Vilka skyldigheter har man som god man och när kan ett godmanskap upphöra?

2020-06-30 i God man
FRÅGA
Hej!Jag är kurator och har klienter som har God man. I vissa fall fungerar det inte och jag har hjälpt till att skriva tilltingsrätten och be att Godmanskapet skall upphöra. Det har inte beviljats.Hur skall man gå vidare. I vissa fall lämnar inte God mannen ens ut sitt telefonnr till huvudmannen.Det har även uppdagats att vissa bidrag som huvudmännen har rätt till inte är ansökta av Gode männen.Har inte God män vissa skyldigheter att vara kontaktbara och vara uppdaterade på huvudmännens sociala rättigheter?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar dels vilka skyldigheter man har som god man och under vilka förutsättningar man kan få ett godmanskap att upphöra. I det följande kommer jag att redogöra för vilka skyldigheter man har som god man och under vilka förutsättningar som ett godmanskap kan upphöra och med detta förhoppningsvis ge dig svar på din fråga.

Vilka skyldigheter har man som god man?
Uppdraget som god man innebär att man hjälper en person att tillvarata sina ekonomiska och juridiska rättigheter (exempelvis betala räkningar eller ansöka om bidrag) och reglerna kring detta återfinns i Föräldrabalken (hädanefter förkortad FB).

Inledningsvis kan sägas att gode män ska, i den utsträckning det följer av deras förordnande (vilket kan variera beroende av huvudmannens behov av hjälp), bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person (12 kap 2 § FB).
I detta ligger även att den gode mannen bör hålla sig informerad om bland annat huvudmannens bostadsförhållanden, behov av vård eller social service samt omfattningen och behovet av sociala kontakter och rekreation. Konstateras brister i detta har den gode mannen skyldighet att så långt som möjligt försöka se till att de avhjälps. Det ska tilläggas att i vilken utsträckning detta ska göras beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Har huvudmannen make, sambo eller andra anhöriga är det naturligt sett dessa som i första hand svarar för personlig omvårdnad eller intressebevakning.

En god man ska även omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på ett sätt som bäst gagnar den enskilde. Alltså, det är huvudmannens bästa som ska vara riktmärket för de handlingar som företas av den gode mannen (12:3 FB)

Hur kan ett uppdrag som god man upphöra?
Ett godmanskap kan upphöra på flera sätt: Om godmanskapet inte längre behövs eller om den gode mannen ansöker om att bli entledigad (11 kap 19 FB) eller om den gode mannen gjort sig skyldig till exempelvis försummelse vid utövandet av sitt uppdrag så att denne inte längre ses som lämplig för uppdraget och därmed blir entledigad (11 kap 20 § FB).

Den som kan ansöka om entledigande av en god man är den gode mannen själv, huvudmannen själv, huvudmannens make, sambo eller närmaste släktingar. Rätten eller överförmyndaren får också självmant ta upp frågor om exempelvis ansökan om entledigande och som de är behöriga att avgöra (11 kap 21 § FB).

Det ska tilläggas att om en god man missköter sitt uppdrag kan klagomål framföras till överförmyndaren i kommunen. Sådana typer av klagomål kan framföras av vem som helst och överförmyndaren har då en skyldighet att utreda frågan om ett klagomål kommit in. Om överförmyndaren anser att den gode mannen misskött sitt uppdrag kan denne entlediga den gode mannen mot dennes vilja och tillsätta en ny god man.

Sammanfattning
Det ligger i den gode mannens uppdrag att hålla sig informerad om huvudmannens personliga intressen, dock i vilken utsträckning detta ska göras beror på vilket förordnande den gode mannen har och omständigheterna i det enskilda fallet. Som du nämner är det vissa saker som inte har skötts på ett tillfredsställande sätt, vilket skulle kunna utgöra grund för entledigande.
Jag skulle därför råda dig till att framföra klagomål till överförmyndaren i din kommun, så att denne utreder saken.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (489)
2021-01-18 Vad får en god man göra?
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare

Alla besvarade frågor (88409)