Vi har gjort en bodelning under bestående äktenskap - Måste en ny bodelning göras vid skilsmässa?

2019-08-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej Har skill mig från min make nu år 2019 och undrar om vi måste göra en ny bodelning för skilsmässan ? Vi har delat boet redan 2000 och avtalat att all egendom är enskild efter detta. Med vänliga Hälsningar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Kort svar

Sannolikt är det inte nödvändigt att ni gör en bodelning, av den anledningen att det inte finns någon egendom att fördela - förutsatt att ni har ett giltigt äktenskapsförord och inte gör anspråk på att ta över en bostad från den andra maken.

Nedan presenteras ett längre och mer ingående svar där jag hänvisar till relevanta bestämmelser som rör makars egendom, som du kan hitta i äktenskapsbalken (ÄktB). Svaret är disponerat så att du först kan läsa om generella bodelningsregler, därefter hur jag bedömer din situation utifrån hur du ställt din fråga, och slutligen nämns några möjliga komplikationer som kan uppstå om bodelning inte genomförs.

Giftorättsgods ska ingå i en bodelning

Makars egendom kan delas in i två kategorier, giftorättsgods respektive enskild egendom. Uppdelningen har som störst betydelse vid en bodelning då det primärt är giftorättsgods som ska fördelas mellan makarna (ÄktB 10 kap. 1 §).

Ett äktenskapsförord kan omvandla giftorättsgods till enskild egendom

Egendom som är giftorättsgods kan göras enskild genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord (ÄktB 7 kap. 2 §). Det är även möjligt att bestämma att egendom som förvärvas i framtiden ska vara enskild (ÄktB 7 kap. 3 § första stycket).

Äktenskapsförordet är giltigt om det är skriftligt, undertecknat av båda makar och registrerat (eller ingivet) hos Skatteverket (ÄktB 7 kap. 3 §). Ett eget avtal makarna emellan som inte är registrerat är därför inte giltigt, och kan inte göra giftorättsgods till enskild egendom.

Bodelning är oftast inte nödvändig om makarna endast har enskild egendom

Huvudregeln är att bodelning ska ske om makarna skiljer sig. Undantagsvis är en bodelning inte nödvändig om det bara finns enskild egendom i boet. En ytterligare förutsättning är att ingen av makarna begär att få ta över bostad eller bohag från den andra maken (ÄktB 9 kap. 1 § första stycket).

Jag utgår ifrån att ni var gifta år 2000 och då har gjort en bodelning under bestående äktenskap (ÄktB 9 kap. 1 § andra stycket). Vid en sådan bodelning förblir egendomen som delas giftorättsgods, och blir inte enskild egendom om inte makarna bestämmer det i ett äktenskapsförord.

Jag förutsätter att du med "avtalat" - som du nämner i din fråga - menar att ni har ett giltigt äktenskapsförord där all egendom som fanns, samt framtida förvärv, gjorts enskild. Så länge inte någon av er gör anspråk på att ta över bostad eller bohag från den andra maken är det inte nödvändigt att göra en bodelning. Ni träffas då av ovan nämnda undantag i lagen.

Finns det inte en bodelningshandling kan det innebära problem för den make som vill inteckna eller överlåta den gemensamma bostaden

-Trots att en bodelning sannolikt inte behöver genomföras i er situation, om ovan förutsättningar är uppfyllda, kan vissa komplikationer uppstå. Vi kan kalla detta för ett undantag från undantaget att bodelning ej är nödvändigt. Ett "undantag" som inte går att läsa direkt i lagen, men som högsta domstolen fastställt som praxis.

Om en bodelning inte genomförs kan det innebära problem för den make som äger den gemensamma bostaden, trots att den är makens enskilda egendom. Ägarmaken kan nekas att ensam inteckna eller sälja fastigheten mellan tiden då skilsmässan gått igenom och då bodelning registrerats. Det har att göra med att den andra maken kan ha rätt att ta över fastigheten, vilket isåfall ofta antecknas och avgörs vid bodelningen (ÄktB 11 kap. 8 §). Ägarmaken träffas av den regel som kräver den andra makens samtycke vid inteckning eller försäljning av bostaden, trots att makarna har skilt sig (se ÄktB 7 kap. 5 §). (Se även högsta domstolens avgörande i NJA 1968 s. 169, samt NJA 2009 s. 747.)

En bodelning kan begäras långt efter domen på äktenskapsskillnad

En annan anledning är att rätten till att begära bodelning finns kvar - den preskriberas ej. Exmakarna kan alltså begära bodelning många år efter att skilsmässan gått igenom. I vissa fall anses rätten ha gått förlorad genom makens passivitet. Förrättas och registreras en bodelning slipper du det scenariot att exmaken senare ställer krav på en utredning av egendomen och att bodelning ska ske.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Ställ gärna en ny fråga om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2555)
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån
2020-06-30 När man inte kommer överens under bodelningen
2020-06-30 Är en gåva enskild egendom?

Alla besvarade frågor (81730)