FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte26/03/2016

Vilka ska kallas till bouppteckning och huruvida dokument skickas i original

Boupptäckning av gift par utan gemensamma barn. Är barn till bara änkan efterarvingar och skall vara med på bouppteckning. Skall den avlidnes syskon kallas? Är det någon skillnad om änkan begär 12:2 dvs avstår giftasrätt. Ska alla kvitton, lönebesked mm skickas in i original med bouppteckning till skattemyndigheten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka ska kallas till bouppteckningen?

Dödsbodelägare är enligt 18 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) ”efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare”, se här. Man kallas för efterarvinge om man först efter dödsbodelägaren kan få ut sitt arv. Dödsbodelägarna och efterarvingar ska kallas till bouppteckningen enligt 20 kap 1-2 §§ ÄB, se här.

I det här fallet är barnet inte barn till den avlidne, utan endast till dennes maka. Barnet är därför inte arvinge till den avlidne enligt 2 kap 1 § ÄB. Eftersom barnet till änkan inte är arvinge till den avlidne är barnet heller inte efterarvinge. Barnet ska alltså inte kallas till bouppteckningen, förutsatt att denne inte är en universell testamentstagare efter den avlidna maken.

Den avlidnes syskon har endast omedelbar arvsrätt om den avlidne inte har några bröstarvingar (det vill säga, barn eller barnbarn). För att syskon ska vara omedelbara arvingar krävs dessutom att den avlidnes föräldrar inte är vid livet, jämför 2 kap 1 § ÄB och 2 kap 2 § ÄB. I det här fallet är den avlidne gift, och änkan kommer därför att ärva före eventuella syskon och föräldrar enligt 3 kap 1 § ÄB. Syskonet blir därmed efterarvinge, och ska kallas till bouppteckningen.

När du hänvisar till 12:2 antar jag att du syftar till 12 kap 2 § äktenskapsbalken. Denna paragraf föreskriver en möjlighet för makar att genomföra bodelningen så att vardera sidan behåller sitt giftorättsgods. Detta påverkar omfattningen av den avlidne makens kvarlåtenskap, men inte vem som ska kallas till bouppteckningen.

Ska dokumenten skickas i original?

De dokument som ska skickas i original är själva bouppteckningen och en eventuell fullmakt. Kvitton och lönebesked kan skickas som kopior. Detta kan vara att föredra, då dokumenten inte skickas i retur.


Behöver du vidare rådgivning för att anlita en boutredningsman eller annat rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka.


Med vänliga hälsningar

Josefin JennerheimRådgivare