Vem ska betala boutredningsmannens faktura - dödsbodelägarna eller dödsboet?

FRÅGA
Hej!Min pappa dog 2017 och ägde då en fastighet i Spanien till 60 %, jag och min syster i Spanien ägde vardera 20 %.Nu håller vi på med ett arvskifte i Spanien av fastigheten med hjälp av en spansk jurist. Kostnaden för arvskiftet har nu kommit i form av en faktura till dödsboet. Min fråga:Skall hela denna faktura 100% gå på dödsboet? Min mellansyster menar att hon bara ska betala 20 %. För mig är detta ett mycket konstigt resonemang. Enligt min mening är pappas andel i termer av arvskifte 100 % och ska då belastas av dödsboet fullt ut, dvs vi kommer att stå för en tredjedel var (tre dödsbodelägare).Mvh,
SVAR

Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

För att du ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat din situation för att sedan besvara din fråga utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat din fråga och din situation

Jag uppfattar det som att svensk rätt ska tillämpas på arvet. Vi på Lawline har inte kompetens att uttala oss om vad som gäller enligt spansk arvslagstiftning.

Jag uppfattar det som att ni anlitat en jurist i Spanien som boutredningsman. Juristen har nu fakturerat er och din fråga gäller hur fakturan ska delas upp mellan er tre dödsbodelägare.

Fakturan ska betalas av dödsboet

Boutredningsmannen har till uppgift att vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla dödsboet. Sådana åtgärder kan vara att delge eventuella testamenten, betala dödsboets skulder, verkställa legat och omhänderta egendom. Under boutredningens gång ska boutredningsmannen redovisa hur medlen i dödsboet har förvaltats under föregående år. Redovisningen ska ske inför minst en av dödsbodelägarna, se 19 kap. 14 a § ärvdabalken (ÄB).

I lagkommentaren till denna bestämmelse anges att: "Boutredningsmannen bör kunna debitera sig arvode a conto vid delredovisning." A conto är en form av förtidsdebitering men också en delbetalning av utfört arbete. Det innebär att dödsboet ska stå kostnaderna för boutredningsmannens förvaltning.

Vad det kostar att avveckla dödsboet är en kostnad som ska stanna på dödsboet. Dödsboet svarar för sina egna skulder som uppkommer under avvecklingen. Det framgår också av förmånsrättslagen (FRL) att skulle ett dödsbo avslutas i en konkurs är boutredningsmannens fordran gentemot konkursboet prioriterad, se 10 § första punkten FRL. Boutredningsmannens faktura ska alltså betalas med medel ur dödsboet.

Jag uppfattar det som att din syster istället är av uppfattningen att ni som delägare istället är personligen ansvariga att betala för boutredningsmannens arbete. Din syster anser då att fakturan ska delas upp i proportion till hur fastigheten, som är föremål för arvskifte, ägs av er dödsbodelägare sinsemellan.

Enligt svensk rätt ärver man inte skulder. En annan ordning kan gälla enligt spansk rätt.

Har ett arvskifte redan skett sedan juristen begärde betalt för sitt arbete finns en regel i 21 kap. 4 § ÄB som anger att arvskiftet kan gå åter. Det innebär att varje delägare kan vara tvungen att "betala tillbaka" vad de tillskiftats i syfte att täcka skulden i dödsboet. I praktiken blir det precis samma sak som ovan. Det är dödsboet som betalar fakturan.

Lycka till!

Behöver du ytterligare juridisk rådgivning får du vänligen anlita vår juristbyrå: vega.schortz@lawline.se

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (702)
2019-05-21 Vem ska sköta min brors kvarlåtenskap och vem tar hand om begravningen?
2019-05-20 Arvinges ansvar för förvaltning av dödsbo
2019-05-19 Vad är skillnaden mellan att ärva något med full äganderätt och med fri förfoganderätt?
2019-05-15 Fråga om gammalt fideikommissförordnande

Alla besvarade frågor (69214)