Vilken egendom räknas aldrig med i bodelningen?

2017-11-09 i Bodelning
FRÅGA
Hej Finns något jag kan köpa INNAN jag gifter mig som inte räknas som giftorättsgods vid en skilsmässa om det nu inte är avtalat som enskild egendom. t.ex nån form av pensionsförsäkring eller extra pensionsinbetalningar eller liknande.?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,

enligt min tolkning, är din fråga om det finns egendom som aldrig kan bli föremål för bodelning, oberoende av föreskrift om enskild egendom.

För att ge ett kort svar på frågan: ja, det finns det.

Vilken egendom omfattas?

I lagen föreskrivs två typer:

- Personlig egendom

- Särskild egendom

Personlig egendom:

Begreppet omfattar egendom som på grund av sin speciella karaktär inte ska ingå i bodelningen. Hit hör egendom som är så personlig att det skulle vara främmande att låta den ingå i bodelningen (10 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Exempel på detta är egendom som är avsett uteslutande för personligt bruk och personliga presenter: kläder och smycken. Observera att det finns ett villkor om att värdet av dessa ska vara skäligt nog för att inte ingå i bodelningen. Det betyder att om den ena maken exempelvis har mycket värdefulla smycken, i relation till makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt, ska värdet av smyckena ändå räknas med i bodelningen.

Särskild egendom:

Enligt 10 kap. 3 § ÄktB, ska även rättigheter av personlig art undantas från bodelningen, trots att de formellt sett också ingår i giftorättsgodset. Bland dessa rättigheter räknas exempelvis rätt till skadestånd, rätt till ersättning ur olycksfallsförsäkring, upphovsrätt till konstnärliga verk och vissa typer av pensionsrättigheter. Notera dock att det uppstår en skillnad när skadestånd eller försäkringsersättning väl har betalats ut till den berättigade - i sådant fall ingår medlen i bodelningen precis som andra tillgångar. Medlen utgör då surrogategendom till den särskilda egendomen, vilket alltid räknas med i bodelningen på grund av att det bytt karaktär. Det är vidare viktigt att komma ihåg att det finns vissa viktiga krav som ställs på att något ska kunna klassas som särskild egendom. Det måste dels vara fråga om rättigheter som är personliga, dels måste den berättigade ha begränsade möjligheter att förfoga över egendomen. Till denna kategori hör därför företagsägda tjänstepensioner och inte privata pensionsförsäkringar. Det är ju företaget som äger pensionen, medan den försäkrade endast har rätt att under vissa givna förutsättningar uppbära pensionen, efter att personen uppnått viss ålder. Det är å andra sidan inte tillåtet att på förhand överlåta rätten till den framtida pensionen.

Undantag

Undantag kan dock göras så att privata pensionsförsäkringar kan lämnas utanför bodelningen men också att tjänstepensioner kan räknas med (10 kap. 3 § 3 st.). I förarbeten och praxis har det angivits att värdet av en företagsägd pensionsförsäkring ska räknas in i bodelningen om den försäkrade har ett så kallat bestämmande inflytande i bolaget. Utgångspunkten är alltså återigen om den berättigade har begränsade möjligheter att förfoga över den särskilda egendomen.

Vänligen,

Viktoria Tomsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?