Vilka är riskerna med att bli delägare i ett aktiebolag?

2019-03-28 i Bolag
FRÅGA
Hej vad är riskerna med att gå in som delägare i ett AB?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

På många sätt kan ett delägarskap medföra vissa risker, dels ekonomiska och dels juridiska. Huvudregeln för delägarskap i aktiebolag är att man inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Detta enligt 1 kap 3 § aktiebolagslagen (ABL). Det enda ekonomiska som riskeras då är ens egen insättning av aktiekapital i bolaget. Det är utgångspunkten för den ekonomiska risk man tar som delägare i ett aktiebolag.

Det finns däremot vissa undantag till huvudregeln som kan göra att man som aktieägare blir personligt betalningsansvarig. Detta undantag följer av 25 kap 18 § ABL. Den säger att om styrelsen underlåter att följa vissa av sina skyldigheter så kan ledamöterna i styrelsen och även annan (ex aktieägare) som haft vetskap om styrelsens försummelse bli personligt betalningsansvariga. För att annan än styrelsen ska bli ansvarig krävs dessutom att denne också handlat för bolagets räkning. Med detta kan avses att en aktieägare företräder bolaget utåt i samband med att en rättshandling företas.

Alltså för att en aktieägare också ska bli personligt ansvarig krävs att aktieägaren handlat för bolagets räkning samtidigt som denne hade vetskap om att styrelsen underlåtit att följa vissa av sina skyldigheter.

Det ska här tilläggas man inte blir ansvarig om man visar att han man inte varit försumlig (25 kap 18 § fjärde stycket ABL).

Vilka skyldigheter som styrelsen underlåter kan leda till personligt betalningsansvar?

När styrelsen har skäl att anta att bolagets kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste styrelsen låta bolagets revisor genomföra en kontrollbalansräkning enligt 25 kap 13 § ABL. Detta är en skyldighet som styrelsen har och försummas detta kan det leda till personligt betalningsansvar för både styrelsen och även annan utifrån de förutsättningar jag skrivit i styckena ovan.

Om en kontrollbalansräkning skulle göras enligt 25 kap 13 § ABL och denna visar att kapitalet i bolaget faktiskt understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, måste styrelsen kalla till bolagsstämma (kallas för den första kontrollstämman) enligt 25 kap 15 § ABL. Görs inte detta kan de inblandade (dvs styrelsen eller annan med vetskap) bli personligt betalningsansvariga.

Vid den första kontrollstämman ska bolagsstämman antingen bestämma om bolaget ska likvidera eller vänta åtta månader för att se om ekonomin kommer att bli bättre. Om man väljer att vänta måste man hålla en andra kontrollstämma inom åtta månader (25 kap 16 §) för att på nytt besluta om bolaget måste träda i likvidation eller inte. Om ingen andra kontrollstämma hålls inom denna tid eller om den hålls men visat att bolagets kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste bolaget ansöka hos tingsrätten om likvidation (25 kap 17 § ABL). Görs inte detta aktualiseras personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser enligt 25 kap 18 § ABL).

Detta är alltså vissa överträdelser och försummelser som kan leda till ekonomiska förluster. Är man bara aktieägare och varken anställd i bolaget eller ledamot i styrelsen är risken därmed låg för att man ska bli ansvarig. Dessutom krävs ju vetskap om styrelsens försummelse samt handlande för bolagets räkning. Vanligtvis har inte aktieägare sådan djupgående koll på företagets ekonomi som krävs för att rekvisitet "vetskap" ska vara uppfyllt.

Slutsats

Den främsta risk med att gå in som delägare i ett aktiebolag är att man riskerar att inte få någon vinst för sin investering. Det beror ju helt på marknaden. Andra ekonomiska risker kan uppkomma genom att bolagets styrelse inte följer sina förpliktelser. Det ska dock ganska mycket till för att man som aktieägare ska lida risk för personligt betalningsansvar på grund av styrelsens försumlighet.

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (582)
2019-10-16 Styrelseordförandes utslagsröst - Hur kommer man runt den?
2019-10-08 Hur avgör man hur stor andel av aktierna man bör få?
2019-09-28 Får man ställa bolaget som säkerhet för ett lån?
2019-09-26 Vad gäller vid förvaltningsbeslut i enkla bolag?

Alla besvarade frågor (73748)