Vilka möjligheter har jag att få full ersättning när ett företag sålt en ägodel till ett lägre pris än avtalat?

2017-03-24 i Domstol
FRÅGA
Hej!Jag har en fordran på en butik som sålt en gitarr för min räkning. Vi kom överens om ett pris som innebar att jag skulle få ett belopp vilket var 80 % av vad de skulle sälja gitarren för. Jag har en skriftlig orderbekräftelse på detta belopp ställt i mitt namn. De har nu sålt gitarren för ett lägre pris till en kund och de vill nu betala mig 80 % av detta pris istället – vilket jag inte anser är det vi kommit överens om. Det handlar om en skillnad på drygt 2000 kr.Vad har jag för möjligheter att få den summa vi kommit överens om?Kan jag riskera att förlora även den summa som de erbjudit mig om jag vänder mig till Kronofogden och ansöker om ett betalningsföreläggande som de troligtvis kommer att bestrida?Har jag någon chans att vinna i domstol om målet överlämnas dit?
SVAR

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa dina fråga till Lawline. Svaret är upplagt på så vis att jag först och främst besvarar de konkreta delfrågor som du ställt (utan angivande av rättsliga källor). Därefter ger jag dig en koncis rekommendation utifrån svaren på delfrågorna. Avslutningsvis redogör jag för rättsregler som är relevanta att känna till givet den situation du befinner dig i. Det kan du ta till dig i den utsträckning det känns meningsfullt.

Om du anser att något i mitt svar är otydligt, eller önskar få kompletteringar, så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga detta. Föredrar du fortsatt dialog utan allmän insyn kan du mejla mig på marcus.backstrom@hotmail.com.

Svar på dina specifika frågor

Vad har du för möjlighet att få den överenskomna summan? Under förutsättning att du kan lägga fram bevisning som styrker din sak (d.v.s. att det förelegat ett avtal om att ersättningen skulle uppgå till 80 procent av ett visst minimibelopp) betraktar jag möjligheterna som goda. Tingsrätten kommer, naturligtvis, döma ut den summa som är avtalad och bevisad.

Kan du riskera att förlora även det som erbjudits dig?
En ansökan om betalningsföreläggande, och eventuellt efterföljande domstolsprövning, medför i sig ingen risk för att du går miste om det som företaget ”erkänt” att det är skyldigt dig. Däremot kan du, om prövningen inte utfaller till din fördel, belastas med kostnader för själva processen. Kostnader som kan bli stora i förhållande till de 2000 kr som tvisten berör.

Har du någon chans att vinna i domstol?
Svaret på den frågan beror helt på vilken bevisning du kan presentera. Således kan jag inte göra någon kvalificerad bedömning av utsikterna utan att ha tillgång till mer fördjupad information om bevisläget. Det bästa beviset är, förstås, ett skriftligt avtal som klart och tydligt föreskriver att minst 80 % av ett minimibelopp ska utbetalas till dig efter försäljning av gitarren.

Min rekommendation till dig

Ingångna avtal ska hållas och det finns ett starkt principiellt värde i att ta strid för det man anser är rätt och riktigt. Utifrån det anser jag att du åtminstone ska ansöka om betalningsföreläggande och se vad responsen blir från företaget. Kanske ger de vika när de svart på vitt ser att du inte utan vidare accepterar att bli lurad.

Motsätter de sig att betala hela summan får du ta ställning till om det är mödan värt att överlämna saken till tingsrätten. Ett sådant förfarande är dock, även i förenklad form, ganska omfattande i förhållande till den relativt blygsamma ”vinsten” som du därigenom kan tillgodogöra dig. Kanske är det helt enkelt inte, med tanke på tiden du måste investera, värt ansträngningen.

Allmän redogörelse för relevanta rättsregler på området

När en förfallen fordran inte blivit betald finns möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (2 § samma lag). Om svaranden inte anser sig ha något betalningsansvar, eller att betalningsansvaret inskränker sig till ett mindre belopp, så kan den som ansökt begära att frågan ska överlämnas till tingsrätten för avgörande enligt vanliga tvistemålsregler (33 § samma lag).

Under förutsättning att ett överlämnande till tingsrätten sker, och den påstådda fordran är mindre än ett halvt prisbasbelopp, så kommer ärendet att handläggas som ett s.k. förenklat tvistemål (1 kap. 3 d § rättegångsbalken). Målet ska då enligt samma lagrum avgöras med endast en lagfaren domare (istället för tre domare som är huvudregeln i tvistemålssammanhang) .

Att ett mål handläggs som förenklat tvistemål får konsekvenser för fördelningen av rättegångskostnaderna efter att domen meddelats. Rätten till ersättnings inskränker sig i sådana situationer till en timmes rättslig rådgivning, tingsrättens ansökningsavgift m.m. (18 kap. 8 a § 1 st. rättegångsbalken). Om målet först handlagts vid exempelvis Kronofogden lämnas dock även ersättning för kostnader som uppkommit där (5 st. samma paragraf).

Konsekvensen av detta är att den part som vinner ett förenklat tvistemål, och kanske fått juridisk rådgivning i mer än en timme, inte blir fullt ut kompenserad för sina ombudskostnader. För att minimera den ekonomiska risken kan det således vara smart att själv föra sin talan i förenklade tvistemål.

Med vänlig hälsning,
Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (505)
2021-07-27 Kan en domstol döma en person för ett grövre brott än vad åklagare har åtalat?
2021-07-21 Får tingsrätten pröva ett brottmål utan att hålla huvudförhandling?
2021-07-08 Är det värt att överklaga och vad innebär villkorlig dom?
2021-06-30 Dubbelbestraffning

Alla besvarade frågor (94568)