FrågaAVTALSRÄTTAvtal13/05/2021

Vem kan aktivera en framtidsfullmakt när det finns flera fullmaktshavare?

Min far har skrivit en framtidsfullmakt på mej och min bror, jag undrar om vi båda måste närvara på banken när fullmakten ska aktiveras eller kan jag själv aktivera fullmakten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om framtidsfullmakter reglerar vad som gäller angående när fullmakten börjar gälla, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.

Först kommer jag gå igenom mer detaljerat vad som gäller men en sammanfattning kommer även finnas med i slutet av texten.

När börjar en framtidsfullmakt gälla?

En framtidsfullmakt ska gälla när fullmaktsgivaren (det vill säga din far) inte längre har förmåga att ha hand om sina angelägenheter som fullmakten avser. Detta kan ske på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande varaktigt förhållande (1 § lag om framtidsfullmakter).

Som utgångspunkt är det fullmaktshavare (du och din bror) som avgör när framtidsfullmakten ska börja gälla. Om framtidsfullmakten särskilt anger att domstol ska avgöra när fullmakten ska börja gälla alternativt att fullmaktshavare inte vill avgöra detta själv, kan tingsrätten bestämma om den ska börja gälla eller inte (9 § och 11 § lag om framtidsfullmakter).

Vad gäller om det finns två framtidsfullmaktshavare?

Förutsatt att det inte anges i framtidsfullmakten att domstol ska avgöra när fullmakten blir gällande, så gäller att fullmaktshavare avgör när den ska börja gälla (9 § andra stycket lag om framtidsfullmakter).

Fullmaktsgivaren bör ha angett i framtidsfullmakten huruvida du och din bror har behörighet att företräda er far var för sig, tillsammans eller subsidiärt (i första och andra hand) (prop. 2016/17:30 s 36).

Jag finner dock inget direkt lagstöd för vad som gäller om det inte har angivits något angående behörighet mellan dig och din bror. Enligt förarbeten till lagen anges dock att:

"Om fullmaktsgivaren så önskar, bör han eller hon kunna ange i framtidsfullmakten att flera fullmaktshavare endast ska få utöva uppdraget tillsammans, exempelvis beträffande vissa särskilt angivna frågor. Det får dock förutsättas att detta sker endast undantagsvis eftersom det riskerar att leda till att framtidsfullmakten förlorar sin verkan om en av flera utpekade faller ifrån. Dessutom måste risken för konfliktsituationer tas i beaktande av fullmaktsgivaren." (prop. 2016/17:30 s 36).

Detta tolkar jag som att utgångspunkten å ena sidan är att flera fullmaktshavare har behörighet att företräde fullmaktsgivaren var för sig, eftersom det ska förutsättas endast undantagsvis att flera fullmaktsgivare endast tillsammans ska utöva uppdraget. Å andra sidan att fullmaktshavarnas inbördes förhållande ska beaktas av fullmaktsgivaren, eftersom konfliktsituationer måste beaktas. Jag kan dock inte finna något direkt stöd för att detta måste anges i fullmakten utöver att lagen anger att en framtidskullmakt ska ange "vilka övriga villkor som gäller" (5 § lag om framtidsfullmakter).

Notera dock att lagen är relativt ny, det finns väldigt lite rättspraxis på området samt att det är ytterst upp till rätten att avgöra vad som gäller. Det är mycket möjligt att annan tolkning kan göras och därigenom flera fullmaktshavares inbördes förhållande är ett formkrav för att fullmakten ska vara giltig men jag tolkar förarbeten "om fullmaktsgivaren så önskar, bör han ange i framtidsfullmakten…" att detta inte är obligatoriskt (prop. 2016/17:30 s 36).

Sammanfattning

Om inget särskilt har angivits i framtidsfullmakten gäller att fullmaktshavare avgör när framtidsfullmakten ska börja gälla.

Det bör framgå av framtidsfullmakten vad som gäller om du och din bror kan aktivera fullmakten själv, tillsammans eller subsidiärt. Varken lagen eller förarbeten anger dock direkt att detta måste anges för att fullmakten ska vara giltigt. Så för det fall att inbördes förhållande inte har angivits är min tolkning att du och din bror kan aktivera fullmakten var för sig själva.

Notera dock att detta enbart är min tolkning utifrån lagens förarbeten och det är ytterst upp till rätten att avgöra denna fråga.

Jag hoppas du fått svar på din fråga trots att svaret är något oklart. Om du vill ha ett mer säkert svar på din fråga är min rekommendation att du bokar tid med någon av våra kunniga jurister.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare