Vilka möjligheter finns för att pröva målet igen?

2020-05-30 i Domstol
FRÅGA
Hej, Om ansökan om prövningstillstånd redan är gjord inom rätt tid och avslagits, är det då över? Då tiden efter detta runnit ut finns det då ingen möjlighet att ansöka om prövningstillstånd mera? Eller finns det möjlighet att fortsätta att söka prövningstillstånd för att få resning i målet? Möjligen göra ansökan annorlunda (tydligare formulera vad, när, hur och varför) m.m. Min undran grundar sig i att jag sett andra t.ex morddömda fått resning efter att efter flertal gånger sökt prövningstillstånd. Vilka möjligheter finns det, eller rättare sagt, finns det några möjligheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag antar att du menar att du begärt prövningstillstånd i Högsta domstolen men att begäran avslagits. Beslutar Högsta domstolen att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas, utan hovrättens avgörande är det som gäller. Det är sällan prövningstillstånd meddelas då huvudregeln är att prövningstillstånd enbart ges om Högsta domstolens dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge vägledning för hur domstolarna ska bedöma liknande fall.

Detta betyder dock inte att det inte finns möjlighet att målet prövas igen genom att istället ansöka om resning i målet. Resning är ett så kallat extraordinärt rättsmedel som enbart används i undantagsfall när den tidigare domen vunnit laga kraft (vilket betyder att den inte längre går att överklaga). En resning kan då begäras för att målet ska prövas på nytt. Detta beviljas om det är sannolikt att utgången av målet hade blivit en annan om det som är nytt hade varit känt för domstolen när målet avgjordes. Sådana aspekter kan vara om det tillkommit nya viktiga omständigheter eller bevis efter att målet avgjordes.

Ansökan om resning kan göras med denna blankett: https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/dokument/ansokan-resning.pdf

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (453)
2020-12-01 Vad sker under en rättegång?
2020-11-30 Vart vänder man sig för att få resning i avslutat mål?
2020-11-30 Kan man "ogilla" en dom i efterhand?
2020-11-28 Olämpliga ageranden i rättssalen

Alla besvarade frågor (86828)