Vilka rättigheter har jag när en renovering och ombyggnation dragit ut på tiden och vad gäller originalkvitton och garantier?

FRÅGA
Hej! Vi har anlitat en total entreprenad för att renovera vårt hus där entreprenaden har gjort ombyggnationer, renoverat samtliga rum, installerat smart styrsystem. Entreprenaden har köpt in byggmaterial, samtliga varor, all teknik, motoriserade gardiner osv i sitt företag och sedan fakturerat det vidare till oss. Vi begär nu kopia på inköpskvitton för att få renoveringen redovisad och för att själva kunna nyttja garantin på allting som köpts in i huset. Entreprenaden har alltid lovat oss en pärm med viktiga dokument och originalkvitton när renoveringen är avslutad. Renoveringen har tagit 3 år istället för 6 månader som det var planerat och kostnaderna har skjutit i höjden. Vi står nu 3 år senare utan några som helst dokument eller kopia på inköpskvitton och entreprenaden påstår att vi får garanti av honom och att han inte är skyldig att lämna kopia på inköpskvitton. Stämmer detta? Var ska vi vända oss för att få juridisk hjälp i detta ärende?Det finns inget avtal mellan entreprenaden och oss.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag uppfattar din fråga som att den innefattar tre delar. Dels frågan om priset som skjutit i höjden, dels er rätt till originalkvittona och dels vad ni har för garanti på varor, mm. som entreprenören köpt in. Jag utgår också från att ni beställt tjänsterna i egenskap av konsumenter, dvs. att ni inte gjort det genom någon egen firma eller liknande. Det innebär att de bestämmelser som reglerar situationen återfinns i bl.a. konsumenttjänstlagen (KtjL). Du nämner att det inte finns något avtal mellan er och entreprenören. Det här komplicerar situationen till viss del, men den inskränker inte era rättigheter enligt konsumentskyddslagstiftningen. Däremot innebär det att om ni hamnar i den situationen att ni behöver ställa formella krav utifrån de rättigheter ni har, så är det den ni har avtal med som ni ska vända er till.

Priset
För småhusentreprenader (dvs. uppförande och om- och tillbyggnader av småhus), som det är fråga om för er del har ni som konsumenter tolkningsföreträde vad gäller sådana prisöverenskommelser som inte framgår av avtal eller offert (51 § KtjL). Den regeln kompletteras av att entreprenören måste stämma av med er innan han tar sig för arbeten eller liknande som går utöver vad ni överenskommit (8 § KtjL). Priset kan vara endera ett fast pris eller en löpande räkning men oavsett vilket så har entreprenören inte har rätt att kräva mer betalt än vad som avtalats, om några summor överenskommits. Har endast en ungefärlig prisuppgift lämnats får slutpriset inte vara mer än 15 % högre än vad som angetts ungefärligen (36 § KtjL).

Du nämner att arbetet tagit tre år istället för sex månader som angavs från början. Här blir då avgörande vilken typ av kommunikation entreprenören haft med er. Har arbetet och dess prisutveckling kommunicerats med godkännande från er så blir den kommunikationen så att säga en del av vad som avtalats er emellan. Skulle ni ej ha godkänt dessa delar behöver ni endast betala vad som överenskommits eller max 15 % över den summan. Har ni godkänt själva tilläggsarbetena men utan att pris överenskommit så är ni skyldiga att betala en skälig ersättning så länge det inte varit underförstått att det skulle ingå i priset. Vad gäller godkännandet av själva arbetet är det en god idé att begära en slutbesiktning, om ni inte känner er hundra procent trygga med att arbetet är helt fackmannamässigt utfört (54 § KtjL). Det är i så fall ni som har rätt att utse besiktningsmannen, men hen måste dock ha den erfarenhet och kunskap som krävs och det får inte vara en person som är för nära knuten till er och därmed skulle kunna anses jävig.

Kvittona
Ni har ingen generell rätt att kräva att få originalkvitton då det inte är ni som gjort inköpen. Har det avtalats att ni ska få det, så gäller däremot det som vilket avtalsvillkor som helst. Det kan förstås vara så att ni kommit överens om detta muntligen och då kan det hända att entreprenören kommer bestrida att något sådant har utlovats. I den situationen är överenskommelsen i princip lika bindande, men det blir sannolikt svårt för er att bevisa något. Vad ni dock kan göra är att begära en specificerad räkning, vilket ni har rätt till enligt lag (40 § KtjL). Ni är då inte skyldiga att betala innan fått en sådan specificerad räkning om ni inte avtalat om annat, t.ex delbetalningar under tiden arbetet pågår eller liknande. En sådan specificerad räkning måste innehålla tillräckligt med uppgifter för att det ska vara möjligt för er att göra en bedömning av de kostnader entreprenören tar betalt för och där tycker jag ni ska begära att få veta serienummer, tillverkare, mm. på de maskiner och liknande som inköpts.

Garantin
När det gäller frågan om garanti på varorna så bör ni i den här delen vara noggranna. När det gäller de varu- och teknikinköp som gjorts har ni utan kvittona ingen möjlighet att vända er till tillverkaren av dessa med en senare reklamation om något skulle gå sönder. Den ni då kommer få vända er till är den ni har avtalat med. För det första är det då så att ni har vissa garantier enligt konsumentskyddslagstiftningen som i korthet innebär att fel som visar sig inom två år antas ha funnits där från början, om inte säljaren kan bevisa motsatsen. Vad gäller fel som uppstår efter två år så har ni en lagstadgad reklamationsrätt även där, men då ligger bevisbördan på er att visa att felet inte uppkommit efter att arbetet slutförts. Reklamationsrätten kvarstår 10 år från det att slutbesiktningen gjorts. När det gäller varu- och teknikinköp så finns motsvarande regler där fast med något kortare löptid. Då gäller att fel som uppstått inom sex månader antas ha funnits där redan från början och därefter har ni tre års reklamationsrätt, men då är det upp till er att visa att felet fanns från början (23 § konsumentköplagen). Själva byggmaterialet, som brädor och liknande, omfattas dock av de längre garantierna och reklamationsfristerna.

Dessa rättigheter har ni alltså enligt lagen. De utgör i sig inget hinder att entreprenören lämnar en garanti som sträcker sig längre, vilket inte är ovanligt för t.ex. vitvaror. Om entreprenören utlovar en garanti bör ni dock begära att få den skriftligt och lämpligast är också att den gentemot er kommer från den part som ni avtalat med och betalar till.

Sammanfattningsvis
När det gäller priset gäller det att ni ser över vad som från början och efterhand överenskommits. Har entreprenören utfört arbete som inte godkänts av er kan det mycket väl vara så att ni inte kommer behöva betala för detta, om inte er avtalspart kan visa på motsatsen. Originalkvitton kan va svårt att kräva att få, men däremot har ni rätt till en specificerad räkning. Ni har dessutom vissa garantier och reklamationsrättigheter enligt lag och entreprenören har alla möjligheter att utöka dessa garantier, se dock till att få dessa skriftligen. Alla dessa saker som ni har rätt att begära måste ni dock vända er till er avtalspart för att få, alltså inte den entreprenör som utlovat eller utfört det ena eller andra om inget avtal finns mellan er. Skulle det vara så att ni hamnar i konflikt med entreprenören eller er avtalspart kan det vara bra att ha ett juridiskt ombud som kan föra er talan och bevaka era rättigheter. Om ni är intresserad av detta är du välkommen att maila mig på isak.bergstrom@lawline.se så återkommer vi med en offert.

Jag hoppas det var svar på dina frågor.

Med vänlig hälsning.

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?