Vem ska betala barnens umgängesresor?

2019-04-01 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Vi är separerade sedan 1,5 år och har gemensam vårdnad över två barn 5 och 8 år gamla. Barnen är skrivna hos mej (A). Jag och den andra föräldern bor i samma stad fram till nu.Nu har den andra föräldern (B) bestämt att den skall flytta 25 mil bort. Förälder B hävdar att denna skall ha rätt att träffa barnen var annan helg och var annat lov. Jag tycker att var annan helg är lite väl ofta då barnen går skola och det kommer inskränka på deras möjlighet att ha en bra vardag. Jag (A) tycker att barnen inte kommer att få göra annat än att åka bil (50 mil ToR) var annan helg. Eller att barnen i framtiden inte kommer att kunna hålla på med föreningsliv i samma utsträckning som andra barn då dom kommer att missa var annan vecka (om det sker på helg). Jag tycker var 3:e helg och var annat lov är mera rimligt. Jag blir ledsen då jag tänker på att barnen ska behöva åka bil nästan hela helgen var annan vecka.Nu till mina två frågor. Hur brukar tvister sluta om vi inte kommer överens om tiden, jag vill var 3:e den andra var 2:a helg? Hur brukar kostnader fördelas om den andra föräldern väljer att flytta så långt bort, ska jag verkligen behöva betala om den andra föräldern väljer att flytta så långt bort från där barnen är skrivna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vilka rättigheter som finns när det gäller umgänge och avsluta med råd om vad du kan göra.

Vilka rättigheter har föräldern att träffa barnen?

När det gäller umgänge har inte föräldrar en ovillkorlig rätt att umgås med sina barn, tvärtom utgår lagstiftaren från att det är barnen som har rätt att umgås med föräldern. Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska alltid barnets bästa vara avgörande. Då ska särskilt beaktas bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB).

Barnen har rätt till umgänge med den förälder det inte bor med. Ni har som föräldrar ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Detta innebär i grund och botten att barnen dels har rätt att umgås med den andra föräldern, dels att såväl du som föräldern gemensamt ska se till att barnen har ett umgänge med hen.

Vem ska stå för umgängesresor?

Det primära ansvaret för resekostnaderna för umgänget ligger på umgängesföräldern. Boendeföräldern ska ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 15 b § FB). Ofta används som utgångspunkt samma uträkning som vad som gäller för fördelning av underhållsskyldighet. Dock är omständigheterna i de enskilda fallen så varierande att ett ganska stort utrymme lämnas åt mer skönsmässiga överväganden vid bedömningen. I bedömningen avseende resekostnader kan exempelvis även vägas in om en förälder utan godtagbar anledning flyttat långt bort. I allmänhet bör boendeföräldern bara vara skyldig att ta del i resekostnaderna när avståndet är relativt stort; en riktpunkt är om avståndet överstiger tio mil.

Råd i ditt fall

Det går tyvärr inte att ge ett generellt svar om hur tvister som er brukar sluta. Det får göras en bedömning i varje enskilt fall, varje familj och varje barn är unikt. Avgörande ska alltid vara vad som är bäst för barnet.

I ert fall skulle jag rekommendera att ni i första hand försöker komma överens och upprättar ett skriftligt avtal om umgänget. Ett skriftligt avtal som är godkänt av socialnämnden har samma styrka som en lagakraftvunnen dom från domstol. Som jag förstår dig har ni svårt att komma överens varför ett första steg kan vara att du vänder dig till familjerätten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga så det krävs att den andra föräldern går med på det för att ni ska träffas i ett sådant samtal. Familjerätten har i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten har tystnadsplikt, är objektiv och ser till barnens bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog. Kanske kan ni i familjerätten komma fram till en lösning som fungerar för både er och barnen. Ibland är det bättre med en tredje part som kan hjälpa till att få en konstruktiv dialog. Familjerätten kan även hjälpa er att upprätta ett avtal om umgänge. För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Om den andra föräldern inte vill ställa upp på samarbetssamtal, eller för det fall att du av någon anledning inte finner det aktuellt, kan du vända dig till en jurist. En jurist kan hjälpa dig att utforma ett förslag till umgängesavtal innefattande hur umgänget ska ske. Det är möjligt att det gör mer nytta att en jurist tillställer den andra föräldern förslaget och att ni kan enas utan att gå till domstol. Ett sista alternativ är att en domstol får pröva frågan om umgänget.

En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig att utforma ett förslag till umgängesavtal och också företräda dig för det fall att ni inte kan enas och frågan prövas i domstol. I familjerättsliga tvister går det ofta att använda rättsskyddet i din hemförsäkring. Om du är intresserad av detta kan du återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1393)
2020-02-18 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med sina barnbarn
2020-02-17 Kan en förälder hindra barnen från att träffa den andre förälderns nya partner?
2020-02-16 Får föräldrar lägga upp bilder på sina barn utan samtycke?
2020-02-09 Rätt till umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar

Alla besvarade frågor (77176)