Vilka kan förrätta bouppteckningen?

FRÅGA
Får bouppteckningen skötas av en släkting till någon av parterna? Tex; Kan en bouppteckning mellan efterlevande maka och ett särkullbarn skötas av en systerson till den efterlevande makan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar vilka som får sköta/förrätta, bouppteckningen.

Regler om dödsboförvaltning finns i Ärvdabalken (1958:637).

Allmänt om dödsboförvaltning

När arvlåtaren avlidit övergår skötseln av alla den avlidnas ekonomiska angelägenheter till en självständig juridisk person, dvs den avlidnes dödsbo.

Om inte särskild dödsboförvaltning anordnats enligt 19:e kapitlet, företräds boet av delägarna (dvs efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare), som gemensamt ska förvalta den avlidnes egendom till dess att boet utretts och skiftats (18 kapitlet 1 § Ärvdabalken).

Vem får förrätta bouppteckningen?

Innan arvskifte ska en bouppteckning förrättas (20 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Dödsbodelägare, samt boutredningsman eller testamentsexekutor ska utse två kunniga trovärdiga gode män, sk förrättningsmän, till att förrätta bouppteckningen (20 kapitlet 2 § Ärvdabalken). En dödsbodelägare kan inte vara en sådan god man. Detta eftersom en sådan god man inte får ha något intresse i boet (Walin, Lind, Ärvdabalken, en kommentar II, 2016, s 157 f).

På Skatteverkets hemsida framgår närmare information om vilka som får vara förrättningsmän. Anhöriga till dödsbodelägare, som t ex en make får vara förrättningsman. Även anhöriga till efterarvingar kan utses. Däremot kan en efterarvinge själv (RH 1995:77), en dödsbodelägare eller en företrädare för en dödsbodelägare inte vara förrättningsman (skatteverket.se). En boutredningsman eller testamentsexekutor kan inte heller vara förrättningsman (NJA 1985 s 389).

Sammanfattning

Den efterlevande makans systerson kan inte förrätta bouppteckningen då denne är efterarvinge och således har intresse i boet.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (856)
2019-07-22 Har jag rätt till arv om jag inte kallats till bouppteckningen?
2019-07-19 Har avsagt mig arvsrätten, innebär det att ansvaret för dödsboet upphört?
2019-07-19 Begäran av boutredningsman - vem ska betala för boutredningsmannens arbete?
2019-07-16 Resor till begravning ej begravningskostnad

Alla besvarade frågor (71295)