Vem träder i avliden dödsbodelägares ställe?

FRÅGA
Änkan X har avlidit. X har två barn (Y och Z). Men Z är också avliden och har ett barn (W). Z var gift med R när han avled. Min fråga: Ska änkan till Z, d.v.s. R, tas med som dödsbodelägare i bouppteckningen efter X?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan redogör jag först för rättsläget generellt och kommenterar slutligen just ditt fall.

Rättsläget
Bestämmelser om bouppteckning, dödsbodelägare och arv finns i ärvdabalken.

Bouppteckningen efter en avliden person ska ges in till Skatteverket för registrering (se 20 kap. 8 § ÄB). Bouppteckningen ska innehålla uppgifter om vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar (se 20 kap. 2-3 §§ ÄB) samt den dödes tillgångar och skulder (se 20 kap. 4 § ÄB), liksom eventuella bilagor i form av t.ex. testamente eller äktenskapsförord (se 20 kap. 5 § ÄB).

Efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare (se 18 kap. 1 § ÄB). Den som ska åtnjuta lott i kvarlåtenskapen först sedan arvinge eller universell testamentstagare har avlidit är efterarvinge (se t.ex. 3 kap. 2 § och 20 kap. 2 § ÄB).

Utgångspunkten är att den avlidnes barn (bröstarvingar) ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap. Om ett barn är dött, träder dess avkomlingar i dess ställe (se 2 kap. 1 § ÄB).

Det enskilda fallet
Jag utgår från att det inte finns något testamente som gör R till testamentstagare. Det ovan nämnda innebär då att R inte är dödsbodelägare i dödsboet efter X. Det är W som träder Z:s ställe.

Med vänliga hälsningar

Axel Strandborg
Fick du svar på din fråga?