Vilka gym- och sportanläggningar omfattas av pandemilagens bestämmelser?

FRÅGA
Hej!Jag hyr en lokal som jag hyr ut till yoga och meditation lärare. De i sin tur håller klasser och kurser i egen regi. Strider jag emot den nya pandemilagen om jag fortsätter att hyra ut till dem och de har max 7 deltagare på sina klasser. (max 8 personer i lokalen) Hur ska jag veta om jag som verksamhet hamnar i den kategorin som måste erbjuda 10kvm till alla deltagare? (simhallar, gym, sporta läggning etc).Tacksam för svar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den 10 januari 2021 började den nya s.k. "pandemilagen" (lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19) träda i kraft i Sverige. Till lagen infördes även förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Utöver dessa finns det även föreskrifter från Folkhälsomyndigheten att tillgå.

Vad som avses med "gym- och sportanläggningar" enligt den nya pandemilagen
Enligt 4 kap. 1 § i förordningen framgår det att den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en gym- eller sportanläggning eller ett badhus omfattas av bestämmelsen. Det innebär alltså att verksamheter som är öppna för allmänheten omfattas.

Enligt lagens förarbete, prop. 2020/21:79, framhålls det att regleringen endast bör omfatta platser som är öppna för allmänheten. Lokaler som tillhör bostadsrättsföreningar eller arbetsplatser och som inte är tillgängliga för utomstående omfattas alltså inte av bestämmelserna. Med uttrycket "öppen för allmänheten" avses att den verksamhet som bedrivs vänder sig till allmänheten och inte endast till en begränsad krets. Enligt propositionen kan en plats vara öppen för allmänheten även om det ställs krav på medlemskap, vilket framförallt kan vara fallet i fråga om gymanläggningar. Med gym- och sportanläggningar avses anläggningar som i huvudsak används för fysisk träning eller sport.

I praktiken borde det innebära att verksamheten som bedrivs i din lokal i form av olika yoga- och meditationsklasser samt kurser omfattas av bestämmelsen. Detta eftersom verksamheten av omständigheterna att döma, verkar vara öppen för allmänheten, med eller utan krav på medlemsskap, där fysisk träning sker.

Vad som gäller för gym- och sportanläggningar ur ett smittskyddsperspektiv
Enligt 4 kap. 2 § förordningen får folkhälsomyndigheten meddela ytterligare föreskrifter om krav på smittskyddsåtgärder, samt föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i ovan nämnda verksamheter.

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:2) anges det i 1 § att föreskriftens kompletterande bestämmelser gäller för sådana gym- och sportanläggningar som avses i pandemilagen och förordningen. Föreskrifterna fungerar som ett komplement till de åtgärder som verksamheter måste vidta enligt förordningen.

Enligt föreskriftens 2 § framhålls det att gym- och sportanläggningar bland annat ska beräkna maxantalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt. Beräkningen ska enligt föreskriftens 3 § beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Det innebär alltså att verksamheten som bedrivs i lokalen du hyr ut, omfattas av kravet på att erbjuda deltagarna 10 kvadratmeter var.

Kravet på högst åtta deltagare
Kravet på max åtta deltagare/besökare gäller både för allmänna- som privata tillställningar och sammankomster. Lagen gäller för kommersiellt uthyrda lokaler, vilket således gör att din lokal omfattas då du hyr ut den i kommersiellt syfte. Det innebär alltså att det skulle strida mot den nya pandemilagen att hyra ut till fler än det angivna maxantalet, vilket för uthyraren kan innebära vite.

Så länge det enbart är åtta personer åt gången i lokalen ska det vara okej. Observera dock att verksamheten behöver vidta övriga smittskyddsåtgärder utöver att begränsa antalet besökare för att ses som "säkert" ur smittsäkerhetssynpunkt.

Jag hoppas du fick svar på dina funderingar. Du är välkommen att ställa en ny fråga om du skulle ha ytterligare funderingar.

Ha en fin dag!

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91389)