vems ansvar för fel på vattenledning?

FRÅGA
Vi anslöt vår holme till vatten och svartvatten 2018/2017. Entreprenören har sannolikt inte anlitat dykare för att utforska bottenförhållanden. För 2 år sedan hade jag ett kraftig skada på färskvattendelen som de tog på sig efter starka påtryckningar. Nu har vi (8 styck) andelsägare haft dykare att besiktiga ledningarna. Vår del fick kraftigt underkänt. Under vilket lagrum ryms en dylik skada/missförhållande? Är detta gentemot entreprenören eller mitt försäkringsbolag. Fastigheten är klassad som "sommarbostad" och den enda bebyggelsen på holmen, som vi båda fysiker äger.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni har anställt entreprenören för att få anslutal vatten till er sommarbostad. Jag kommer i mitt svar utgå från att ni har anställd entreprenörerna i egenskap av konsumenter, alltså att ni agerat huvudsakligen för ändamål som faller utanför en näringsverksamhet, alltså för ert privata intresse. Det är olika lagstiftningar som gäller beroende på om ni är näringsidkare eller konsumenter. Om det är så att ni anställd entreprenörerna i egenskap av näringsidkare, exempelvis om ni driver något Bed and Breakfast eller liknande från fastigheten, så finns ingen direkt tillämplig lagstiftning. Detta innebär att de inte finns ett enkelt svar på er situation, utan mycket får lösas genom förhandlingar med entreprenören och liknande.

Konsumenttjänstlagen

Det framgår inte av frågan, men jag tolkar det som att ni anställt entreprenörerna för att utföra en tjänst åt er. Då gäller konsumenttjänstlagen. I en situation då ni egentligen köpt en vara av entreprenören, ex. ledningarna eller liknande som utgör det huvudsakliga ändamålet med köpet, så gäller konsumentköplagen i stället. Men jag tolkar det som att den övervägande delen av avtalet utgör att utföra en tjänst och inte tillhandahålla en vara. För laghänvisningen är det relevant, men i grund och botten är det ett konsumentförhållande även om man utgår från konsumentköplagen, så liknande regler gäller då. Avtalsvillkor som är till sämre för konsumenten än lagen, är utan verkan mot konsumenten (3§ KtjL).

Fel på tjänsten?

Entreprenören ska utföra arbetet fackmannamässigt och samråda med konsumenten vid utförandet (4§ KtjL). Utgångspunkten är att tjänsten anses felaktig om den avviker från vad ni kan kräva av dem utifrån kravet på fackmannamässighet (9§ 1p KtjL). Det är svårt för mig att säga om detta skett, då jag inte känner till så mycket om entreprenören och dennes branschregler. Vad som är fackmannamässigt varierar beroende på anvisningar inom branschen, och gäller för alla moment i entreprenörens arbete. Är det alltså branschstandard att man utför dykningar och besiktning av ledningarna på det sättet som du beskriver, kan man anta att avvikelser från att göra detta utgör ett fel i tjänsten. Det är svårt för mig att undersöka detta då jag inte vet så mycket om företaget och hur anslutningen gått till, vad som gjorts och vad ni avtalat, men det låter inte helt osannolikt att det skulle vara ett branschkrav att man gör dessa undersökningar. Om det avviker från vad ni kan kräva av fackmannamässighet, är entreprenören strikt ansvariga för felet, vilket innebär att det spelar ingen roll vad som orsakat felet på ledningarna.

I annat fall utgör det fel i tjänsten om den inte överensstämmer med vad ni avtalat om (9§ 3p. KtjL). Om det exempelvis ingick i ert avtal att entreprenören skulle göra dessa besiktningar eller utforska bottenförhållandena, och så inte skedde, utgör det alltså fel i tjänsten.

Vems ansvar är felet?

Utgångspunkten är att entreprenören ansvara för felet i tjänsten om felet uppstått vid tillfället när de avslutade uppdraget (12§ KtjL). Om resultatet försämras efter att arbetet är slutfört, ansvarar entreprenören även för detta om försämringen är en följd av att de har åsidosatt vad de skulle gjort (13§ KtjL). Så även om felet i ledningarna uppstått efter att tjänsten avslutats, så ansvarar entreprenören för det även i efterhand, om de borde ha gjort ett bättre jobb med att utforska bottenförhållandena eller liknande utifrån fackmannamässighet eller ert avtal.

Har entreprenören dessutom lämnat en garanti, så ansvarar de under garantitiden, såvida försämringen inte beror på en olyckshändelse eller vanvård från konsumenten (14§ KtjL).

Vad kan ni kräva?

Om tjänsten är felaktig och det inte beror på er, får ni kräva avhjälpande, alltså att de fixar felet, prisavdrag eller hävning, samt kräva skadestånd (16§ KtjL). Det är dock svårt att få till stånd hävning i dessa situationer när arbetet redan är slutfört, det är då mer sannolikt att prisavdrag eller avhjälpning är de mest aktuella påföljderna för er. Det viktiga är dock att ni reklamerat till entreprenören inom skälig tid från det att ni borde märkt felet. Skälig tid anses vara i alla fall två månader, men kan under vissa omständigheter vara längre, i upp till 10 år. Viktigt är att ni så fort ni märkt felet, kontaktar entreprenören och meddelar dem om felet.

Utöver felpåföljderna får ni kräva skadestånd för utgifter ni haft på grund av felet. För att entreprenören ska undgå skadeståndsansvar måste de visa att felet beror på ett hinder utanför deras kontroll som de inte skäligen kunde förväntats att räkna med vid avtalet (31§ 3st KtjL). Skadeståndsrätten beror alltså på vad entreprenören kunde räknat med och om felet ligger inom deras kontroll, vilket inte är helt osannolikt i er situation.

Förhållandet till försäkringsbolaget?

I första hand bör ni vända er till entreprenören för att anmäla felet (reklamera), då det är deras ansvar. I vissa fall kan det dock vara snabbare att kontakta försäkringsbolaget och se vad som ingår i er försäkring. Då kan försäkringsbolaget i stället ersätta er, så får försäkringsbolaget kräva entreprenören i nästa led. Det finns dock en risk att ni får bekosta eventuell självrisk, vilken ni senare kan kräva av entreprenören om de har gjort fel i sitt arbete. Ni bör alltså kontakta ert försäkringsbolag för att kolla vad som omfattas!

Sammanfattning och råd

Svaret på er fråga är står i relation till vilka krav som ställs inom entreprenörens bransch. Det är svårt för mig att med någon säkerhet säga om entreprenören gjort fel eller inte inom ramen för expresstjänsten. Man måste då undersöka ert avtal och vilka branschspecifika regler som gäller, och jag har svårt att tolka detta ur din fråga. Jag har försökt efterforska branschreglerna i fråga, men det är svårt då jag inte vet tillräckligt om omständigheterna kring arbetet, eller vad felet på ledningen är. Det är dock inte osannolikt att entreprenören brustit i sin fackmannamässighet beroende på vad felet är. Vid konsumentförhållanden är konsumenten i en skyddsvärd position och större krav ställs på näringsidkaren. Jag råder er att kontakta entreprenören för att försöka förhandla fram en lösning. Det är alltid en fördel om ni kan komma överens er emellan. Men ibland går inte detta, och då skulle ni kunna kontakta exempelvis Allmänna reklamationsnämnden som tittar på ert ärende och gör en bedömning om vem som har gjort fel. Deras bedömning är inte bindande, men många företag följer den. Den kan ligga till grund för en eventuell civilrättslig stämning i tingsrätt om ni inte löser det innan. Men innan ni tar ärendet till tingsrätten, då detta kan vara kostsamt och svårt att driva för er, rekommenderar jag er att kontakta en juristbyrå för vidare vägledning och som kan titta på alla omständigheter i ert ärende. Om ni önskar vidare vägledning är du välkommen att återkomma till mig så kan jag slussa dig vidare till vår juristbyrå för en kostnadsfri offert. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se . Men första steget är definitivt att kontakta entreprenören och försök lösa problemet, ni kan även kontakta andra entreprenörer inom samma bransch för att se hur de brukar utföra liknande arbete för att se hur branschpraxis ser ut. Ni bör även kontakta ert försäkringsbolag för att se vad som täcks.

Hoppas ni fått någon vägledning i era frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?