Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?

2020-09-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och mitt x separera för 1 år sen. Våra barn bor hos honom heltid pga psykisk ohälsa. Nu har jag en ny partner som har ett förflutet med narkotika för 4 år sen. Han är ren och håller inte på längre.Mitt x hotar att ta ifrån mig barnen helt och hållet om jag träffar honom. Kan han juridiskt sett få ensam vårdnad om dom fast jag aldrig gjort något brottsligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som aktualiseras i ditt fall återfinns i 6 kap. Föräldrabalken (FB).

Kan en förälder på egen hand begära gemensam vårdnad?

Som utgångspunkt vid vårdnadsfrågor gäller att barnets bästa ska beaktas, 6 kap. 2 § a FB. I denna bedömning ska särskild hänsyn tas till barnets behov av nära kontakt med sina föräldrar. Ofta anses det nämligen ligga i barnets bästa att behålla en stark relation och kontakt med båda föräldrarna. Däremot beaktas även vilken risk som finns för att barnet kan far illa. Med detta menas främst risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller annars far illa. I denna bedömning lägger man ofta vikt vid tidigare omständigheter kring föräldern som exempelvis attityd till våld, problem med missbruk och eventuella psykiska sjukdomar.

Det kan även tilläggas att barnets egen vilja beaktas i relation till ålder och mognad. Barnets åsikt får alltså större betydelse desto äldre barnet är.

En förälder har ensam rätt att begära gemensam vårdnad enligt 6 kap. 5 § FB. Detta innebär att en förälder - mot den andra förälderns vilja - kan begära att få vårdnaden prövad av rätten. I sin bedömning beaktar rätten utöver barnets bästa bland annat föräldrarnas samarbetsförmåga, då den gemensamma vårdnaden ska kunna skötas på ett någorlunda konfliktfritt sätt, 6 kap. 5 § stycke 2 FB. Detta innebär dock inte att föräldrarna måste ha samma uppfattning. Delade meningar får förekomma om de kan hanteras utan att barnet drabbas. Möjligheten att döma till gemensam vårdnad används med stor försiktighet och lyhördhet av rätten. Detta kan nämligen anses vara oförenligt med barnets bästa även om konflikt mellan föräldrarna inte är så svår och djup att samarbete är omöjligt.

Kan en förälder på egen hand begränsa umgängesrätten?

Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, 6 kap. 15 § FB. Detta gäller oavsett vem som barnet bor tillsammans med eller vem som har vårdnaden om barnet. En förälder som har ensam vårdnad kan därför inte stänga ute den förälder som inte har vårdnaden. Det är endast om det finns risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa som det är möjligt att vägra en förälder umgänge. Denna bedömning ankommer på socialtjänsten att göra som även har möjlighet att föra talan i domstol.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan konstateras att ditt barns fader har rätt att ansöka om gemensam vårdnad. Utfallet från en sådan vårdnadstvist är dock inte möjlig för mig att bedöma, då det normalt krävs ganska omfattande utredningar. Det kan dock konstateras att ensam vårdnad inte är beroende av frågan om någon av föräldrarna begått ett brott. Även andra omständigheter kan nämligen vägas in vid exempelvis bedömningen om huruvida barnet riskerar fara illa.

Det kan även vara bra att veta att det inte finns någon särskild rätt för barnets fader att hindra dig från att umgås med ditt barn. Om det uppstår konflikt gällande umgängesrätten kan du vända dig till familjerätten och upprätta ett avtal om hur umgänget ska utövas.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (827)
2021-04-21 Kan mitt ex bli vårdnadshavare?
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?

Alla besvarade frågor (91439)