Vilka handlingar kan man begära ut från skola?

FRÅGA
Hej. En fråga om offentlighetsprincipen och vad man kan begära ut från kommunal skola.Efter en incident på en skola i min kommun där skolan inte erkänner misstag eller felagerande undrar jag om man som invånare i kommunen kan begära ut: 1. Kan man begära ut tillbudsrapporter, eller incidentrapporter som skolan skrivit i samband med händelse?2. Kan man begära ut mail-korrespondens från rektor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet i form av vad som kallas allmänna handlingar. En handling räknas som allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Allmänna handlingar är enligt huvudregeln offentliga men rätten att få ta del av dem kan begränsas genom sekretess. En förutsättning för att något ska kunna bli en allmän handling är också att ärendet som handlingen berör är avslutad.

Kan man begära ut tillbudsrapporter?

Offentlighetslagstiftningen är uppbyggd så att all information som finns i allmänna handlingar som till exempel färdigställda tillbudsrapporter, är offentliga, förutsatt att det inte finns specifika sekretessregler i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om ärendet som rapporten berör är avslutat bör du alltså kunna begära ut handlingen, så länge det inte föreligger någon begränsning sekretessmässigt.

Kan man begära ut mejlkorrespondens från rektor?

Det är viktigt att nämna att alla handlingar på en myndighet är inte allmänna. Ett rent privat mejl som skickats mellan två kollegor på myndigheten räknas inte som allmänt om det saknar koppling till skolans verksamhet. Mejl kan däremot vara en allmän handling om det finns en koppling till skolans verksamhet och om mejlet hör till ett ärende som nu är avslutat. Om mejlkorrespondensen du vill begära ut överenskommer med förutsättningarna ovan och ingen sekretess föreligger, bör du även kunna begära ut den informationen.

Om du har några ytterligare frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Vänligen,

Nathalie Chahine
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (374)
2021-10-27 Vem kan begära ut en polisanmälan?
2021-10-26 Försvinner pricken från Lawline efter fem år?
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen

Alla besvarade frågor (96586)