Vilka rättigheter har man som efterlevande sambo?

ca 20 år sen blev jag sambo med en man som avled i nov 2017.

Jag får efterlevandepension efter honom från PRI. Då jag flyttade ihop med honom kyrkobokförde jag mig hos honom. Sen jag köpte en lägenhet för min son att bo i. Då kyrkobokförde jag mig där & hade eftersändning till min sambo. 2011 köpte jag en annan lägenhet vid Hornsbergs strand, hyrde ut den till 1 juli 2015 forfarande med adressändring till min sambo. BRFen vill att de som äger lägenheten ska bo i- Då var jag tvungen att ta bort eftersändning.Det var viktigt för mig att äga en lägenhet , kunde endast bo kvar 3 år i min sambos lägenhet vid hans frånfälle, Jag levde med min sambo i hans lägenhet större delen av tiden och hade gemensamt hushåll.Jag storhandlade ofta och delade på vissa utgifter som städning.. Min avlidne sambo har gjort 3 höftoperationer & 1 ryggoperation vilket har krävt vård & omsorg av mig. Eftersom jag inte fick några papper från bouppteckningen ringde jag skatteverket & fick tillgång till den.Där kan jag läsa att jag inte finns med som sambo. Ringde då & frågade juristen som upprättat bouppteckningen varför min avlidne sambo stod som skild och jag fanns inte med. De hade fått uppgiften av hans dotter.Jag finns med som sambo försäkring i Svenska Brand med förmånsvärde på 50% tecknad 2001 Den försäkringen finns hos SEB Trygg och Liv. Den har tillfallit barnen och jag är borttagen.Testamentet som upprättas av mannen där framgår våra ägarförhållanden av bohaget. Vad gör jag?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambor
För att man ska betraktas som sambor i lagens mening krävs att man stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll.(1 § SamboL) För att vara sambor så krävs alltså ingen registrering eller liknande varför det ibland kan vara svårt att bedöma om två personer verkligen betraktas som sambor eller inte.

Eftersom du skriver att ni har bott tillsammans under större delen av tiden och haft gemensamt hushåll talar mycket för att ni ska betraktas som sambor. Att ni även har haft en "sambo-försäkring" talar för att ni själva ansåg er vara sambor vilket även det kan vara något att väga in vid bedömningen. (se. t.ex. NJA 1994 s. 256) Vart man är folkbokförd är dock ofta en viktig faktor som kan avgöra huruvida man betraktas som sambor eller inte. Att observera är att en gemensam folkbokföringsadress dock inte skapar en presumtion för att man är sambor men utför en bevisomständighet. Man kan vara sambor utan att ha gemensam folkbokföringsadress men det faktum att ni inte hade det kan utgöra en bevisomständighet för att ni inte betraktades som sambor. (NJA 1994 s. 256) Eftersom du inte var folkbokförd tillsammans med mannen blir det svårare för dig att bevisa att ni verkligen var sambor. HD slog dock fast i NJA 1994 s. 256 att det inte krävs att man bor tillsammans hela tiden för att betraktas som sambor. HD uttalande att det krävs att man huvudsakligen bor tillsammans i gemensam permanentbostad. För att betraktas som sambor krävs även en viss varaktighet. Enligt förarbetena utgör 6 månader ett riktmärke för att man ska betraktas som sambor men man kan även betraktas som sambor tidigare.

Utifrån informationen i din fråga verkar du ha bott tillsammans med mannen under dessa 20 år men bytt folkbokföringsadress flera gånger av olika anledningar, dock inte för att flytta därifrån. I förarbetena anges dessutom att om det kan visas att parternas vilja varit att de ska betraktas som sambor så ska det vara utslagsgivande. (prop. 2002/03:80 s. 43) Min slutsats är således utifrån informationen i din fråga att ni borde betraktas som sambor i lagens mening vid tidpunkten för mannens död.

Bodelning
När en sambo avlider ska bodelning ske om efterlevande sambo begär det. Av din fråga framgår inte huruvida du har begärt bodelning eller inte men en sådan begäran måste du ha framställt senast när bouppteckningen förrättades. (8 § 2 st SamboL) I egenskap av sambo hade du rätt att kallas till bouppteckningen.(20 kap. 2 § ÄB) Om du inte kallades till bouppteckningen är bouppteckningen felaktig, förutsatt att du ska betraktas som sambo till den avlidne. Att bouppteckningen är felaktig medför att den inte får registreras.(20 kap. 9 § 3 st ÄB) En tilläggsbouppteckning ska då förrättas där du har möjlighet att begära bodelning.(20 kap. 10 § ÄB)

Vid en bodelning ska samboegendomen delas lika mellan samborna. (14 § SamboL) Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag förutsatt att det förvärvats för gemensam användning. (3 § SamboL) I egenskap av efterlevande sambo kan du alltså välja att begära bouppteckning om det skulle vara det mest förmånliga för dig, det vill säga om mannen har ägt större delen av samboegendomen.

Att du har tagit hand om honom efter operationer och så vidare är dock tyvärr inget som beaktas varken i fråga om huruvida ni är sambor eller inte, frågan om bodelning eller angående rätten till arv. (NJA 1975 s. 298)

Arv
Sambor har enligt lag ingen arvsrätt efter varandra. Genom ett testamente kan man dock se till att ens sambo ska ha arvsrätt. Eftersom mannen verkar ha barn kan han dock i ett testamente endast förfoga över hälften av sin kvarlåtenskap eftersom barnen i vart fall har rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten. (7 kap. 1 § ÄB) Arvslotten är det arv som barnet skulle erhållit om det inte funnits något testamente.

Försäkringen
Frågan om vem som försäkringsbeloppet ska tillfalla blir även det en bedömning av huruvida ni är att anse som sambor i lagens mening eller inte. I lagen anges att om en försäkring utser sambon som förmånstagare så avses den som är sambo med försäkringstagaren när förordnandet tillämpas. (14 kap. 6 § 3 st FAL) Frågan blir alltså om ni vid dödsfallet var att anse som sambor eller inte. Som jag konstaterat tidigare är min bedömning, utifrån informationen i din fråga, att ni bör ha betraktas som sambor vid tidpunkten för mannens död varför du bör erhålla förmånsbeloppet från försäkringen. Försäkringsbeloppet ingår inte i kvarlåtenskapen varför den inte påverkar barnens rätt till laglott. (14 kap. 7 § FAL)

Vad ska du göra?
Om du vill begära bodelning och inte blev kallad till bouppteckningen, och därmed inte fick möjlighet att begära bodelning, är bouppteckningen felaktig och en tilläggsbouppteckning ska göras. Om bouppteckningen upprättades av en bouppteckningsman kan du kontakta denne alternativt vända dig till Skatteverket och göra gällande att bouppteckningen är felaktig eftersom du i egenskap av sambo inte blivit kallad. Vid tilläggsbouppteckningen kan du göra gällande att du begär bodelning om du vill det.

Angående försäkringsersättningen så har den tillfallit mannens barn, möjligen på grund av att dottern har gjort gällande att han inte var sambo. Jag skulle råda dig att kontakta försäkringsbolaget och förklara situationen och att det är du som är förmånsberättigad eftersom du var sambo med mannen vid tidpunkten för hans död. Om försäkringsbolaget inte går med på att betala ut försäkringsersättningen till dig kan du väcka talan mot försäkringsbolaget inom 10 år från mannens död.(16 kap. 5 § FAL) Jag vill dock göra dig uppmärksam på att det är du som då måste bevisa att ni ska betraktas som sambor vid mannens dödsfall.

Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt eller om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Om du vill gå vidare med en process och vill ha ytterligare hjälp av en jurist får du också gärna återkomma på min mail så hänvisar jag dig vidare till Lawlines juristbyrå.

Med vänlig hälsning,

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning