Vilka rättigheter har en sambo vid en separation?

FRÅGA
Jag flyttade in till min sambos radhus för 7 år sedan. Efter ett år sade jag upp min blivande bostadsrätt och skulle få köpa in mig i huset. Men jag fick det aldrig. Vi har två barn under 7 år. Jag försöker se vad jag har för rättigheter vid en separation. Jag har svårt att få ett tillräckligt stort lån som ensamstående med två barn så jag kan köpa mig ett nytt boende. Även att hyra bostad är mer eller mindre omöjligt med min inkomst och två barn i en storstad. Vad har jag för rättigheter/skyldigheter här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om sambor finner vi i sambolagen (2003:376). Här framkommer det att vid en separation mellan sambor så ska samboegendomen fördelas lika på samborna. (8 § och 14 § sambolagen) Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag förutsatt att dessa införskaffats för gemensamt bruk. Eftersom du nämner att din sambo innehade radhuset innan du flyttade in är det osannolikt att radhuset skulle anses utgöra samboegendom. (3 § sambolagen)

Finns det något undantag?

Enligt sambolagen finns det dock en möjlighet för dig att överta bostaden trots att den inte utgör samboegendom. För att detta skulle bli aktuellt ska den sambo som inte äger bostaden anses bäst behöva den med hänsyn till omständigheterna samt att det inte kan anses oskäligt för sambon att överta den. Exempel på en omständighet som kan väga in i huruvida sambon kan överta bostaden är om denne ska ha ensam vårdnad om gemensamma barn alternativt att barnen ska bo huvudsakligen tillsammans med den sambon. Skulle sambon överta bostaden ska dock den andre sambon ersättas för bostadens värde. Dock kan den kvarboende sambon få anstånd med att utge ersättningen om godtagbar säkerhet kan ställas för detta. Ett anspråk på att överta bostad måste framställas senast 1 år efter att samboförhållandet upphörde. Skulle sambon lämna bostaden måste anspråket framställas senast 3 månader efter att sambon lämnade bostaden. (22 § sambolagen)

Sammanfattning

Radhuset är inte att anse som samboegendom om det inte införskaffats för gemensamt bruk. Dock finns det en möjlighet för dig att överta huset om det skulle anses att du bäst behöver bostaden. Skulle du överta bostaden behöver du dock ersätta den andre sambon för värdet, där det finns en möjlighet för dig att få anstånd med detta ifall godtagbar säkerhet ställs.

Jag hoppades det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?