Vilka saker ingår i en bodelning?

2021-05-26 i Bodelning
FRÅGA
Hejsanjag och min man är gifta med äktenskapsförord. Nu ska vi skiljas. När vi flyttade ihop, avyttrade han en del av sina möbler annat och jag tog med mig det till boendet. Kan jag ta med mig allt jag hade med mig? De saker vi har införskaffat tillsammans, hur gör man med det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i äktenskapsbalk (ÄktB).

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgodset är den egendom som ska bli föremål för bodelning vid äktenskapets upplösning. Giftorättsgodset definieras i äktenskapsbalken som den egendom som en make har och som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom definieras sedan uttömmande i den följande paragrafen, 7 kap. 2 § ÄktB. Egendom kan bli enskild på endera av sex olika sätt:

1. Egendom som är enskild på grund av äktenskapsförord.

2. Egendom som en make fått i gåva med föreskrift om att den ska vara enskild. Observera att det här inte får vara gåva från den andre maken. I så fall krävs äktenskapsförord. Villkoret om enskild egendom ska ha förelegat redan då gåvan överlämnades men det finns inte något särskilt krav på att villkoret ska vara i någon särskild form, exempelvis skriftligt. Det måste dock vara möjligt att visa att det fanns ett sådant villkor.

3. Egendom som make erhållit genom testamente med föreskrift om enskild egendom.

4. Egendom som make erhållit genom arv med föreskrift i testamente om att det ska vara enskild egendom.

5. Egendom som make erhållit genom försäkring med villkor om enskild egendom.

6. Egendom som trätt i stället för annan enskild egendom, så kallat substitut eller surrogategendom.

Huvudregeln är alltså att all egendom som makarna har i äktenskapet är giftorättsgods om den inte är enskild egendom enligt någon av de sex ovan angivna punkterna. Det speciella med enskild egendom är således att den inte ska ingå i bodelningen till skillnad från giftorättsgodset som ska bli föremål för bodelning. Begreppet enskild egendom ska alltså inte förväxlas med att den ena maken äger något ensam, det vill säga det förmögenhetsrättsliga äganderättsbegreppet. En make kan äga något ensam och denna egendom kan vara giftorättsgods eller enskild egendom på samma sätt som egendom kan ägas gemensamt och vara giftorättsgods eller enskild egendom.

Som sagt är huvudregeln i äktenskapsbalken att det makarna äger är giftorättsgods om inte det visas att det är enskild egendom. Annorlunda uttryckt har den som påstår att egendom är enskild bevisbördan för detta. Det gör att det är angeläget när man skriver äktenskapsförord att detta är så preciserat att det i efterhand kan avgöras vad som är enskild egendom.

Sammanfattningsvis är troligen det ni införskaffat tillsammans giftorättsgods och ska således delas lika mellan er. Om inte dina saker faller in under någon av de ovan redovisade sex punkterna är dessa saker också giftorättsgods och ska delas mellan er.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?