FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut12/06/2022

Vilka möjligheter finns för att få tillträde till annans mark för att göra underhåll på byggnad nära tomtgränsen?

Hej! Jag har en redskapsbod på min tomt som fanns där jag förvärvade fastigheten. Den är byggd mycket nära granntomten, där är max 0.5 m mellan boden och tomgränsen. Min fastighet är byggd 1982, och grannens några år senare (osäker när). Jag vet att det idag inte skulle varit lätt - kanske omöjligt - att få bygglov att resa en bod på detta sätt. Underhållet av den del av min bod som vetter mot grannens tomt är besvärligt att utföra på den halvmeter av min tomt som står till buds. Att t.ex. resa en stege är inte möjligt. Nu undrar jag vilken legal rätt att få tillträde till grannens tomt för att utföra underhållsarbete på min bod. Där finns utrymme att på grannens tomt resa en stege och att i övrigt komma åt t.ex. växtlighet som vuxit sig för stor. Den del av grannens tomt som jag behöver tillträde till är ett smalt utrymme mellan tomtgränsen och grannens bod, som är byggd ca 1.5 m från gränsen. Vad kan jag göra om jag på förfrågan nekas tillträde?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis så krävs det som huvudregel ett godkännande från din granne för användning av marken för att komma åt din bod. Ett undantag som finns är allemansrätten (2 kap. 15 § 4 stycket Regeringsformen). Allemansrätten är dock begränsad så att den inte gäller i den så kallade hemfridszonen, denna utgörs vanligtvis av området närmast runt ett bostads- eller fritidshus. Med hänsyn till den information som finns i frågan så är grannens mark som finns i anslutning till boden allra troligen en del av hemfridszonen och får inte nyttjas utan lov. Det finns dock några centrala regler som jag kommer gå igenom nedan som kan vara bra att känna till.

Vad gäller angående växtligheten?

Det framgår inte på vilken mark växtligheten står på. Om växtligheten har sitt ursprung från grannens mark så har du rätt att ta bort sådant som går över tomtgränsen och tränger sig in på din tomt (3 kap. 2 § Jordabalken). Detta förutsätter dock att du kan komma åt det från din egen mark och att det inte finns risk för skada genom förfarandet, om risk för skada finns så ska grannen få möjlighet att först åtgärda det själv. 

Vad gäller angående att resa en stege på grannens mark?

Om du inte kan få ett godkännande från din granne så finns det två andra rättsliga vägar som du kan använda dig av. Den första möjligheten är att skriva ett nyttjanderättsavtal med din granne, dessa är oftast för kortare tid och eftersom att dessa avtal vanligtvis är personliga så kommer inte avtalet att övertas av en ny ägare om någon fastighet skulle överlåtas (7 kap. 5 § Jordabalken)

Det andra alternativet är att upprätta ett servitut mellan era fastigheter för att kunna nyttja marken. När ett servitut är till för att komma åt byggnader som ligger nära en gräns så brukar dessa kallas mer allmänt för ”underhållsservitut”. Det finns två olika typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut kan upprättas mellan dig och din granne genom ett skriftligt avtal om ni kan komma överens (14 kap. 1 § Jordabalken) & (14 kap. 5 § Jordabalken). Ett officialservitut bildas genom ett beslut från Lantmäteriet och kan vara ett bra alternativ om ni inte kan komma överens. För att ett servitut ska kunna bildas med hjälp av Lantmäteriet så krävs det dock att det är av väsentlig betydelse för dig som fastighetsägare (7 kap. 1 § Fastighetsbildningslagen). Vad som kan vara viktigt att poängtera för din granne är att ett servitut inte ger dig full rätt att nyttja den delen av fastigheten som det berör, servitutet är enbart till för det syfte som det skapas för, som i ditt fall är underhåll. 

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. 

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?