Vem som har rätt att utfärda kontrollavgift

Hej!

Jag har fått en kontrollavgift som jag bestred samma dag ifrån ett parkeringsbolag som övertagit markägarens rätt att utfärda en kontrollavgift. P-bolaget hänvisar till X-parkeringservice som sköter indrivning av pengar. De skickade tillbaka en färdig mall, där det står att de utfärdat en kontrollavgift på rätta grunder och att jag gjort mig skyldig till olovlig parkering.

Jag bestred ärendet samma dag samtidigt som jag anmälde det till "ARN". Efter ett par dagar får jag ett inkassobrev ifrån bolaget där jag får betala ytterligare en avgift i samband med ett hot om att om jag inte betalar avgiften, kommer parkeringsbolaget vidta rättsliga åtgärder som kan komma att vara kostsamma för mig.

Mina frågor:

1.Har parkeringsbolaget rätt att skicka ett inkassokrav när de inte ens skickat en påminnelseavgift?

2 När jag ringt parkeringsbolaget så har de hänvisat till administratören som är ett annat företag som sköter indrivning av pengar för att slippa ta emot störande samtal. Om jag vill ta sköta kommunikationen med dem har jag rätt till det?

3 Jag begärt någon form av bevisning där det framgår att parkeringsbolaget övertagit markägarens rättigheter för att utfärda en kontrollavgift. (se rättsfall: RH 1996:78) Svaret jag fick var att det framgår med tydlig skyltning att markägaren övertagit dennes rättigheter, därför behöver de inte bevisa det. En annan handläggare svarar att svarar att om de behöver bevisa det kommer de göra det i så fall i rätten.

Har de rätt agerat rätt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om kontrollavgifter återfinns i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Vem har rätt att utfärda kontrollavgift?

Enligt 1 § i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering är det markägaren som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området som har rätt att utfärda kontrollavgiften vid olovlig parkering. Lagens bestämmelser om markägare gäller enligt 2 § andra stycket också den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering. Det måste således finnas ett avtal mellan markägaren och parkeringsbolaget, annars har parkeringsbolaget ingen rätt att debitera dig kontrollavgiften.

RH 1996:78

I hovrättsfallet du nämnde (RH 1996:78) klargjorde hovrätten att en svarande i ett tvistemål (t.ex. den som ska betala kontrollavgiften) har ett befogat intresse av att det är rätt borgenär som är hans motpart i rättegången och att han med befriande verkan kan betala enligt en dom som går honom emot. Hovrätten konstaterade vidare att när det inte är markägaren som för talan (dvs. stämmer), så måste parkeringsbolaget kunna bevisa sin fordran, om bilägaren (i) ifrågasätter denna och (ii) om invändningen inte kan lämnas utan avseende. I domstol räcker det inte som bevisning att parkeringsbolaget har fått sätta upp sina skyltar och uppträder gentemot bilisterna som om bolaget hade övertagit markägarens befogenheter. Det krävs dock inte att parkeringsbolaget uppvisar avtalet med markägaren, utan det räcker med att överlåtelsen dokumenteras genom exempelvis ett intyg av markägaren. I detta fall hade således parkeringsbolaget (i) inte lyckats bevisa att bolaget övertagit markägarens rätt att ta ut kontrollavgift och (ii) bilägarens invändning kunde inte lämnas utan avseende. Därmed ogillades parkeringsbolagets talan.

Ovan nämnda hovrättsfall tyder på att parkeringsbolaget har en skyldighet att bevisa sin fordran när det inte är markägaren som för talan, för att kunna tillgodose den betalningsskyldiges intresse av att eventuellt med befriande verkan betala enligt dom (dvs. kunna betala för gott, utan risk att någon senare kan kräva betalt för fordran).

Sammanfattning

Bevisbördan för fordringar ligger på borgenären enligt huvudregeln, dvs. den som kräver betalt, i detta fall parkeringsbolaget (se även NJA 2009 s. 64). Det räcker med intyg av markägaren att överlåtelse av dennes rättigheter att utfärda kontrollavgift har skett. Huruvida de "tydliga skyltarna" är tillräcklig bevisning är svårt för mig att bedöma. Jag skulle nog säga att intyg fordras för att beviskravet ska vara uppfyllt i förevarande fall. Att parkeringsbolaget önskar förskjuta bevisning till eventuell rättegång ser inte jag som korrekt i enlighet med RH 1996:78.

Inkassokrav utan påminnelse

Det framgår av 8 § andra stycket i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering att om kontrollavgiften inte betalas i tid, ska markägaren (eller parkeringsbolaget om avtal finns enligt 2 § andra stycket) påminna dig om betalningsansvaret innan denne vidtar åtgärder för inkassering av avgiften enligt inkassolagen. Denna påminnelse ska innehålla uppgift om när avgiften senast ska betalas. Parkeringsbolaget har således inte rätt att skicka ett inkassokrav utan att först skicka en påminnelse. Det framgår dock inte av 8 § andra stycket i lagen att påminnelsen måste ha kommit fram, vilket innebär att såvida parkeringsbolaget förmår styrka att påminnelsen sänts, så har de uppfyllt sin påminnelseplikt.


Kommunikation

Huruvida du har rätt att sköta kommunikationen med parkeringsbolaget och inte med företaget som sköter indrivning av pengar som de hänvisar till är inte något jag hittar stöd för. Jag har inte heller tillräcklig information för att utreda detta ytterligare. Återkom gärna med en fråga rörande specifikt detta.

Vad du kan göra nu

Om du felaktigt fått ett inkassokrav borde du skriftligt bestrida det omgående. Om parkeringsbolaget fortfarande vill ha betalt får de då väcka talan inför domstol. Förlorar du eventuell tvist i domstol riskerar du förutom kontrollavgiften att också få betala parkeringsbolagets rättegångskostnader. Då det är frågan om förenklat tvistemål finns det en begränsningsregel som medför att rättegångskostnaderna brukar stanna på omkring ca 2000 kr (18 kap. 8 a § Rättegångsbalken).

Har du fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med fler frågor.

Vänligen,

Michella Lina SaidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”