FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag24/05/2017

Vi ska avveckla vårt handelsbolag, vilka konsekvenser får det?

Hej!

Jag har varit "passiv" delägare i ett handelsbolag som nu skall avvecklas på initiativ av den andra delägaren. Vi är båda huvudmän och innehar lika stor andel av företaget och det finns inga avtal skrivna som reglerar fördelningen av vinst. Vad har jag för rätt till den vinst som kommer sig av försäljning av inventarier osv? Vad bör jag tänka på innan jag skriver på en avveckling?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på Lawline.


Sammanfattat svar:
Du bör helt enkelt fundera på om du vill driva vidare bolaget, eller låta det likvideras. Om du vill driva bolaget vidare så kan du ju försöka hitta en ny aktiv delägare som kan sköta förvaltningen. Generellt skulle jag väl dock föreslå att du låter bolaget likvideras och om du så vill, istället skapa ett aktiebolag för att minska den privata riskexponeringen som ett handelsbolag medför.

Om det likvideras så ska ni dela lika på vinsten och din beräkning av kapitalvinsten från handelsbolaget är en relativt omfattande uträkning beroende på hur mycket pengar flyttats in och ut ur bolaget från din sida.
Du har alltså samma rätt till vinst vid försäljning av inventarier som den aktive delägaren.

Utredning:

När det gäller likvidation av ett handelsbolag så skall tillgångarna i bolaget skiftas ut till delägarna. Detta sker enligt Lag om handelsbolag och enkla bolag (kallas ofta bolagslagen och förkortas BL). BL 2:34 stycke 2.
När utskiftning sker så kan bolaget ha gått med antingen vinst eller förlust och resultatet ska enligt BL 2:8 fördelas lika mellan bolagsmännen om inte annat avtalats.
Eftersom ni inte har något avtal så är alltså huvudregeln att du som passiv delägare har samma rätt till vinsten som den aktive delägaren.
Om man tycker att det låter orättvist så ska man ju ta med i beräkningen att den aktive delägaren har rätt till ersättning för sitt arbete och därför på den grunden har fått ersättning för förvaltning av bolagets angelägenheter. BL 2:6.

Något att tänka på är väl egentligen om du vill att bolaget ska träda i likvidation? Du kanske inte har så mycket val om den aktiva delägaren vill gå ur bolaget. Och du har ju inte möjlighet att driva ett handelsbolag själv. Men kanske vill du fortsätta driva det tillsammans med en annan person? Då finns en möjlighet att köpa ut den andre delägaren och ha bolaget ensam i 6 månader och leta en annan partner. BL 2:28.
Efter 6 månader ska dock bolaget likvideras, så att driva det själv är inte möjligt.

Vad du rent generellt bör tänka på innan du skriver på en avveckling är därför ganska svårt. Men eftersom inget annat avtalats så ska vinsten delas lika och det du huvudsakligen har att fundera på är skattekonsekvenserna.

Om ni hade haft avtal om vinst så finns det under vissa förutsättningar möjlighet för skatteverket och domstol att underkänna en resultatfördelning. Det sker dock bara om den skapar en snedvridning, exempelvis att en make tar vinster och den andre maken tar förluster för att man på det viset ska få fördelar sett till andra inkomster. Det är dock knappast något du behöver oroa dig över här.

Skattekonsekvenser:
Som du antagligen redan känner till så beskattas handelsbolag hos delägarna. Ett handelsbolag är inget självständigt skattesubjekt så som ett aktiebolag. Inkomstskattelagen 5:1. (Förkortas IL).

Att likvidera ett handelsbolag innebär i skatterättsligt avseende samma sak som att avyttra handelsbolaget och därför beskattas delägarna vid en likvidation av bolaget. IL 50:2.

Just handelsbolag är lite speciella…
En kapitalvinst beräknas oftast genom att man tar försäljningsintäkten minus anskaffningskostnaden. Dvs, har man köpt något för 50 kronor och säljer det för 100 kronor så är kapitalvinsten skillnaden, 50 kronor.
För handelsbolag så justeras dock anskaffningsutgiften lite beroende på vad som hänt i bolaget…
Detta är ganska tekniska regler och framgår av IL 50:3. För att räkna ut din kapitalvinst vid likvidationen måste du alltså räkna en hel del på vad skatteverket egentligen anser att du förvärvat handelsbolaget för…
Det kan även vara så att anskaffningsutgiften blir 0 och att ett handelsbolag alltså kan anses vara förvärvat för ett minusbelopp. Dvs, man kan ha köpt det för 50 kronor. Sälja det för 100 kronor, men under tiden som man haft det har man gjort uttag ur det på 60 kronor. Teoretiskt anses man då ha gjort en kapitalvinst på 50 – 60 + 100 = 110 (Matematiken stämmer inte egentligen, men slutresultatet blir att kapitalvinsten blir 110 kr.)

Skulle det visa sig att du gör en förlust på handelsbolaget så får du bara dra av 70 % av den kapitalförlusten i din deklaration. IL 50:9.

Beräkning av anskaffningsutgiften:
Din anskaffningsutgift för handelsbolaget ska öka med:
- tillskott till bolaget som du gjort,
- belopp som tagits upp som den skattskyldiges andel av bolagets inkomster,
- 22 procent av avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap,
- 78 procent av expansionsfond som förs över från andel i handelsbolag till enskild näringsverksamhet enligt 34 kap 22 § och
- det belopp som framgår vid en tillämpning av bestämmelserna om överlåtelse av privata tillgångar till underpris i 53 kap. 5 §.

Därefter ska anskaffningsutgiften för handelsbolaget minska med:
- den skattskyldiges tillskott till bolaget,
- belopp som tagits upp som den skattskyldiges andel av bolagets inkomster,
- 22 procent av avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap,
- 78 procent av expansionsfond som förs över från andel i handelsbolag till enskild näringsverksamhet 34 kap 22 §, och
- det belopp som framgår vid en tillämpning av bestämmelserna om överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. 5 §

Hur avancerat räknandet blir beror alltså till stor del på hur mycket man flyttat pengar in och ut ur bolaget eller sparat medel i bolaget.

Din kapitalvinst blir alltså resultatet av likvidationen minus din justerade anskaffningsutgift som beräknats enligt ovan.

Hur det hela deklareras:
Deklarationen av handelsbolagsförsäljningen till skatteverket görs på blankett K15A som du kan hitta här.
Beräkning av anskaffningsutgiften kan göras på blankett N3A. Antagligen har du kanske fyllt i den tidigare och kanske har full koll på skattefrågorna(?). Blanketten finns annars här.

För hjälp med att fylla i blanketterna finns broschyren SKV229 utgåva 22.


Behöver du mer hjälp?
För ytterligare hjälp om det skulle uppstå problem eller om det mot förmodan blir en process så kan jag rekommendera Lawlines Juristbyrå. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert.

Du kan även kontakta mig om du skulle ha fler frågor rörande detta svaret, eller om det skulle dyka upp frågor som du anser att jag borde utveckla.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. LindRådgivare