FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt04/12/2020

Vilka möjligheter har barnens mamma att söka enskild vårdnad när jag gifter om mig?

Hej,

Jag har en fråga om familjerätt. Jag och min exfru BB har levt åtskilt sedan Juni 2018 och är skilda sedan Augusti 2020. Vi har två barn ihop med delad vårdnad 50% (åldrar 5 och 10). BB har en ny pojkvän, dock inte sambo men de träffas i BBs hem ofta, även när barnen är där. Och jag har träffat en ny kvinna AA (via nätet) och skall gifta oss i December 2020 utomlands. AA bor utomlands och är inte svensk medborgare. AA och jag har aldrig träffats pga CV19 och nuvarande reserestriktioner men som lyckats lösa sig, men har haft daglig kontakt via video i snart 2 månader. Tanken är att AA och jag ska bo tillsammans i mitt hus om 100 kvadrat, samtidigt som barnen (naturligtvis) får behålla sina rum osv. Denna tanke gillar inte min exfru och vill nu ansöka om ensam vårdnad om barnen och förbjuda mig att träffa barnen då AA är hemma med mig. Det motsätter jag mig, och hon har indirekt hotat att kalla socialtjänsten på mig dels för detta med min blivande fru, men även för att han inte gillar min religiösa åskådning (jag är Bibeltroende kristen). Vilka juridiska rättigheter har hon att göra på detta vis?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalkens (FB) 6 kapitel. Står barnen under vårdnaden av båda föräldrarna och någon av dem vill få en ändring i vårdnaden ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det (6 kap. 5 § FB). Bestämmelsen innebär att det är möjligt att vända sig till domstol och begära ändring i vårdnaden. Om barnens mamma skulle göra det och även du begär enskild vårdnad måste domstolen tilldöma en av er vårdnaden. Om du däremot begär enskild vårdnad eller att vårdnaden ska vara fortsatt gemensam, får domstolen besluta om antingen gemensam eller enskild vårdnad.

Som synes ska domstolen i bedömningen fästa avseende särskilt vid förmågan att samarbete i frågor som rör barnet, innebärande att kraftiga samarbetsproblem kan medföra att vårdnaden blir enskild. Vad som är sådana samarbetsproblem att vårdnaden bör ändras till enskild får bedömas från fall till fall. Viss ledning kan tas från rättsfallet NJA 2007 s. 382. I rättsfallet uttalade Högsta Domstolen:

"Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet."

I alla beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen om vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Det stadgade innebär exempelvis att om barnen skulle riskera fara illa på grund av din blivande hustru (t.ex. missbruk, misshandel, övergrepp) är det något som kommer att vägas in. Däremot är det inte skäl för enskild vårdnad att barnens mamma inte tycker om din blivande hustru. Detsamma gäller din religiösa åskådning, inte heller det är skäl för enskild vårdnad (under förutsättning att det inte finns något som gör att barnen far illa).

Det står givetvis barnens mamma fritt att göra en orosanmälan om hon tror att barnen far illa. Däremot är varken att du träffat en ny partner eller din religion något som i normalfallet kommer att få socialtjänsten att reagera.

Sammanfattningsvis kan barnens mamma inte hindra dig från att barnen träffar din blivande hustru eller att ni bor tillsammans när barnen är med dig. En partner eller ens religion är i normalfallet inget som påverkar lämpligheten att vara vårdnadshavare. Det är i sådana fall om barnen far illa, vilket det inte finns något i din fråga som talar för.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på måndag, den 7 december, klockan 12.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?