Vem har rätt till arv när testamentstagaren avlidit före testatorn?

Vad händer med testatorns egendom om testamentstagaren dör innan testatorn och denna inte har några barn eller fru. Ingen släktskap mellan teststor och testamentstagare finns.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Endast den som lever vid arvlåtarens bortgång har rätt till arv. Det framgår av 1 kap. 1 § ÄB. Det betyder att den testamentstagare som avlider innan testatorn inte har rätt till arv.

Enligt 11 kap. 6 § ÄB får en avliden arvtagares arvinge träda i hans ställe i frågan om rätten till arv. En förutsättning för det är dock att arvingen är berättigad till arv efter testatorn, ex. genom att de är släkt. I undantagsfall har dock HD bedömt att en arvinge till en avliden arvtagaren haft rätt att träda i dennes ställe, trots att personen inte varit arvsberättigad efter testatorn. Det har då funnits stöd för en sådan tolkning i testamentet. Se NJA 1991 s. 152.

Om ett förordnande i testamentet är gjort om hela kvarlåtenskapen men det inte kan verkställas avseende viss testamentstagare ska de universella testamentstagarnas lotter ökas enligt 11 kap. 7 § ÄB. Det förutsätter dock att annan universella testamentstagare finns med i testamentet i någon mån. En universell testamentstagare definieras i 11 kap. 10 § 2 st. ÄB. Det är en testamentstagare som tillerkänns kvarlåtenskapen i dess helhet eller viss andel av kvarlåtenskapen, ex. 25 %. Motsatsen till det är en testamentstagare som har rätt till viss sak eller visst penningbelopp, ex. 5 000 kr.

Finns det inga arvingar ska arvet tillfalla den allmänna arvsfonden enligt 5 kap. 1 § ÄB. Vilka som har rätt att ärva enligt lag framgår av 2 kap. 1-3 §§ ÄB. De som har rätt till arv enligt lag är arvlåtarens avkomlingar (barn, barnbarn, osv.), föräldrar, syskon, halvsyskon, farföräldrar, morföräldrar, barn till morföräldrar och barn till farföräldrar.

I ditt fall

Det kan till att börja med konstateras att den avlidna testamentstagaren inte har rätt till arv. Min bedömning är att det kan finnas tre möjliga scenarion i ditt fall utifrån vilka omständigheter som råder.

Scenario 1: Den avlidna testamentstagaren hade förordnats hela testatorns egendom i testamentet. Det finns ingen som kan träda i testamentstagarens ställe då denne inte har några barn och då ingen universell testamentstagare förordnats. Testatorn har inga övriga arvingar, varför arvet kommer tillfalla den allmänna arvsfonden.

Scenario 2: Den avlidna testamentstagaren har förordnats viss del av testatorns egendom, resterande del har förordnats till en universell testamentstagare. Då den avlidna testamentstagarens del inte kan verkställas ska den universella testamentstagaren del ökas i motsvarande mån.

Scenario 3: Den avlidna testamentstagaren har en arvinge, ex. ett barn som kan träda i dennes ställe. Barnet är dock inte arvsberättigad efter testatorn. Det krävs då att testamentet ger stöd för en sådan tolkning för att barnet ska få träda i testamentstagarens ställe.

Jag hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara NordekvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning