Vilka rättsliga möjligheter finns för att få ensam vårdnad av barn?

2021-02-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej Lawline!Jag och min 4,5 åriga sons pappa separerade för 1,5 år sen. Jag har sedan dess bott 2 mil ifrån honom och sonen är folkbokförd hos mig. Jag har honom 75% och pappan 25% .. När sonen väl är hos sin pappa så vantrivs han verkligen .. Han ringer och gråter otröstlig.. Samtidigt i bakgrunden står alltid pappan å gapar å skriker .. Han skäller på honom konstant och mitt i samtalen kan han ta över samtalet å passa på å berätta hur dum I huvvet han tycker att jag är .. När sonen sedan kommer tillbaka hem till mig så uttrycker han tydligt hur skönt han tycker att det är att vara hos mamma igen .. "För pappa skriker bara hela tiden" .. Detta får mig att må så oerhört dåligt inombords.. Jag vet verkligen inte vad jag ska göra .. Har vid flera flera tillfällen försökt prata lungt och sakligt med pappan .. Men han påstår bara att allt är mitt fel. Jag har kommit till den punkten där jag tycker att det gör mer skada för sonen att vistas där hemma än vad det faktiskt gör nytta .. Vad har jag för rättigheter och vilken väg ska man gå ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i Föräldrabalk (FB).

Vårdnads-, boende- och umgängestvister

Gemensam och ensam vårdnad är de två vårdnadsformer som finns i svensk rätt. Inom ramen för gemensam vårdnad kan barnets boende regleras genom domstolsbeslut eller avtal (6 kap. 14 § a FB). Den gemensamma vårdnaden består som huvudregel även när barnens föräldrar inte lever tillsammans. Att gemensam vårdnad är huvudregel manifesteras genom domstols möjlighet att besluta om gemensam vårdnad också mot en förälders vilja (6 kap. 5 § 1 st. FB) liksom av det förhållandet att domstol enligt 6 kap. 4 § 1 st. FB och socialnämnd enligt 6 kap. 6 § 2 st. FB ska godkänna föräldrars överenskommelse om gemensam vårdnad så länge det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Vid prövning om vad som är barnets bästa ska en riskbedömning göras och det är viktigt att tillgodose barnets behov av båda föräldrarna. Vad som är stadgat i 6 kap. 1 § kan användas som vägledning av vilket bland annat framgår att barnet har rätt till trygghet och en god fostran. Barnets vilja ska även i förhållande till barnets ålder och mognad vägas in i prövningen kring barnets bästa.

Väcka talan i domstol

Kan föräldrarna inte nå en överenskommelse om barnets vårdnad, boende och umgänge kan en förälder väcka talan vid domstol och yrka att domstolen avgör tvisten (6 kap. 5 § FB). I alla tvister kring barnet ska barnets bästa vara avgörande vid prövningen, 6 kap. 2 § FB. Processen kring vårdnad, boende och umgänge är ett indispositivt tvistemål, vilket innebär att domstolen har en skyldighet att själva pröva om överenskommelser är till barnets bästa. Domstolen har en egen utredningsskyldighet att se till att frågorna kring barnet blir ordentligt belysta. Även under en process i domstol söker man i stor utsträckning få föräldrarna att hitta samförståndslösningar för att undvika vidare tvistande.

Samarbetssamtal

Domstolen kan förordna att föräldrarna ska gå på samarbetssamtal hos Socialnämnden eller annat organ för att därigenom hitta en lösning, 6 kap. 18 § FB. Samarbetssamtal som förordnats av tingsrätten brukar pågå under cirka tre-fyra månader. Om samtalsledarna redan innan finner att det inte finns någon förutsättning att komma överens meddelas domstolen detta och handläggningen i domstolen återupptas. Om parterna hittar en överenskommelse kan denna godkännas av Socialnämnden och gäller då som en dom, varvid det pågående målet i tingsrätten kan avskrivas, eller så förordnar domstolen i enlighet med parternas överenskommelse i dom.

Utredning

Om föräldrarna inte når enighet kan domstolen förordna om att Socialnämnden ska utreda de frågor som är tvistiga; en vårdnads-, boende-, och umgängesutredning. I denna utredning ska parternas uppfattning redovisas och barnomsorg och skola ska tillfrågas om deras iakttagelser kring barnen och föräldrarna. Handläggarna brukar träffa respektive förälder tillsammans med barnen och iaktta deras samspel. Vidare ska barnen ha rätt att få komma till tals i barnsamtal, om deras ålder och mognad tillåter och vårdnadshavarna ger sitt samtycke. Ett riktmärke är att man börjar prata redan med sexåringar. Även andra referenspersoner kan höras, som exempelvis umgängesstöd. Utredningen ska som huvudregel utmynna i en rekommendation kring hur domstolen ska besluta i frågan som är uppe för prövning.

Olämplighet

Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om barnet brister i omsorgen om barnet på sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling ska rätten enligt 6 kap. 7 § FB frånta denna förälder vårdnaden. Skulle domstolen finna att det föreligger olämplighet hos någon av föräldrarna kan således domstolen inte ge den föräldern vårdnaden.

Sammanfattningsvis är det jag redogjort för ovan de rättsliga vägar som du kan välja och du får gärna återkomma till oss om du har ytterligare frågor.

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (844)
2021-06-17 Fullmakt om vårdnad av barn
2021-06-07 Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?
2021-06-04 Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?
2021-05-31 Barnets boende efter en skilsmässa

Alla besvarade frågor (93215)