Vilka är jävsgrunderna i förvaltningslagen och hur förhåller sig dessa till jävsreglerna i kommunallagen?

FRÅGA
Vilka är jävsgrunderna i förvaltningslagen och hur förhåller sig dessa till jävsreglerna i kommunallagen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Vi kikar närmare på förvaltningslagen (FL) och kommunallagen (KL).

Jävsreglerna i förvaltningslagen

I förvaltningslagen är en person jävig när han eller hon tar del i handläggningen på en myndighet på ett sådant sätt att myndighetens beslut riskerar att påverkas (16 § första stycket FL).

Jag kommer, något förenklat, att återge jävspunkterna nedan.

Ärendet får inte röra honom eller henne personligen eller någon närstående till denne (förälder, barn, sambo etc.).

Ärendet får inte heller röra ett beslut där han eller hon eller någon närstående varit ställföreträdare eller ombud för part i ärendet eller någon annan som kan komma att påverkas av beslutet.

Han eller hon får inte ha handlagt det aktuella ärendet på en annan myndighet tidigare i ärendeprocessen.

Slutligen får det inte heller finnas någon annan anledning till varför han eller hon skulle kunna vara opartisk i sammanhanget.

Den sista punkten är en s.k. generalklausul och fångar upp många olika situationer, men det är därför också svårt att säga vad exakt det är som fångas upp. Ett exempel skulle kunna vara att en part i ärendet är din lokala postman som du hälsar på och talar med dagligen.

Skulle omständigheterna helt sakna betydelse ska myndigheten bortse från dem. Det finns därför undantag från de tidigare nämnda punkterna (16 § andra stycket FL).

En person som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet och får inte närvara när beslutet fattas, men kan däremot ta hand om uppgifter som ingen annan på myndigheten kan utföra, om det annars skulle förlänga beslutstiden avsevärt (17 § FL).

Om en person känner till en omständighet som skulle kunna göra att han eller hon bedöms jävig ska meddela detta omedelbart till myndigheten (18 § FL).

Jävsreglerna i kommunallagen

I kommunallagen gäller i huvudsak samma regler där vi kan läsa att "En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående." (47 § KL).

Även för förtroendevalda gäller samma regler (28 § KL).

Även här ska nämnden bortse från omständigheter som saknar betydelse (29 § KL).

Det finns också här en skyldighet att meddela en omständighet som kan tänkas göra honom eller henne jävig (30 § KL).

Däremot finns något extra undantag. Exv. ska en person inte anses jävig i ett ärende som berör ett aktiebolag där en kommun eller landsting äger minst hälften av aktierna, även om han eller hon skulle ha en koppling till bolaget (31 § första stycket KL).

Dessutom finns det inget hinder mot att en person handlägger samma ärende hos en nämnd vars handläggning han eller hon tidigare varit delaktig i hos en annan nämnd (31 § andra stycket KL).

"Förhållandet" mellan förvaltningslagen och kommunallagen

Det finns egentligen inget förhållande mellan de två lagarna. De tillämpas bara på olika subjekt. I övrigt är de i princip identiska.

Förvaltningslagen tillämpas på verksamheten inom förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar, medan kommunallagen tillämpas på verksamheten inom kommuner och landsting.

Hoppas att det gav dig klarhet i frågan.

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (564)
2019-05-17 Kan kungen avsättas?
2019-05-16 Juridisk problemlösning
2019-05-14 Jag har blivit rånad, vart vänder jag mig för att få hjälp?
2019-05-14 Likhets- och objektivitetsprincipen

Alla besvarade frågor (69214)