FrågaFAMILJERÄTTGod man20/09/2021

Vilka möjligheter finns för att hjälpa sin förälder som på grund av sjukdom inte kan ta hand om sina angelägenheter?

min mamma har fått diagnosen vaskulär demens och är nu placerad på kommunalt äldreboende. Varken jag eller annat barn har några fullmakter. Hur löser vi på bästa sätt detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka möjligheter som det finns för att hjälpa er mamma med att hantera löpande ärenden ex. kontakt med sociala myndigheter, betalning av räkningar och andra rättshandlingar som hon till följd av sin sjukdom kan komma att behöva hjälp med. Jag kommer nedan att gå igenom de olika alternativen som finns och därefter ge en rekommendation i ert fall.

Fullmakt
Syftet med en fullmakt är att ge en annan person behörighet att rättshandla för en annans räkning. Regler om ordinär fullmakt finns i 2 kap. Avtalslagen. En dylik fullmakt har som utgångspunkt inte några lagstadgade formkrav och kan vara muntlig eller skriftlig, undantaget gäller köp av fast egendom där det krävs att fullmakten är skriftlig (27 § st. 2 Avtalslagen). Lider däremot huvudmannen (den som utfärdar fullmakten) av någon form av sinnesförvirring som medför att personen inte förstår vad fullmakten innebär är det däremot inte möjligt att använda sig av en fullmakt, vilket kan vara fallet ifråga om demens.

God man
En ansökan om godmanskap får göras av den som ansökan gäller, dennes make/maka eller sambo, förmyndare eller närmaste släktingar dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon. Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten enligt 11 kap. 4 § Föräldrabalken om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Det är tingsrätten som beslutar om detta.

När rätten meddelar ett beslut, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. En god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. En nära anhörig kan vara god man.

Bevaka rätt, förvalta egendom eller sörja för person

Uppgiften att förvalta egendom innebär att en god man tar hand om huvudmannens ekonomi och tillgångar. Dels om skötsel av vardagsekonomin och dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel och fastigheter.Uppgiften att som god man bevaka rätt innebär att denne ska säkerställa att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående. Tex företräda huvudmannen gentemot myndigheter vid ansökningar och överklaganden.Uppgiften att sörja för person innebär att gode mannen ska försäkra sig om att huvudmannens medel använts till dennes nytta. Tex. Att huvudmannen har ett bra boende och får en god omvårdnad.

Förvaltarskap
För det fall att en person inte klarar att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta om att anordna ett förvaltarskap (se 11 kap. 7 § Föräldrabalken). Ett förvaltarskap ses ofta som en sista utväg, en tvångsåtgärd, som bara får anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd. Exempelvis om en huvudman frångår en ekonomisk plan genom att ta ut alla pengar på bankkontot och att den gode mannen inte kan betala hyran varmed huvudmannen riskerar att bli bostadslös.

Rekommendation i er situation
Det framgår av frågan att din mamma inte har utfärdat någon fullmakt och beroende på hur långt framskriden sjukdomen är, kan en fullmakt inte vara ett alternativ i ert fall. Ett förvaltarskap är som ovan angett endast aktuellt om det inte är tillräckligt med fullmakt eller att en god man utses. Min rekommendation är därmed att undersöka möjligheten till att ordna ett godmanskap för er mamma för att hjälpa henne med löpande ärenden i vardagen. Det är möjligt att ta kontakt med överförmyndarnämnden i er kommun för mer information och de kan även vara till hjälp med ansökan.

Hoppas ovanstående information har varit till hjälp, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga!
Vänligen,
Fredrika SköldRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”