FrågaAVTALSRÄTTAvtal03/04/2021

Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?

Hej

Jag (73 år) har 2 systrar och vi har ingen kontakt på grund av långvarig ovänskap. Mamma har placerats i ett boende för dementa av min syster som har fullmakt att sköta hennes löpande ekonomi. Idag fick jag ett brev av denna syster. Hon skriver att hon tagit saker "för förvaring" från vår mammas hus. Resten skall snart snart säljas!?

Mamma är grovt dement, så jag misstänker att allt har kanske inte gått rätt till. Dessutom har mamma nästan en miljon kronor på sitt bankkonto. En fullmakt från mamma idag som bl.a. innebär försäljning av all hennes egendom anser jag skall först godkännas av en läkare!?

Jag skall anlita en jurist och hur skall jag gå tillväga innan "tåget har gått". Tacksam för snabbt svar och kan tänka mig att anlita er och ser framemot förslag och offert.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har dement mamma som numera är placerad på ett boende. En av dina två systrar har fått en fullmakt, vilken, såvitt jag förstår, är upprättad för att hon ska ta hand om er mammas ekonomiska angelägenheter. Du misstänker dock att din syster i viss mån missköter sitt uppdrag som fullmäktige (mellanman), i synnerhet mot bakgrund av hennes nu inplanerade åtgärder, varför du undrar om inte en läkares godkännande först måste inhämtas. Utifrån din ärendebeskrivning torde den aktuella fullmakten vara en så kallad framtidsfullmakt, vilket också kommer att bli utgångspunkten för den fortsatta framställningen. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är lagen om framtidsfullmakter. Noter att alla lagrumsangivelser nedan är hänvisningar till den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges (lagrum = lagparagraf).

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (huvudmannen, fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (mellanmannen, fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall denne grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 §). Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter och fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens, det vill säga er mammas, rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 §). Det kan handla om alltifrån att för huvudmannens räkning ingå olika typer av avtal och göra ansökningar till att sköta om mer vardagliga företeelser som att säkerställa att räkningar blir betalda och att medel finns tillgängligt för huvudmannens dagliga uppehälle. Men även ombesörjandet av kapitalplaceringar och annan förmögenhetsförvaltning kan ingå i förordnandet. Det är således er mamma som ensidigt bestämmer, eller rättare sagt har bestämt, hur uppdraget ska utformas och vilka angelägenheter som fullmakten omfattar (5 § 3 p.). Exakt vad din syster får göra i kraft av sitt förordnande som mellanman kan jag därför av förklarliga skäl inte uttala mig om. Givet er mammas hälsotillstånd behöver framtidsfullmakten noggrant studeras och eventuellt tolkas för att kunna utröna vad som egentligen gäller.

När det gäller sedan gäller formkraven kan följande värt att nämna. Förutom att fullmakten måste manifesteras i skrift ska fullmaktsgivaren i två vittnens samtidiga närvaro skriva under handlingen och vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter (4 §). Av uppenbara skäl får inte fullmaktshavaren, din syster, vara vittne. Detsamma gäller den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av en vittnesbekräftelse. Inte heller får make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till huvudmannen eller dennes syskon får vara vittne (4 § 3 st. vari det hänvisas till reglerna om testamentsvittnen i 10 kap. ärvdabalken). Huruvida formkraven är uppfyllda är för mig ovisst, men jag utgår ifrån att så är fallet. Skulle det emellertid brista i något avseende blir framtidsfullmakten ogiltig.

Eftersom din syster redan sköter om er mammas ekonomi är det rimligt att anta framtidsfullmakten kan göras gällande, det vill säga att din systers förordnande som mellanman har trätt i kraft. En framtidsfullmakt som uppfyller de ovan nämnda formkraven träder i kraft när huvudmannens situation är sådan som den som beskrevs inledningsvis i 1 §. Om er mamma inte har bestämt att ikraftträdande skulle prövas en domstol (en tingsrätt) ankom det på din syster avgöra det, vilket som sagt redan borde ha ägt rum (9 §). I samband med detta var hon bland annat skyldig att underrätta de närmaste släktingarna, det vill säga du och din andra syster, om fullmaktens innehåll (10 §). Vidare är systern som har fullmakten skyldig att, i den mån det går, samråda med er mamma i viktiga frågor, exempelvis vid avyttring av egendom (15 §). Utgångspunkten enligt lag är att uppdraget hela tiden ska fullgöras i enlighet med er mammas intressen och det ska likaledes framhållas att framtidsfullmakten inte heller är oåterkallelig varför det står henne fritt att återkalla denna om hon så önskar (6 §).

Om er mamma i framtidsfullmakten inte har utsett någon särskild granskare åligger det din syster att lämna en redovisning över sitt uppdrag, dock inte mer än en gång per år (24 §). Även överförmyndaren kan begära en sådan redovisning och övriga upplysningar om fullmaktsförhållandet och de vidtagna åtgärderna och kan härutöver besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte får begagnas (25-26 §§). Det sistnämnda kan aktualiseras om din syster gör sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelser eller annars visar sig vara oförmögen att ta till vara er mammas intressen. Ett sådant beslut gäller omedelbart.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Din ärendebeskrivning innehöll egentligen bara en enda fråga, huruvida ett läkarintyg krävs i den nu uppkomna situationen. Enligt min mening behövs inte något sådant utlåtande. Rätten ska förvisso inhämta ett läkarintyg eller annan likvärdig utredning när fullmaktens ikraftträdande ska prövas av domstol (13 §). Men ingenting i den information som finns tillgänglig nu tyder på att er mamma, i hennes framtidsfullmakt, hade bestämt att en domstol skulle pröva när fullmakten skulle kunna göras gällande. Istället är du hänvisad till det som har redovisats ovan och min uppfattning är att du och din andra syster behöver kravställa er syster som besitter fullmakten och åberopa hennes redovisningsplikt. Och märk väl att det varken är någon läkare eller systern i egenskap av fullmaktshavare som dikterar villkoren för uppdragets omfattning. Det är endast er mamma och det som har stipulerats i fullmakten som konstituerar ramen för vad som är möjligt att göra. Förslagsvis påkallar du överförmyndarens uppmärksamhet för det fall samtalen med dina syskon helt skulle stranda.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Byråns taxa ligger på 2000 kr per timma inkl. moms.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”