Vilka är efterarvsberättigade och hur räknas andelen som går i efterarv ut?

2019-03-10 i Efterarv
FRÅGA
Hej !Min syster avled juni 2018. Hennes man,min svåger avled i februari 2019. De har inga barn. De har inga föräldrar i livet. Min syster har en bror. JAG. Min svåger har en syster och en bror. En avliden syster och en avliden halvbror.Vilka av oss ärver ?Och i så fall hur stor del av dödsboet är mitt ?Tack !!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efterarvsberättigade

Vid en makes död så ärver den efterlevande maken före övriga arvingar förutom eventuella särkullbarn (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken (ÄB)). Om det finns levande personer som tillhör den första eller andra arvsklassen till den första avlidna maken vid dennes bortgång så blir de berättigade till efterarv vid den efterlevande makens frånfälle (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Den första arvsklassen består av bröstarvingar och deras avkomlingar (2 kap. 1 § ÄB). Finns det inga bröstarvingar går efterarvet i stället till den andra arvsklassen som består av föräldrar, eller om föräldrarna är döda, deras barn (2 kap. 2 § ÄB).

Fri förfoganderätt och andelsberäkning

Den efterlevande maken förfogar över efterarvet med fri förfoganderätt vilket innebär att denne kan förvalta efterarvsandelen såsom den finner bäst, med den begränsningen att den andel av kvarlåtenskapen som innehas med fri förfoganderätt ej får testamenteras bort (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Efterarvet består inte utav ett absolut värde, utan utgörs av en ideell andel av den efterlevande makens egendomsmassa. Andelen bestäms utifrån förhållandena vid bodelningen som skedde med anledning av den först avlidne makens död. Om det skedde en likadelning så att arvet efter den först avlidna maken utgjorde hälften av värdet av egendomsmassan som till tillföll den efterlevande så är det hälften av den efterlevandes kvarlåtenskap som ska gå i efterarv (3 kap. 2 § första stycket ÄB). I annat fall anpassas andelen motsvarande andelen av arvet i relation till den efterlevandes totala egendomsmassa (3 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

Omständigheter som kan påverka efterarvets storlek

Större gåvor, som vid gåvotillfället utgör 25 % den efterlevandes egendomsmassa, som ges utan tillbörlig hänsyn till de efterarvsberättigade kan föranleda att motsvarande värde ska läggas till som ett vederlag som dras från den efterlevandes arv, och om det ej räcker till, kan gåvotagaren blir återbäringsskyldig (3 kap. 3 § ÄB).

Har värdet av den efterlevandes egendomsmassa ökat i värde från bodelningen kan den efterlevandes arvingar har rätt till så kallad förkovran. De måste i så fall visa att det har skett en värdeökning, samt att värdeökningen kommit till stånd genom arv, gåva, testamente eller genom den efterlevandes egna förvärvsarbete (3 kap. 4 § ÄB). Kan detta visas så ska motsvarande värde dras av innan efterarvet beräknas. Värdet som dras av i form av förkovran kan aldrig överstiga självavärdeökningen och ej heller den totala summan av värdet av de former av tillskott som berättigar förkovran.

Konkret innebörd

Eftersom din syster och hennes man inte hade några barn så är det den andra arvsklassen, det vill säga din systers föräldrar, som är efterarvsberättigade. Eftersom även föräldrarna är döda, så träder föräldrarnas barn i deras stället vad gäller arvsrätten (den så kallade istadarätten). Du som det enda levande barnet kommer i så fall ärva båda dina föräldrars andelar. Som efterarvinge är du dödsbodelägare först i den efterlevandes makens dödsbo (18 kap. 1 § tredje stycket ÄB). Du har i första hand rätt till den egendom som tillhörde din syster (3 kap. 5 § ÄB).

Eftersom jag inte vet något om hur andelarna har sett ut vid bodelningen med anledning av din systers död kan jag inte uttala mig om hur stor andel du har rätt till i efterarv, men förhoppningsvis kan du själva hitta ledning till det utifrån den ovan givna informationen. Även andra omständigheter, såsom vederlag eller förkovran, kan påverka efterarvet.

Hoppas mitt svar har varit behjälpligt och lycka till!

Med vänliga hälsningar

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (696)
2020-07-31 Efterlevande makens arvsrätt
2020-07-30 Makes arv, gåva, fullmakt och faderskap
2020-07-27 När får man ut arvet efter sin först avlidna förälder?
2020-07-26 Testamentstolkning och efterarv

Alla besvarade frågor (82592)