Vid mål om umgänge, får rätten tala med ena parten utan att den andra parten är närvarande?

2020-11-29 i Barnrätt
FRÅGA
Umgängesrätt!! Får motpart tala med rätten utan mej närvarande? Får dessutom jag inte,veta vad som sagts??mvh T
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som du skriver som att du undrar över vad som gäller vid handläggning hos domstol.

Grundläggande information om umgänge

Till att börja med kan det vara bra att ta upp allmänna frågor gällande umgängesrätt. Att barnet har rätt till umgänge med en förälder som han eller hon inte bor med framgår av 6 kap. 15 § föräldrabalken (FB). Umgänge kan fastställas av domstol eller avtals inom ramen för gemensam eller ensam vårdnad. Talan om umgänge kan väckas som en självständig fråga utan samband med andra rättsfrågor. Jag uppfattar det som att talan i ditt fall avser bara umgänge.

Hur frågor om umgänge handläggs i domstol

Frågor om umgänge handläggs i den ordning som är gäller för tvistemål (6 kap. 17 § 2 stycket FB). Detta regleras i rättegångsbalken (RB). Under förberedelserna ska parterna var för sig ange de ytterligare omständigheter, d.v.s. de omständigheter som inte angetts i de inledande handlingarna (stämningsansökan och svaromål), som de vill anföra och även yttra sig över det som motparten har anfört (42 kp. 8 § 1 stycket RB). Enligt 42 kap. 8 § 2 stycket RB ska domstolen under förberedelsestadiet, utifrån hur målet är beskaffat, d.v.s. vad det är för typ av mål etc., verka för att frågorna blir klarlagda och att parterna anger allt som de vill åberopa i målet. Vidare ska domstolen genom påpekanden och frågor försöka få bort otydligheter och ofullständigheter i det som parterna framför.

Förberedelsen kan ske vid sammanträden (42 kap. 9 § 1 stycket RB), vilket verkar ha skett i ditt fall. Om sammanträde hålls ska förberedelserna, om det är möjligt, avslutas vid detta sammanträde. Om det inte går ska förberedelsen fortsätta genom skriftväxling eller vid ett nytt sammanträde (42 kap. 9 § 4 stycket RB).

Svaret på din fråga framgår inte uttryckligen av lagtexten. Det som kan utläsas är dock att sammanträde kan hållas under förberedelsestadiet och att det som utgångspunkt är då som förberedelserna ska avslutas. Utifrån detta kan det anses vara olämpligt att hålla sammanträde med bara en part eftersom sammanträdet syftar till att förberedelserna ska avslutas. Det är ju svårt att komma till ett avslut om inte båda parterna är närvarande. Domstolen ska också driva förberedelserna på ett sådant sätt att målet kan avgöras snabbt (42 kap. 6 § 3 stycket RB). I mål som gäller barn är det dessutom ännu viktigare att handläggningen sker så snabbt och smidigt som möjligt eftersom ett barn givetvis inte mår bra av en osäker tillvaro.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1674)
2021-04-12 Framåtvänd bilbarnstol - oeniga vårdnadshavare
2021-04-12 Kan jag hindra mitt barn från att träffa en viss person?
2021-04-11 Hur länge räknas barn som minderåriga?
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?

Alla besvarade frågor (91196)