Vilka åtgärder kan vidtas vid ett felaktigt betygsbeslut?

FRÅGA
Hej, jag studerar master i finans på en högskola. Jag tyckte att jag fick ett godtyckligt/hårt rättande och framförde ett flertal obesvarade argument på varför rättningen var felaktigt gjord.Några anledningar var t.ex.: 1. En praktisk omöjlighet att formulera ett numeriskt exempel, vilket enligt examinatorn borde göras på en konceptuell fråga (drog av 60% på denna fråga).2. Frågan efterfrågade efter en enskild investeringsstrategi, men han ansåg att det fanns två strategier (där den strategin jag ej nämnde var väldigt obskyr och endast gällde under vissa väldigt specifika orealistiska antaganden) (60% avdragning av poäng).Jag skickade formellt ett omprövningsdokument till examinatorn som också var den rättande läraren. Han nekade ändring med svaga ursäkter kring mina argument (en mening, bemötte inte ens all kritik).Mina argument står fortfarande fast och har ej blivit direkt bemötta. Jag har nu kontaktat programansvarig som vidarebefodrade mig till avdelningschefen. Min fråga till er är väl, hur går jag tillväga nu. Jag vet att den rättande läraren har gjort fel, men han vägrar att erkänna det. Jag vet att jag ej kan begära omprövning igen, men jag vill verkligen att denne lärare ej går obestraffad för ett klart fel. Kan jag nå någon myndighet för tjänstefel, överklaga vidare, anmäla högskolan i sig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Överklaga

Det är inte möjligt att överklaga ett beslut om betyg (12 kap. 2 § högskoleförordningen).

Omprövning

Ett betyg kan omprövas. Ett betyg är kan ändras om det visar sig vara ett beslut som är oriktigt. Om en examinator finner att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska examinatorn ändra beslutet, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks (6 kap. 24 § högskoleförordningen). Ett betyg kan med andra ord ändras om examinatorn har gjort en felaktig bedömning och att betyget kan ändras snabbt och enkelt. Ett betyg kan inte sänkas efter en omprövning.

Det är möjligt att ansöka om omprövning hur många gånger som helst. Däremot måste du hänvisa till nya omständigheter eller ny argumentation som gör att det finns anledning att pröva ansökan om omprövning igen. Det finns inte heller någon tidsbegränsning för att kunna begära omprövning.

Tjänstefel

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften ska dömas för tjänstefel. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen anse som ringa, kommer inte ansvar att utdömas (20 kap. 1 § brottsbalken). Att fatta beslut om betyg är att anse som myndighetsutövning. Det är ett beslut eller en åtgärd som ger uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till dig som enskild. Läraren måste också ha åsidosatt vad som gäller för uppgiften t.ex. genom att inte följa vissa regler eller riktlinjer (t.ex. betygskriterier). Det krävs dock att rättande lärare varit åtminstone oaktsam. Det kan dock bli svårt att bevisa att gärningsmannen har varit oaktsam. Det krävs att gärningsmannen förstår att dennes handlande är i strid med vad som gäller för uppgiften och också att denne borde ha förstått det. Vid bedömningen beaktas i vilken utsträckning noggrannhet och omsorg krävdes för uppgiften. Detta vägs sedan mot gärningsmannens kunnighet, utbildning och erfarenhet och handlande under tidspress m.m. Det finns också en risk att tjänstefelet anses som ringa, vilket gör att straff inte ska utdömas.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (366)
2021-10-15 Vad krävs för att komma in på juristprogrammet?
2021-10-14 Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon
2021-10-08 Ger en kandidatexamen i sociologi behörighet till myndighetsutövning?
2021-09-29 Myndighetsutövande i skolan

Alla besvarade frågor (96356)