Vilka möjligheter finns att angripa en dom när domstolen blandat ihop händelser och namn?

2019-04-13 i Domstol
FRÅGA
Jag fick nyss svar på en dom från tingsrätten angående en familjetvist. Dom har blandat ihop händelser och namn i domen. Händelser som skulle kunna ändra hela domslutet. Vad gör man då.???
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två olika sätt att få till ändring av felaktigheter i en dom. Antingen genom rättelse eller genom överklagan. Fråga är om det i ditt fall ska ske genom rättelse eller överklagan. I förarbeten anförs att möjlighet till rättelse ska tolkas restriktivt.

För att rättelse ska kunna beslutas av rätten måste det vara en dom som innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av rättens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende (17 kap. 15 § Rättegångsbalken, RB). Syftet med denna bestämmelse är att erbjuda en snabb och enkel väg att rätta till uppenbara felaktigheter utan att överklagande till högre rätt behöver ske. En fråga om rättelse kan tas upp av rätten självmant eller efter påpekande från en part. Rättelsemöjligheten står öppen även efter det att avgörandet har fått laga kraft, dvs efter att överklagandetiden gått ut.

Att domstolen i ditt fall blandat ihop händelser och namn i domen som skulle ha ändrat hela domslutet kan anses mer allvarligt än skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende. Möjlighet till rättelse aktualiseras mer i situationer där det har uppstått mindre fel som nödvändigtvis inte behöver ha lett till att utfallet blivit felbedömt. Gränsdragningen mot förhållanden, som endast kan angripas genom överklagande till högre rätt, kan vara besvärlig.

Du kan alltid begära rättelse hos domstolen, varav domstolen får avgöra om rättelse kan ske. Om domstolen inte medger rättelse så kan du överklaga domen (49 kap. 1 § RB). För att hovrätten ska kunna ta upp målet krävs prövningstillstånd. En grund för prövningstillstånd är ändringsdispens vilket innebär fall där tingsrättens dom är felaktig. Du kan alltså som grund för prövningstillstånd hävda att tingsrätten blandat ihop händelser och namn (se 49 kap. 14 § p. 1 RB). Värt att nämna är att tiden för överklagande är tre veckor och efter denna tidpunkt går det inte längre att överklaga (50 kap. 1 § RB). Vad överklagandet ska innehålla stadgas i 50 kap. 4 § RB.

För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (367)
2019-10-16 Kan en tilltalad som överklagar en dom i brottmål meddelad av tingsrätten dömas till strängare straff av hovrätten?
2019-10-15 Hur begär man resning?
2019-10-07 Fordrings värde efter domstolsbeslut.
2019-10-03 Möjlighet att byta tingsrätt när talan väckts i obehörig domstol

Alla besvarade frågor (73804)