, 5 kap 6 § utlänningslagen (UtlL). En utredning gällande uppehållstillstånd är dock mycket omfattande och det är svårt för mig att bedöma om beslutet som togs var felaktigt eller inte enbart baserat på de grunder som du har angett. Om du tycker att felet är felaktigt tycker jag dock att du definitivt ska klaga på det, och det kan du göra på följande sätt.

1. Begära omprövning/överklaga

När du får beslut från Migrationsverket och andra myndigheter som du tycker är felaktigt så är generellt sett det bästa du kan göra att begära att myndigheten omprövar sitt beslut eller att överklaga beslutet till en domstol. I ditt fall blir en omprövning eller överklagan dock inte meningsfull eftersom att frågan om uppehållstillstånd efter din fars bortgång inte längre är aktuell. Därför är de två följande sätten bättre alternativ.

2. JO-anmälan

Du kan anmäla beslutet till Justitieombudsmannen (JO). JO granskar myndigheter och utreder felaktiga myndighetsbeslut på begäran av privatpersoner. JO har dock ingen möjlighet att driva skadeståndsärenden utan kan enbart kritisera Migrationsverkets agerande.

Din anmälan till JO ska innehålla följande uppgifter:

- vilken myndighet du vill klaga på, det vill säga Migrationsverket
- en beskrivning av händelsen
- en motivering till varför beslutet är felaktigt
- när händelsen inträffade
- diarienummer på ärendet
- personuppgifter
- kopior på relevanta dokument

På JO:s hemsida kan du läsa mer om JO:s arbete samt skicka in din anmälan.

3. JK-anmälan

Felaktiga beslut kan även anmälas till Justitiekanslern (JK). JK har liknande uppgifter som JO men har även möjlighet att driva frågor om skadestånd mot staten då en myndighet har fattat ett felaktigt beslut. En JK-anmälan är därför att föredra om du vill begära skadestånd. Det krävs dock mer av dig som privatperson om du går den här vägen. Du måste själv samla behövlig information samt relevanta dokument och bifoga i anmälan för att JK i sin tur ska ta ställning till om du har rätt till skadestånd eller inte. I en skadeståndsanmälan till JK ska följande uppgifter finnas:

- en utförlig beskrivning av händelsen
- motivering till varför du har rätt till skadestånd
- belopp för skadeståndet och hur det ska räknas
- en utredning bestående av allt material som kan vara relevant för JK att ta del av för att bedöma om skadestånd kan bli aktuellt eller inte

JK har även andra arbetsuppgifter och en mycket hög arbetsbörda. Därför bortprioriteras många ärenden, bland annat ärenden som redan prövats av JO. Om du vill klaga till JK rekommenderar jag dig därför att skicka en anmälan till JK i första hand.

Din mors möjlighet att få uppehållstillstånd

Det är svårt för mig att avgöra om din mor kan få uppehållstillstånd i och med att jag enbart har information om delar av hennes hälsotillstånd. En allvarlig sjukdom som glaukom kan i samband med andra omständigheter vara grund för uppehållstillstånd om helhetsbedömningen skulle innebära synnerligen ömmande omständigheter, 5 kap 6 § UtlL. Sådana andra omständigheter är till exempel att situationen i hemlandet är mycket svår, att det inte finns någon tillgänglig vård där eller att din mor har anpassat sig mycket bra till Sverige genom att hon till exempel arbetar eller utbildar sig här.

Möjligheten till uppehållstillstånd på denna grund har dock begränsats avsevärt i och med införandet av lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegrL). Lagen innebär att din mor enbart kan få uppehållstillstånd på grunden synnerligen ömmande omständigheter om det skulle strida mot internationella konventioner som Sverige skrivit under att inte ge henne uppehållstillstånd, 11 § BegrL. Den här begränsningen gör det som sagt mycket svårt att få uppehållstillstånd på grund av en sjukdom som glaukom. Men som jag nämnt så är det svårt för mig att på dessa knappa grunder göra en rimlig bedömning angående din mors möjlighet till uppehållstillstånd. Jag råder dig därför att överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Det behöver du göra inom tre veckor från det att Migrationsverket tog sitt beslut. Överklagandet ska göras i brevform och innehålla följande uppgifter:

- ärendenummer
- varför beslutet ska ändras
- relevanta dokument och annan bevisning som stödjer en ändring av beslutet
- din mors personuppgifter, adress och telefonnummer

Du skickar överklagandet till Migrationsverket.

Sammanfattning

Min rekommendation är att du anmäler avslagsbeslutet på din fars ansökan om uppehållstillstånd till Justitiekanslern först och främst i och med att du önskar begära skadestånd. Om Justitiekanslern inte åtar sig ärendet tycker jag att Justitieombudsmannen är ett bra alternativ för att få någon slags upprättelse om inte annat. När det kommer till frågan om din mor kan få uppehållstillstånd vill jag mena att det alltid är värt att överklaga Migrationsverkets beslut, trots att möjligheten till uppehållstillstånd är begränsad.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Lycka till med anmälan till Justitiekanslern och överklagandet till migrationsdomstolen.

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitiekanslern (JK) (28)
2021-08-18 Hur får man upprättelse när man suttit oskyldigt anhållen?
2021-06-30 Rätt till ersättning på grund av häktning?
2020-12-03 Hur lång är preskriptionstiden för ansökan om ersättning vid frihetsberövande?
2020-12-02 För hur lång tid tillbaka kan man anmäla till justitiekanslern?

Alla besvarade frågor (97352)