FrågaFAMILJERÄTTFaderskap26/08/2022

Vilka skyldigheter har jag som pappa?

Jag träffade en kvinna via en populär dejtingapp i somras och vi träffades ett flertal gånger. Efter en dryg månad berättar hon för mig att hon är gravid (ja, vi har haft sex vid ett antal tillfällen) och tänker behålla barnet. Det var en chockerad nyhet för mig. Jag vet att enligt svensk lagstiftning är det kvinnan som är gravid som bestämmer huruvida hon vill behålla barnet eller inte, och att jag, som med allra största sannolikhet, är fadern måste bekräfta faderskapet och utbetala underhåll och ha ett umgänge med barnet (om denne vill). Hon däremot anser att jag har massa andra skyldigheter. Hela den här händelsen har tärt på mig psykiskt och det känns som att hon mer eller mindre försöker manipulera mig till att få sin vilja igenom. Så min fråga är, vad är mina juridiska skyldigheter som fader till barnet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om faderskap

Vid barnets födsel presumeras att mannen är far till barnet i det fall då kvinnan och mannen är gifta (1 kap. 1 § Föräldrabalken, FB). Om mannen och kvinnan inte är gifta, som i ert fall, ska faderskapet fastställas genom antingen en dom eller genom en bekräftelse hos socialnämnden (1 kap. 3 § FB). En bekräftelse hos socialnämnden kan göras även innan barnet är fött.

Får man faderskapet bekräftat genom en dom hos tingsrätten görs en utredning där tingsrätten fastställer faderskapet, exempelvis genom DNA-undersökning (1 kap. 5 § FB). Det är endast barnet som kan väcka talan om faderskapsbekräftelse (3 kap. 5 § FB). Däremot har modern alltid rätt att föra barnets talan och i vissa fall även socialnämnden. Du har alltså inte möjlighet att väcka talan i domstol om att tingsrätten ska fastställa dig som fader till barnet. Har barnet hemvist i Sverige är socialnämnden dock skyldiga att utreda faderskapet och fastställa ett faderskap (2 kap. 1 § FB).

Dina juridiska skyldigheter som fader till barnet

Är du endast förälder till barnet och inte vårdnadshavare har du väldigt lite insyn i barnets liv. Det är vårdnadshavarna som bär ansvaret över barnet, har rättigheter och skyldigheter att besluta om frågor som rör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB) och se till att dess grundläggande behov blir tillgodosedda (6 kap. 2 § FB).

Vill man ändra vårdnaden som förälder kan man stämma i tingsrätten med yrkanden om att vårdnaden ska vara gemensam eller att enbart den ena föräldern ska ha vårdnaden (6 kap. 5 § FB). Vid tingsrättens bedömning beaktas bland annat föräldrarnas samarbetsförmåga och vad som är bäst för barnet.

Barnet har rätt till umgänge med den föräldern som den inte bor med (6 kap. 15 § FB). Ansvaret för barnets behov av umgänge med föräldern barnet inte bor med ligger på båda föräldrarna. Kontakten behöver inte ske genom fysiska träffar, utan kan ske genom exempelvis samtal och brev. En förälder som vill ha umgänge med sitt barn får lov att väcka talan om att rätten ska besluta om umgänge (6 kap. 15a § FB).

Beträffande underhållsbidrag gäller att man som förälder är skyldig att svara för underhåll åt barnet efter vad som är rimligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Underhållsbidrag ska betalas fram tills att barnet fyllt 18 år. Du som förälder ska betala bidrag om du inte har vårdnad om barnet och inte varaktigt bor tillsammans med barnet. Bor barnet växelvis med båda föräldrarna är man inte skyldig att betala underhållsbidrag. Undantag kan dock göras om den ena föräldern har betydligt bättre ekonomi, eftersom barnet har rätt till samma levnadsnivå hos båda sina föräldrar (NJA 2013 s. 995).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linnéa HanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”