Vem tillfaller enskild egendom vid makes död?

Om min man eller jag gör någon av våra fastigheter till enskild egendom, vid dödsfall tillfaller då den enskilda egendomen den efterlevande och undantas från arvsrätt till barn och särkullsbarn?

Mvh


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enskild egendom är egendom som genom äktenskapsförord, arv, testamente eller gåva har bestämts att endast ska tillhöra en av makarna, enligt bestämmelser i 7 kap Äktenskapsbalken. Egendom som gjorts till enskild ska undantas i en bodelning. Bodelning sker alltid då ett äktenskap tar slut, men störst praktisk skillnad har detta då äktenskapsskillnad görs eftersom denna egendom inte kommer att ingå som giftorättsgods och bli föremål för en hälftendelning. Om ett äktenskap däremot upplöses genom att den ena dör, kommer all egendom att gå till den efterlevande maken oberoende om den gjorts till enskild eller inte. Detta har sitt stöd i 3 kap 1 Ärvdabalken (ÄB) där det stadgas att om man varit gift, är huvudregeln att all egendom tillfaller den kvarlevande maken. Den enskilda egendomen blir alltså inte undantagen från arv för efterlevande make.

Den enskilda egendomen innehas sedan av efterlevande make med en s.k. fri förfoganderätt. Det betyder att den delen av arvet i princip får förbrukas med den begränsningen att egendomen inte testamenteras eller ges bort i gåva. Den delen av arvet som maken fått i samband med bodelning innehas däremot med full äganderätt och får disponeras över helt fritt.

Bröstarvingarna tar del av arvet först när den kvarlevande maken avlidit, genom ett s.k. genom efterarv, alltså först då också efterlevande make avlidit. Det handlar alltså inte om ett undantagande från arvsrätten, utan bara ett uppskjutande av när arvingarna tar del av egendomen (förutsatt att den efterlevande maken inte förbrukar egendomen).

Om det finns ett särkullbarn har denna dock rätt att kräva ut sin del av arvet i samband med dödsfallet. I dessa fall får alltså makens arvsrätt stå tillbaka och endast om särkullbarnet väljer att avstå till förmån för den efterlevande enligt 3 kap 9 § ÄB, kommer maken att ärva egendomen.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000