Vilka rättigheter har min sambo vid samboförhållandets upplösande?

Vill skilja mig från min sambo, inte förlovade. Hon vägrar att flytta. Mestadels mitt bohag, vad kan jag göra ? Vad har hon för rättigheter? Bostaden är en vanlig hyresrätt och jag står för lägenheten!! Snälla hjälp mig snabbt.......

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på dina frågor!

För att du ska kunna tillgodogöra dig mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilka frågor som ska besvaras. Jag kommer därför börja med att förklara hur jag uppfattat din situation för att sedan besvara dina frågor utifrån den uppfattningen.

Jag kommer börja med att ge ett kort svar på dina frågor. Efter det korta svaret kommer jag att ge ett långt svar på dina frågor. Det långa svaret innehåller flera underrubriker och där framgår också den juridiska argumentationen som ligger bakom det korta svaret.

Hur jag uppfattat dina frågor och din situation

Jag uppfattar det som att förhållandet mellan dig och din partner har tagit slut. Ni bor tillsammans i en hyresrätt. I hyresrätten finns möbler och annat husgeråd som främst tillhör dig. Det är du som har ett hyreskontrakt med hyresvärden. Du anser att du har rätt att bo kvar i hyresrätten medan din partner måste flytta ut.

Du undrar om du har juridiskt stöd för att kräva att sambon flyttar ut. Du undrar också om du måste lämna ifrån dig en viss del av ditt bohag till sambon.

Det korta svaret

Du kan vara lugn i att du får bo kvar i din hyresrätt. Det kan vara så att du blir skyldig att lämna över en viss del av ditt bohag till din sambo när denne flyttar ut. Det förutsätter att bohaget är samboegendom d.v.s. har förvärvats av ert gemensamt för att brukas av er tillsammans i ert samboförhållande. Personliga gåvor och arv ingår inte i bodelningen även om sakerna inkluderas i kategorin bohag.

Det långa svaret

Lagregler kring sambors förmögenhetsförhållanden finns i sambolagen (SamboL). Det är bland annat när ett samboförhållande upphör som det kan bli aktuellt att göra en bodelning. Det är vid bodelningen som den ena sambon kan ha rätt att överta egendom från den andre sambon. Ett samboförhållande upphör t.ex. när samborna flyttar isär eller när någon av samborna tar kontakt med en jurist för att hävda bättre rätt till bostaden, se 2 § SamboL.

Till skillnad från när ett äktenskap upplöses är en bodelning inte obligatorisk för sambor. Ena sambon måste begära en bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphörde för att det ska ske, se 8 § SamboL. I praktiken innebär det att ni kan avsluta ert förhållande genom att var och en tar sitt pick och pack och lämnar varandra utan att era saker sammanblandas och delas lika.

Du skriver dock att din sambo "vägrar att flytta". Det måste tolkas som att hon anser att hon har bättre rätt till bostaden och vill att ni gör en bodelning. En bodelning ska då ske.

Vid en bodelning ska endast samboegendom ingå. Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, se 3 § SamboL. Hyresrätten ska ingå i bodelningen om lägenheten var avsedd att användas som sambornas gemensamma hem och innehades huvudsakligen för detta ändamål, se 5 § första stycket tredje punkten SamboL.

Omständigheterna i ditt fall talar för att hyresrätten ska ingå i bodelningen. Precis som vid en bodelning i äktenskap är naturligt att den som har starkast anknytning till en rättighet också ska tilldelas den rättigheten. Eftersom du står på hyreskontraktet är det naturligt att du ska få hyresrätten och din sambo ska flytta ut.

Det finns vissa undantagsregler när den andre sambon, som inte står på hyreskontraktet, ska tilldelas bostaden. Det är när den andre sambon kan bevisa att denne ha störst behov av bostaden, se 16 § SamboL.

Bedömningen av vem som har "störst behov av bostaden" utgår från båda parternas levnadssituation. En helhetsbedömning görs. Hur länge har samboförhållandet varat? Hur ser deras ekonomiska situationer ut? Har ena sambon barn? Vart jobbar samborna? Är ena sambon handikappad och har svårt att hitta en likvärdig bostad anpassad efter dennes behov? Finns psykologiska hinder för flytt för den ena sambon? Etc.

Föreligger inte några sådana omständigheter som nämnts ovan i din situation är det naturligt att du får bo kvar och sambon får flytta ut. Din sambo kan inte begära någon ekonomisk ersättning av dig för att denne tvingas flytta ut eftersom en hyresrätt inte har något ekonomiskt värde. I enlighet med 12 kap. 65 § jordabalken är det förbjudet att begära ersättning för en hyresrätt.

Du nämner också att det mestadels är ditt bohag i lägenheten. Är bohaget samboegendom d.v.s. har det förvärvats för att brukas tillsammans i er samborelation ska bohaget ingå i bodelningen. Enligt huvudregeln ska samboegendomen delas lika d.v.s. så ni går ut från samboförhållande med samma värde i det bohag ni fördelas vardera.

Visst bohag ska inte inkluderas i bodelningen. Arv ingår huvudsakligen inte i bodelningen. Om samborna vid arvsskiftet tillsammans väljer ut en viss egendom ur dödsboet som de planerar använda i deras gemensamma hem måste dock en bedömning göras om paret haft för avsikt att arvet skulle tillfalla dem gemensamt. Vid gåvor görs en liknande bedömning. Gåvor anses oftare tillhöra makarnas gemensamma bostad och bohag än arv. För att motverka konflikter kan gåvogivaren i t.ex. ett gratulationskort skriva att gåvan endast är tillägnad gåvotagaren, dvs. att gåvan är villkorad av att den endast ska anses vara gåvotagarens egendom. Såklart behöver gåvogivaren inte uttrycka sig så formellt. Det kan räcka med att skriva: "Grattis på 25-årsdagen Emma! Denna gåva vill vi ge dig för att du är väldens bästa dotter." Tappas kortet sedan bort är det absolut inte hela världen. Vid bedömning av vad som är enskild egendom och vad som ska ingå i en sambobodelning görs alltid en nyanserad bedömning där alla kringomständigheter beaktas.

Bedömningen av vem som ska ta över vilka saker är densamma för bohaget som för bostaden. Det är naturligt att den sambo som har starkast anknytning till visst bohag också tilldelas detta bohag. Kan den andre sambon dock argumentera för att denne är t.ex. i större behov av köksbordet ska köksbordet tillfalla den sambon, se 16 § andra stycket SamboL. Den andra sambon ska i sådana fall kompenseras, se 17 § SamboL.

Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!

Vi undanber oss att besvara ytterligare frågor via mail. Har jag helt missuppfattat din situation och fråga får du självklart höra av dig: vega.schortz@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning