Vilka regelverk aktualiseras vid tentafusk?

FRÅGA
Hej! Finns det brott som aktualiseras om det avslöjas att en student fuskat på en tentamen på universitetet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka regelverk som aktualiserar vid fusk på tentamen. De regelverk som aktualiseras i frågan är högskoleförordningen 10kap som handlar om disciplinära åtgärder. I 2§ står det att de två disciplinära åtgärder som kan komma i fråga vid "tentafusk" är,

Varning

Avstängning

Hur går det till när misstanke om fusk uppstår?

Enligt 10 kap. 9 § i högskoleförordningen skall misstankar om fusk i första hand anmälas till rektorn. Efter att rektorn genomfört en utredning tar denne beslut huruvida ärendet skall lämnas utan åtgärd, föranleda en varning eller om det skall lämnas över till disciplinnämnden.

Vad är disciplinnämnden?

En disciplinnämnds syfte är att bedöma och beivra regelbrott. Enligt 10 kap. 3 § i högskoleförordningen skall en disciplinnämnd finnas vid varje högskola. Disciplinnämnden beslutar om ärendet skall lämnas utan åtgärd, föranleda en varning eller medföra avstängning.

Om det visar sig efter en utredning att studenten har handlat med uppsåt att vilseleda sina kunskaper kan studenten få en varning eller bli avstängd. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. En avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Detta står i 10kap 1-2§§ i högskoleförordningen. Avstängning kan innebära att studiemedlen dras in.


Kan man överklaga ett beslut från
disciplinnämnden?
Enligt 12kap 3§ i högskoleförordningen står det att ett beslut som är taget av en disciplinnämnd kan överklagas hos en allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av en disciplinnämnd än beslut om avstängning och varning får dock inte överklagas.


Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!

Hälsningar,
Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?