Vilka juridiska anspråk kan man rikta mot säljaren vid avtalsbrott?

Jag köpte en klocka på internet, betalade med kort och de gav en bekräftelse på att köpet lyckades och att min order är under bearbetning. Efter två veckor får jag ett mail där de skriver att klockan inte finns och de undrar om jag vill kolla på en annan modell eller få pengarna tillbaka. Summan jag betalade var nästan 150.000kr. Kan jag göra några juridiska anspråk i den här situationen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag har uppfattat din fråga har du köpt en klocka på internet och du betalade för klockan i samband med köpet. Två veckor efter köpet meddelade säljaren att de inte har möjlighet att leverera klockan till dig eftersom klockan du köpt inte finns hos dem. Det du undrar är om du kan göra några anspråk mot säljaren. Nedan kommer jag att besvara din fråga. I svaret kommer jag att utgå ifrån att du har köpt klockan som privatperson och att säljaren inte är en privatperson. Jag utgår även ifrån att säljaren är någon som omfattas av svensk rätt.

Det föreligger ett dröjsmål hos säljaren

Eftersom jag utgår ifrån att du har köpt klockan som privatperson av någon som inte agerat som privatperson är konsumentköplagen tillämplig (1 § KKL). Säljaren som du har köpt klockan av har meddelat dig att klockan inte finns och att de därför inte kommer att kunna leverera den till dig. I lagens mening har säljaren därmed hamnat i så kallat dröjsmål (9 § KKL). Dröjsmål innebär att säljaren levererar varan för sent eller inte alls.

Möjliga anspråk vid dröjsmål

Eftersom säljaren har hamnat i dröjsmål finns det vissa anspråk som du kan rikta mot säljaren. Eftersom du redan har betalat för klockan är de anspråk som är relevanta i det här fallet att kräva att säljaren fullgör köpet, att häva köpet och att kräva skadestånd av säljaren (10 § KKL). Att du häver köpet innebär att du får tillbaka dina pengar och säljaren behöver inte längre leverera klockan till dig (43 § KKL). Eftersom säljaren redan har erbjudit dig att du kan få tillbaka dina pengar kommer jag att utgå ifrån att du inte är intresserad av att enbart häva köpet. Jag kommer därför att fokusera på anspråken fullgörelse och skadestånd.

Kräva att säljaren fullgör köpet

Som köpare har du rätt att hålla fast vid ditt avtal som du har med säljaren och kräva att säljaren ska fullgöra sin del av avtalet, det vill säga att leverera klockan som du har köpt (12 § 1 st KKL). Det finns ändå en del undantag då säljaren inte är skyldig att fullgöra köpet. Om säljaren har ett oövervinnerligt hinder som hindrar de från att fullgöra köpet är säljaren inte skyldig att fullgöra köpet. Samma sak gäller om fullgörelsen förutsätter sådana uppoffringar av säljaren som inte är rimliga med hänsyn till ditt intresse av att säljaren fullgör köpet (12 § 2 st KKL). Ett oövervinnerligt hinder skulle i ditt fall kunna vara till exempel att det rör sig om en klocka som endast finns i ett exemplar. Om klockan går sönder och den inte går att reparera så föreligger ett oövervinnerligt hinder för säljaren. Orimliga uppoffringar från säljaren sida tar sikte på scenarier där säljaren har möjlighet att överkomma ett hinder men det anses vara orimligt att säljaren ska behöva vidta de åtgärder som det kräver. Här måste det göras en avvägning mellan vilka uppoffringar säljaren behöver göra för att fullgöra köpet och ditt intresse av att säljaren fullgör köpet.

Om säljarens oövervinnerliga hinder eller orimliga uppoffringar upphör inom en rimlig tid så har du ändå rätt att kräva fullgörelse av säljaren (12 § 2 st KKL). Notera att när det oövervinnerliga hindret eller den orimliga uppoffringen upphör så behöver du rikta ett nytt krav på fullgörelse till säljaren. Vad som är rimlig tid måste avgöras efter förhållandena i varje enskilt fall. För att säga vad som gäller i ditt fall behöver man ha koll på flera olika omständigheter både hos dig och hos säljaren.

Om du vill kräva fullgörelse av säljaren är det även viktigt att du inte väntar orimligt länge innan du riktar anspråket till säljaren (12 § 3 st KKL). Vad som är orimligt länge behöver avgöras i det enskilda fallet. För att säga vad som gäller i ditt fall behöver man återigen ha koll på flera olika omständigheter både hos dig och hos säljaren.

Kräva skadestånd av säljaren

Om du har fått någon skada, till exempel ekonomiska förluster, till följd av säljarens dröjsmål kan du i vissa fall ha rätt att få skadestånd av säljaren. Om du har fått en skada till följd av säljarens dröjsmål så är det säljaren som måste bevisa att du inte ska ha rätt till skadestånd. Annars kommer säljaren bli skadeståndsskyldig för den skadan. Följande saker behöver säljaren bevisa för att du inte ska ha rätt till skadestånd: (14 § 1 st KKL)

- Säljaren ska visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför deras kontroll

- Säljaren ska visa att de inte har kunnat förvänta sig ett sådant hinder vid tidpunkten för köpet

- Säljaren ska visa att de inte på ett rimligt sätt har kunnat undvika eller övervinna följden av hindret (följden är att inte kunna leverera klockan till dig)

De skador du kan få skadestånd för är utgifter, inkomstförluster, prisskillnader (se nedan) och andra förluster som du haft på grund av säljarens dröjsmål (32 § 1 st KKL). Eftersom ditt köp gäller en klocka så har du kanske inte haft så många förluster på grund av säljarens dröjsmål. Men till exempel kan du ha rätt till skadestånd för utgifter som telefonsamtal i samband med att du till exempel har krävt att säljaren ska fullgöra köpet. Det är viktigt att skadan är en följd av säljarens dröjsmål.

Det kan här även vara värt att lyfta att din rätt att kräva säljaren på skadestånd gäller jämsides med din rätt att kräva fullgörelse eller häva köpet. Du kan alltså både kräva fullgörelse och få skadestånd för eventuella förluster eller häva köpet och få skadestånd för eventuella förluster. Om du häver ditt köp av klockan och köper en annan klocka till ett högre pris så kan du ha rätt till ersättning av säljaren för prisskillnaden mellan klockorna. För att få sådan ersättning måste du köpa den nya klockan med tillräcklig omsorg och inom skälig tid från att det tidigare köpet hävdes (33 § KKL). Det innebär att du måste köpa den nya klockan så att den har ett sakligt och tidsmässigt samband med ditt tidigare köp som hävdes samt att köpet ska kompensera bortfallet av ditt tidigare köp (prop. 1988/89:76 s. 203).

Det är även viktigt att du försöker begränsa dina eventuella skador. Till den del du borde ha begränsat din skada så kan du inte få skadestånd utan du får själv stå för den delen av skadan (42 § KKL).

Du kan även rikta vissa anspråk till en eventuell kreditgivare

Om det kort som du använde när du köpte din klocka var ett kreditkort så finns även vissa regler i konsumentkreditlagen som kan vara tillämpliga. Om du köpte din klocka med ett kreditkort så utgjorde köpet ett kreditköp (2 § KredL). De eventuella skadeståndsanspråk du kan ha mot säljaren kan du då även rikta till den kreditgivare som tillhandahåller ditt kreditkort (29 § KkredL). Om det skulle bli problem med att få tillbaka dina pengar av säljaren så kan du även rikta det anspråket till kreditgivaren.

Sammanfattning

Då säljaren har meddelat dig att de inte kommer att kunna leverera din klocka som du har köpt så har säljaren hamnat i dröjsmål. Eftersom säljaren har hamnat i dröjsmål finns det vissa anspråk som du kan rikta mot säljaren. Du kan kräva att säljaren fullgör köpet, häva köpet och därutöver rikta skadeståndsanspråk för eventuella skador som du lider till följd av säljarens dröjsmål. Om du betalade köpet med ett kreditkort så kan du rikta dina eventuella skadeståndsanspråk även till den kreditgivare som tillhandahåller ditt kreditkort.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Edvin StrandfältRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”