Vid missbruk i en barnfamilj, vad har socialtjänsten för skyldighet?

2019-05-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hejsan!Vid missbruk i en barnfamilj, vad har socialtjänsten för skyldighet?Som det är just nu vill dem inte göra en utredning på personen med missbrukshistoria, som den själv har erkänt, misstanke om pågående missbruk finns och flera orosanmälningar har inkommit på personen men det görs inget åt detta mer än samtal, begäran om utredning från anhörig har även betts om men dem vill inte göra en, så därför undrar jag vad dem är skyldiga att göra.Hittar inga direkta svar på Internet.Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När socialtjänsten har fått in en orosanmälan infaller deras utredningsskyldighet enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Deras utgångspunkt är att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381). Om barnet är utsatt för en missbruksmiljö anses det inte vara en trygg plats för barnet, och socialtjänsten bör utreda om de behöver ingripa till skydd för barnet (11 kap. 2 § SoL). Dock ska utredningen inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. Utredningen ska gå fort och vara slutförd inom fyra månader. Om det finns särskilda själ kan dock socialnämnden förlänga utredningen en viss tid. Socialtjänsten har en skyldighet att omedelbart meddela föräldrarna om att en utredningen har påbörjats, såvida det inte föreligger särskilda skäl som talar emot det.

Om socialtjänsten kommer fram till att barnet far illa i hemmet och behöver omhändertas, ska de ansöka till förvaltningsrätten som bedömer om det finns skäl för det enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Enligt 2 § LVU ska vård beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Detta kan innebära att barnen blir placerade i ett annat hem än med föräldrarna, t.ex. på ett stödboende, familjehem eller ett hem för vård eller boende, enligt 6 kap. 1 § SoL.

Om du anser att socialtjänsten hanterar ärendet fel, kan du vända dig till dem och lämna ytterligare uppgifter som kan vara till hjälp vid utredningen.

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (486)
2019-12-06 Tillämplig förvaltningsrättslig lag för handläggningen av visst ärende
2019-12-04 Hur förvaltningslagen omfattar socialtjänsten.
2019-12-03 Folkbokföring av studenter
2019-11-30 Myndigheters plikt att kommunicera tillfört material

Alla besvarade frågor (75345)