FrågaEKONOMIÖvrigt01/09/2023

Vilken innebörd ska vår pappas testemente ges?

Hej, Jag har lagfart på en fastighet som min pappa bor permanent på. Genom gåvobrev överlät han den till mig 2007. Alltså står jag som ägare. I testamentet skriver han bla att jag ska ”erhålla all Inre och yttre lös egendom”. Fortsättningsvis står det ”Alla mina övriga tillgångar ska fördelas mellan mina två bröstvingar Jonas och Sofia”. Jag har en syster(Sofia). Vad ingår egentligen då i hennes laglott av kvarlåtenskap när vår pappa avlider?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB).


Eftersom din pappa fortfarande är i livet lyder det korta svaret på din huvudsakliga fråga att den person som bäst kan besvara hur testamentet ska tolkas, alltså vilken innebörd testamentet de facto ska ges, är testator själv, dvs. din pappa. Det låter kanske märkligt, men ett testamente är nämligen en privat rättshandling och det går i stort sett att utforma ett sådant efter eget gottfinnande (formkraven i 10 kap. 1 § ÄB måste dock vara uppfyllda för att kunna undvika en eventuell framtida klandertalan.


Utgångspunkten vid tolkning av testamenten liksom generellt vid tolkning av andra skrifter, exempelvis avtal, är alltid ordalydelsen. På arvsrättens område och närmare bestämt vid testamentstolkning ska testamentet, vid eventuella oklarheter gällande innebörden, tolkas i enlighet med ärvdabalkens regler. Det innebär att tolkningen ska ske så att testamentet ges den innebörd som kan antas överensstämma med testators (din pappas) yttersta och verkliga vilja även om denna inte direkt skulle framgå av ordalydelsen. Värt att nämna är också att om ett testamente genom felskrivning eller annars till följd av misstag fått ett annat innehåll än vad testator åsyftat ska det ändå verkställas under förutsättning att den rätta meningen kan utrönas. Detta framgår av 11 kap. 1 § ÄB och ger uttryck för den s.k. viljeprincipen. Det ska i det här sammanhanget nämnas att viljan även kan komma till uttryck i omständigheter vid tidpunkten för testamentets upprättande och då exempelvis genom gjorda uttalanden som talar för att testator egentligen avsåg någonting annat än vad som manifesterats i skrift. Det sistnämnda kan i förekommande fall leda till att ordalydelsen behöver bortses ifrån.


Högsta domstolen (HD) har prövat ovanstående i ett intressant avgörande, NJA 1991 s. 152, vilket får viss bäring på den nu uppkomna situationen. Rättsfallet handlade om person som i egenskap av testator hade förordnat om en fastighet till sin make. I samband med testators frånfälle var dennes make, dvs. testamentstagaren, redan död. När det testamentet upprättades hade testator samtidigt uttalat att fastigheten, i händelse av makens död, skulle tillfalla dennes arvingar, vilket dock inte explicit hade kommit till uttryck i testamentet. Vid den efterföljande rättsliga prövningen fördes bevisning om uttalandena och dessa ansågs spegla testators verkliga vilja varför testamentet gavs den innebörden.


Jag har, vilket du säkert förstår, svårt att avgöra exat vad din pappa menar när han skriver ”All inre och yttre lös egendom”. Med den inre lösa egendomen torde gissningsvis åsyftas all lös egendom som återfinns på fastigheten och mer specifikt inne i det eller de hus som står på fastigheten. Och med all yttre lös egendom bör (väl?) din pappa mena all övrig lös egendom som återfinns på fastigheten och då mer specifikt på tomten. Att han tänker sig all lös egendom inom ramen för hela hans kvarlåtenskap bedömer jag, ännu en gång gissningsvis, som mindre troligt. Annars framstår ju ordet ”yttre” som något överflödigt. Om din pappa verkligen hade tänkt sig att du skulle ärva all lös egendom skulle det naturligtvis ha räckt med att skriva just ”all lös egendom”. Att orden ”inre” och ”yttre” förekommer tyder på att det finns en koppling till fastigheten. Men återigen, jag har egentligen ingen aning varför frågan som sagt bör hänskjutas till den som bäst kan besvara hur testamentet ska tolkas, vilket alltså och som tidigare påpekats är testator själv och med andra ord din pappa.


Notis: HD styr rättspraxis på straff- och civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”